REGULAMIN MIELE SHOP

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Miele Shop i obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.shop.miele.pl, zwanego dalej ‘Miele Shop’, jest spółka Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979.

3. Miele Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż będących w jej ofercie produktów m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.shop.miele.pl, zwanej dalej Miele Shop.

4. Wszelką korespondencję i przesyłki Klientów, które są związane z zakupami w Miele Shop należy kierować na adres:  Miele Sp. z o.o., 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A z dopiskiem Miele Shop.

5. Osoba fizyczna oraz prawna składająca zamówienie w Miele Shop, posiadająca konto klienta (baza zawierająca dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury) będzie zwana dalej ‘Klientem’. Prawo do odstąpienia od umowy z tytułu zawarcia jej na odległość przysługuje wyłącznie Klientom będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. Wobec Klientów nie będących konsumentami zostają wyłączone również uprawnienia z rękojmi ze względu na fakt, że Miele Sp. z o.o. udziela na swoje produkty gwarancji.

6. Niezależnie od uprawnień z rękojmi oraz gwarancji Miele Sp. z o.o. świadczy również autoryzowane usługi serwisowe produktów Miele. Ceny usług serwisowych uzgadniane są indywidualnie.

7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

akcesoria - środki do pielęgnacji i czyszczenia urządzeń, środki do prania, zmywania i suszenia serii CareCollection, akcesoria do odkurzaczy, wyposażenie dodatkowe do urządzeń firmy Miele,kawa,
małe AGD - odkurzacze, robot sprzątający, prasowalnice, FashionMaster, wolnostojące ekspresy do kawy, wolnostojące urządzenia do gotowania na parze,
duże AGD - urządzenia do zabudowy: piekarniki, zmywarki, urządzenia wolnostojące: pralki, pralko-suszarki, suszarki, chłodziarko-zamrażarki.

 II. Postanowienia ogólne

1. Miele Sp. z o.o. umieszczając w Miele Shop katalogi oferowanych produktów, zawierające ich szczegółowe opisy, ceny oraz dostępność, zaprasza Klienta do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny wszystkich widocznych w Miele Shop produktów są wyrażonymi w polskich złotych cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami, jednak nie obejmują kosztów dostawy produktów. Wiążące są ceny widniejące przy produktach w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Wszystkie produkty kupione za pośrednictwem Miele Shop są zgodne a opisem przedstawionym na stronie internetowej, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych oraz kosztów dostarczenia znajduje się w Miele Shop.

4. Dowodem dokonania zakupu w Miele Shop jest faktura VAT.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

6. Umowa zawierana za pośrednictwem Miele Shop jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z późn. zm.).

 III. Zamówienia i ich realizacja

1. Do złożenia zamówienia w Miele Shop niezbędne jest: podłączony do sieci Internet komputer z procesorem min. 200 MHz, pamięcią min. 64 MB, kartą graficzną obsługująca rozdzielczość min. 800x600 i przeglądarką stron internetowych; telefon z aktywnym numerem kontaktowym; aktywne konto poczty elektronicznej; dane teleadresowe dla osoby prywatnej: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy; dane teleadresowe dla firmy: imię i nazwisko osoby obierającej, dokładny adres dostawy, nazwa firmy, dokładny adres firmy, NIP.

2. Zamówienia w Miele Shop można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.


3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Miele Shop. Po złożeniu zamówienia klientowi wyświetla się komunikat z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zalogowaniu Klient ma wgląd do swoich zamówień w zakładce Historia.

4. Miele Sp. z o.o. realizuje zamówienia od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17 i w piątek w godzinach 9-15 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


5. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych.

 6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia złożenia zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności szybkim przelewem (Pay U, Przelewy 24) lub kartą kredytową termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania pełnej wartości zamówienia na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o.

7. Zamówienia będą realizowane przesyłką kurierską pod wskazany adres na terenie całej Polski - akcesoria, małe i duże AGD. Kurier w celu umówienia godziny dostawy będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w formularzu zamówienia. Wyjątkiem są urządzenia chłodnicze, których dostawa będzie ustalana indywidualnie.

8. Możliwe są następujące formy płatności w zależności od wybranej formy dostawy oraz produktów:

płatność kartą kredytową
elektroniczne formy płatności przelewów bezpośrednich. W przypadku wyboru przelewu rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu pełnej kwoty na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o.,
opcja „za pobraniem” – dla zamówień do kwoty 5500 zł brutto, w momencie dostarczenia paczki do Klienta po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu przez Miele Sp. z o.o..

9. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient może otrzymać e-mail z numerem przesyłki kurierskiej oraz adresem internetowym, gdzie można monitorować realizację dostawy.

10. Dostawa zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy.

11. Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie opóźnienie dostawy z powodu braku dostępności oferowanych produktów. W takim przypadku termin dostawy będzie indywidualnie ustalany z klientem.

12. Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 300 zł brutto dostawa do Klienta jest bezpłatna. 

13. Jednocześnie z zamówionym produktem Klient otrzymuje na piśmie potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację o przysługujących mu uprawnieniach.

IV. Anulowanie zamówień i odstąpienie od Umowy

1. Miele Sp. z o.o. może anulować zamówienie, jeżeli Klient jako formę płatności wybrał szybki przelew lub karta kredytowa, a pełna kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o. w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

2. Miele Sp. z o.o.  jest upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, bądź też błędów systemowych o charakterze technicznym lub rachunkowym.

3. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z produktu zakupionego w Miele Sp. z o.o., składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od  dnia dostarczenia produktu do Klienta lub osoby wskazanej przez niego w zamówieniu. Do biegu tego terminu nie wlicza się dnia dostarczenia przesyłki. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Miele Shop. Oświadczenie można złożyć również przed dostawą produktu.

4. Po odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkt do Miele Sp. z o.o., a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonuje się na adres wskazany w Załączniku nr 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Miele Sp. z o.o.  niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Miele Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
 

V. Uprawnienia związane z wadami produktów. Rękojmia, gwarancja, reklamacja oraz usługi po sprzedaży produktu

1. Miele Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność produktu z umową, a w szczególności gdy produkt ten:

a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu obsługa Miele Shop zapewniała Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy, a obsługa Miele Shop nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Klient ma obowiązek poinformować Miele Shop o zauważonej wadzie w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady poprzez wypełnienie i wysłania do Miele Shop formularza reklamacji.  Formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Miele Shop.

3. W ramach złożonej reklamacji Klientowi przysługuje uprawnienie do:

a) naprawienia produktu,

b) wymiany produktu na wolny od wad,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy.

4. W sytuacji, gdy Klient żąda obniżenia ceny, bądź też odstępuje od umowy Miele Sp. z o.o. może zamiast tego niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności usunąć wadę, bądź wymienić produkt na wolny od wad, chyba że produkt był już naprawiany lub wymieniany.

5. Klient jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Miele Sp. z o.o., a jeżeli jest to nadmiernie utrudnione ze względu na rodzaj produktu, lub sposób jego zamontowania, Klient ma obowiązek udostępnić produkt w miejscu jego położenia. Koszty dostarczenia produktu pokrywa Miele Sp. z o.o.

6. Miele Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.

7. Miele Sp. z o.o. udziela również gwarancji jakości na swoje produkty. Gwarancja obejmuje okres 12 lub 24 miesięcy w zależności od rodzaju zakupionego produktu. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady. Do każdego produktu objętego gwarancją Miele Sp. z o.o. załącza kartę gwarancyjną.

8. Zgłoszone w ramach gwarancji jakości wady zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte przez serwis Miele Sp. z o.o.  w drodze naprawy lub wymiany wadliwych części. Koszty serwisu gwarancyjnego (dojazd technika, praca, części zamienne) pokrywa Miele Sp. z o.o.

9. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym montażem, zastosowaniem niewłaściwych części bądź akcesoriów, bądź nieprawidłową (niezgodną z instrukcją) pielęgnacją i czyszczeniem urządzeń. Warunki gwarancji stanowią Załącznik 3 do Regulaminu Miele Shop.

10. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres info@miele.pl, bądź też pisemnie, na adres Miele Sp. z o.o. Wpłynięcie reklamacji zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W reklamacji można wskazać, że usunięcie wad ma nastąpić w ramach gwarancji. Brak takiego wskazania oznacza chęć skorzystania z uprawnień rękojmi, chyba, że Klient nie jest konsumentem.


11. Miele Sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji. Miele Sp. z o.o. w przypadku uznania reklamacji zaproponuje w pierwszej kolejności niezwłoczne i bez nadmiernych niedogodności usunięcie wady, bądź wymianę produktu na wolną od wad. W przypadku niemożności usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy Klient będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jednak od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

12. Miele Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek ze zwrotem produktów za pobraniem związanych z zakupem w Miele Shop bez wcześniejszej akceptacji ze strony Miele Sp. z o.o.

13. Miele Sp. z o.o. świadczy również posprzedażowe usługi serwisowe produktów Miele. Ceny usług serwisowych uzgadniane są indywidualnie.

 VI. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Miele Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979.
3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są wykorzystywane jedynie przez Miele Sp. z o.o. i wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w Miele Shop oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia, aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i zabezpieczane przez Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland, Carl-Miele-Straße 29,33325 Gütersloh.

5. Do umowy sprzedaży produktów w Miele Shop stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

7. Wskazane w Regulaminie uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8. We wszelkich sprawach związanych z Miele Shop Klient może skontaktować się telefonicznie 22 335 00 00 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@miele.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - pobierz pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu - Protokół reklamacyjny - pobierz pdf

Załącznik nr 3 do regulaminu - Warunki gwarancji - pobierz pdf

Informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia od umowy - pobierz pdf

9. Dostarczając do Klienta sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych Miele Sp. z o.o. zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Miele Sp. z o.o. odbiera również ww. sprzęt w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony.

Zainteresowanych klientów prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z wyżej opisanej usługi w komentarzu do Zamówienia.

REGULAMIN MIELE CLUB

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady programu Miele Club, w tym krąg uczestników oraz uprawnienia związane z uczestnictwem w programie Miele Club.

 

2. Organizatorem programu Miele Club jest spółka Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerniakowska 87A (00-718 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979, zwana dalej "Organizatorem".

 

3. Program Miele Club jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


II. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE MIELE CLUB


 1. Uczestnictwo w programie Miele Club jest dobrowolne i darmowe. Uczestnikiem programu Miele Club może zostać każdy, kto dokonał rejestracji zakupu urządzenia AGD wprowadzonego na polski rynek przez Organizatora, zarejestrował poprzez formularz uczestnictwa zawierający wszelkie niezbędne do rejestracji dane wymienione w pkt.II.6 oraz otrzymał potwierdzenie uczestnictwa w programie Miele Club mailowo. Formularz uczestnictwa dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.miele.pl.

 2.  W ramach programu Miele Club uwzględniany jest każdy zakup określonych w niniejszym Regulaminie urządzeń AGD Miele, których dystrybutorem i gwarantem jakości jest Miele Sp. z o.o.

3. W programie Miele Club mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które dokonały zakupu określonych w niniejszym Regulaminie urządzeń po dniu 1 stycznia 2007 r. u jednego z autoryzowanych partnerów Miele Sp. z o.o.. Zakup urządzeń pochodzących z innych źródeł dystrybucji, z pominięciem Miele Sp. z o.o., nie uprawnia do udziału w Miele Club.

4. Uczestnikami programu Miele Club nie mogą zostać osoby będące Pracownikami Miele sp. z o.o. lub przedstawicielami  partnerów handlowych Miele Sp. z o.o. oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

5. Każdy Uczestnik może zarejestrować się w programie Miele Club tylko raz.

6. Uczestnik może zarejestrować w programie Miele Club dowolną ilość urządzeń AGD za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.miele.pl. Do rejestracji Uczestnika niezbędne jest stworzenie konta w serwisie www.miele.pl oraz zaakceptowanie regulaminu.

Do rejestracji urządzenia niezbędne jest podanie następujących danych:

a)  Numer fabryczny urządzenia


7. Urządzenia zarejestrowane przez uczestnika programu Miele Club weryfikowane są na podstawie numeru fabrycznego.

8. W razie wątpliwości dotyczących danych zgłoszeniowych formularza uczestnictwa Organizator ma prawo zwrócić się do kandydata o okazanie oryginału lub skanu karty gwarancyjnej, dowodu zakupu urządzenia, bądź też innych niezbędnych dokumentów.

9. O przyjęciu kandydatury przez Organizatora Uczestnik jest informowany poprzez otrzymanie potwierdzenia uczestnictwa w programie Miele Club. Potwierdzenie uczestnictwa wysyłane jest drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w formularzu.

10. Datą wstąpienia do programu Miele Club jest data otrzymania potwierdzenia uczestnictwa, o którym mowa w pkt. II.9.

11. Uczestnik w zależności od ilości zarejestrowanych urządzeń uzyskuje:

- status Złoty jeśli zarejestrował jedno lud dwa urządzenia, które zostały zweryfikowane przez Organizatora

- status Platynowy jeśli zarejestrował trzy lub więcej urządzeń, które zostały zweryfikowane przez Organizatora

12. W zależności od posiadanego statusu Uczestnikowi Miele Club przysługują dodatkowe korzyści wymienione na stronie www.miele.pl.


III. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE


 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, w tym do zakończenia programu Miele Club. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.miele.pl.

 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w programie Miele Club w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia, które można wysłać pocztą elektroniczną (skan) na adres e-mail: info@miele.pl lub pocztą na adres Miele Sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A (00-718 Warszawa) z dopiskiem "Miele Club".

3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu Miele Club ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podania w formularzu uczestnictwa fikcyjnych danych dotyczących uczestnika, urządzenia, lub innych rażących nieprawidłowości związanych z Uczestnictwem w programie Miele Club. O wykluczeniu z programu Miele Club Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

Vertriebsgesellschaft Deutschland, Carl-Miele-Straße 29,33325 Gütersloh.

5. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia. Podanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

6. Ewentualne sugestie lub zastrzeżenia dotyczące programu Miele Club Uczestnicy zgłaszają pocztą elektroniczną na adres: info@miele.pl

 7. Organizator odpowie na wszelkie sugestie lub zastrzeżenia w terminie 30 dni roboczych od daty ich otrzymania. Odpowiedź zostanie przesłana pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

IV. WYŁĄCZENIA


 1. Zakup akcesoriów firmy Miele nie uprawnia do uczestnictwa w programie Miele Club.

 2. Uczestnictwo w programie Miele Club jest prawem związanym ściśle z Uczestnikiem i nie podlega zbyciu.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW MIELE

1. Organizatorem Warsztatów Kulinarnych Akademii Dobrego Smaku jest firma Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87A (00-718 Warszawa), zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

2. Warsztaty kulinarne (zwane w dalszej części Regulaminu Warsztatami) odbywają się w salonach Miele Experience Center na terenie RP.

3. Terminy, tematy i koszt Warsztatów publikowane są każdorazowo na stronie miele.pl. Klient kupując udział w Warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie miele.pl szczegóły dotyczące ich przebiegu.

4. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona i określana przez Organizatora.

5. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na Warsztatach przez wybranie tematu i daty Warsztatów oraz wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej Organizatora, rejestracji w sklepie internetowym oraz wniesienie opłaty zgodnie ze wskazaną ceną danych Warsztatów lub realizację kodu z Vouchera.

6. Zgłaszając swój udział w Warsztatach Uczestnik akceptuje postanowienia sklepu internetowego Miele.

7. W Warsztatach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie pod opieką rodziców lub prawnego opiekuna.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń.

9. W przypadku nieobecności Uczestnika na warsztatach bez uprzedniego zgłoszenia rezygnacji (zgłoszenie rezygnacji może nastąpić najpóźniej na 2 dwa dni przed terminem warsztatów) Organizator nie zwraca wniesionych opłat za Warsztaty.

10. Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z przyczyn od niego niezależnych. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo odstąpić od umowy i uzyskać zwrot poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin Warsztatów o tej samej wartości.

11. W celu otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty należy wysłać e-mail z numerem konta na adres info@miele.pl wpisując w tytule „Zwrot kosztów (i termin odwołanych Warsztatów)” w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o odwołaniu Warsztatów.

12. Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania e-maila z prośbą o zwrot kosztów.

Zasady uczestnictwa w Warsztatach

13. Uczestnik zobligowany jest poinformować organizatora o:

1.Występujących u niego chorobach zakaźnych, których jest świadom,

2. O alergiach pokarmowych i przeciwwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie podczas Warsztatów.

14. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne (np. orzechy, sezam, miód, ryby itd.).

Podczas Warsztatów Uczestnik zobligowany jest do przestrzegania podstawowych zasad higieny.

15. Uczestnik warsztatów zobligowany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia.

16. Organizator zastrzega, że proponowane menu nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. W przypadku wątpliwości co do składu przygotowywanych na Warsztatach potraw należy skonsultować się z Organizatorem pod adresem info@miele.pl.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich modyfikacji w zakresie dań, które będą przygotowywane na Warsztatach.

18. Uczestnik Warsztatów odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów innym Uczestnikom lub sobie samemu, a które wynikają z jego zaniedbań lub nieuważnego postępowania.

19. Na Warsztaty zabrania się wnoszenia własnych produktów spożywczych i napojów.

W przypadku gdy chcecie Państwo zwrócić zakupione w Miele Shop produkty lub złożyć na nie reklamację, prosimy o wypełnienie stosownego formularza i odesłanie zdjęcia lub skanu na adres info@miele.pl oraz oryginału wraz ze zwracanymi produktami na adres:

D.M.T. Sp. z o.o. - Centrum Logistyczne
05-800 Pruszków ul. Parzniewska 18
Zwrot Miele

Zakupione części zamienne należy zwrócić na adres:
Miele Service Point
Budynek West Station 1
Aleje Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 
info@miele.pl
tel.: 22 335 00 00

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - pobierz pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu - Protokół reklamacyjny - pobierz pdf

 

Informujemy, że koszt przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości poniżej 300 zł brutto wynosi 15 zł brutto. Dostawa dla zamówień o wartości powyżej 300 zł brutto jest bezpłatna.

 

Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Kontraktu Serwisowego możliwe jest przedłużenie przez użytkownika urządzeń marki Miele gwarancji udzielanej przez Miele sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Miele Polska”) poprzez nabycie odpłatnej usługi serwisowej sprzętu Miele świadczonej przez Miele Polska. W razie nabycia usługi serwisowej
ochrona udzielana poprzednio w ramach gwarancji ulega przedłużeniu na dalszy okres czasu na następujących warunkach:

1. Czas trwania i początek ochrony
1.1. Miele Polska (adres) udziela dwu (2)-letniej gwarancji od daty zakupu urządzenia (dalej: „Gwarancja”). Termin Gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej. W ramach niniejszego Kontraktu Serwisowego Miele Polska zobowiązuje się świadczyć usługi serwisowe sprzętu marki Miele – w zakresie wyznaczonym treścią Gwarancji - przez okres kolejnych trzech lub ośmiu lat – w zależności od wyboru użytkownika - następujących bezpośrednio po okresie Gwarancji (dalej: „Usługi Serwisowe”).
1.2. Kontrakt Serwisowy trwający w sumie razem z Gwarancją pięć (5) lat może zostać przedłużony do dziesięciu (10) lat w trakcie obowiązywania jednej z tych umów.
1.3. Użytkownik zobowiązany jest zapłacić za Kontrakt Serwisowy cenę określoną w cenniku obowiązującym w dacie zawarcia Kontraktu Serwisowego. Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty innych opłat z tytułu zawartej umowy o Kontrakt Serwisowy.
1.4. Usługi Serwisowe świadczone będą po upływie okresu Gwarancji, nie wcześniej jednak niż od piętnastego (15) dnia przypadającego po dacie zawarcia umowy o Kontrakt Serwisowy.
1.5. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
1.6. Dokument potwierdzający uprawnienie wynikające z Kontraktu Serwisowego (dalej: „Certyfikat Serwisowy”) zostanie przesłany pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail..
1.7. Przy wymianie urządzenia na wolne od wad – w ramach wykonania Kontraktu Serwisowego - nowe urządzenie marki Miele objęte będzie dwu (2)-letnią Gwarancją, a Kontrakt Serwisowy wygasa. W pozostałych przypadkach wykonania Usług Serwisowych termin obowiązywania Kontraktu Serwisowego ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu użytkownik nie mógł z niego korzystać.


2. Warunki
2.1. Kontrakt Serwisowy obejmuje urządzenia marki Miele, które zostały kupione od autoryzowanego dystrybutora Miele lub bezpośrednio od Miele w jednym z krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Norwegii (lista takich podmiotów do sprawdzenia na odpowiednich stronach www. Miele).
2.2. W momencie zawarcia Kontraktu Serwisowego urządzenie marki Miele objęte umową musi znajdować się na terytorium Polski.
2.3. Kontrakt Serwisowy zawierany jest dla określonego urządzenia marki Miele i nie może być przeniesiony na inne urządzenie.
2.4. W przypadku przeniesienia własności urządzenia marki Miele objętego Kontraktem Serwisowym, należy poinformować o tym fakcie Miele Polska w terminie jednego (1) miesiąca od daty przeniesienia własności, tak aby prawa wynikające z Kontraktu Serwisowego zostały przeniesione na nabywcę oraz aby zachować ważność Certyfikatu Serwisowego.
2.5. Kontrakt Serwisowy musi zostać zawarty wraz z wydaniem Certyfikatu Serwisowego w ciągu dwu (2) - letniego okresu obowiązywania Gwarancji.
2.6. Usługi Serwisowe w ramach Kontraktu Serwisowego będą świadczone wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii.
2.7. Usługi świadczone w ramach Kontraktu Serwisowego mogą być wykonywane wyłącznie przez Serwis Miele lub przez autoryzowanego partnera Miele (Miele Sp. z o.o.). Dane kontaktowe do Serwisu Miele znajdują się na stronie: https://www..miele.pl/c/kontakt-11.htm
2.8. Na żądanie Miele Polska użytkownik jest zobowiązany do okazania dowodu zakupu (rachunek lub paragon fiskalny) oraz prawidłowo wypełnionego Certyfikatu Serwisowego, który musi zawierać nazwisko i adres użytkownika.
2.9. Jeśli określona usługa nie przysługuje użytkownikowi w ramach Kontraktu Serwisowego, koszty napraw i innych świadczonych usług (np. przegląd urządzenia) obciążają użytkownika zgodnie z obowiązującymi stawkami. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o cenie, jaką będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po zaakceptowaniu warunków przez użytkownika.
2.10. Kontrakt Serwisowy może być zawarty wyłącznie dla urządzeń marki Miele używanych w gospodarstwie domowym, tj. w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zawodowej.
2.11. Kontrakt Serwisowy nie jest dostępny dla ekspresów do kawy, odkurzaczy, urządzeń prasujących marki Miele i urządzeń profesjonalnych Miele. W odniesieniu do urządzeń Miele nieobjętych Kontraktem Serwisowym użytkownik może skorzystać z usługi przeglądu urządzeń zgodnie z obowiązującymi stawkami.


3. Treść i zakres Kontraktu Serwisowego
3.1 W ramach Kontraktu Serwisowego wady urządzenia marki Miele zostaną bezpłatnie usunięte poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części w odpowiednim czasie po zgłoszeniu tych wad przez użytkownika, tj. w okresie niezbędnym w normalnym toku postępowania do dokonania naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty niezbędnych działań takich jak transport, dojazd technika/serwisanta, praca i części zamienne zostaną pokryte przez Miele Polska. Wymienione w ramach Kontraktu Serwisowego części bądź urządzenia przechodzą na własność Miele Polska.
3.2 Jeśli naprawa urządzenia będzie nieopłacalna lub niemożliwa, użytkownik otrzyma identyczne lub równoważne nowe urządzenie marki Miele. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, Usługi Serwisowe nie obejmują konfiguracji (połączenia) urządzenia objętego Kontraktem Serwisowym z innymi urządzeniami i funkcjonującym systemem domowym. Alternatywnie, na żądanie użytkownika urządzenia marki Miele, może zostać wypłacona rekompensata w wysokości aktualnej wartości rynkowej urządzenia marki Miele. W przypadku zwrotu aktualnej wartości rynkowej urządzenia przez Miele Polska, Kontrakt Serwisowy wygasa a Certyfikat Serwisowy traci ważność. W przypadku wymiany urządzenia marki Miele na nowe, urządzenie takie objęte jest Gwarancją, a Kontrakt Serwisowy wygasa.
3.3 Usługi Serwisowe nie obejmują dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia urządzenia (np. blachy, tacki, szuflady, pojemniki na wodę) a także akcesoriów.


4. Ograniczenie odpowiedzialności
4.1 Usługi Serwisowe świadczone w ramach Kontraktu Serwisowego nie obejmują przypadków, gdy wada urządzenia marki Miele jest spowodowana następującymi czynnikami:
4.1.1 Nieprawidłowy montaż, w tym w szczególności niezgodny z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i zaleceniami instrukcji obsługi i montażu.
4.1.2 Nieprawidłowa eksploatacja i obsługa, w tym w szczególności przez użycie nieodpowiednich detergentów lub chemikaliów, jak również szkody spowodowane wnikaniem płynów, pyłu budowlanego lub tonera.
4.1.3 Użytkowanie urządzenia zakupionego w innym kraju Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Norwegii, które ze względu na specjalne uwarunkowania techniczne nie powinno być lub może być używane wyłącznie w ograniczonym zakresie na terytorium Polski.
4.1.4 Uwarunkowania zewnętrzne, w tym w szczególności szkody transportowe, uszkodzenia spowodowane przez uderzenia i wstrząsy, niesprzyjające warunki środowiskowe lub zjawiska naturalne.
4.1.5 Naprawy lub modyfikacje urządzenia wykonywane przez punkty serwisowe nieautoryzowane przez Miele.
4.1.6 Uszkodzenia wynikające z zastosowania niestandardowych lub nieautoryzowanych przez Miele Polska akcesoriów lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych Miele.
4.1.7 Uszkodzenie szkła i wadliwe lampy. Wahania w warunkach zasilania, przekraczające tolerancje podane przez Miele Polska.
4.1.8 Zaniechanie wykonywania prac związanych z czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
4.1.9 Zużycie eksploatacyjne i naturalne, takie jak zmniejszająca się pojemność ładowania akumulatorów i komponentów,
które zgodnie z instrukcją obsługi muszą być regularnie wymieniane podczas cyklu życia produktu.


5. Polityka prywatności
Miele Polska gromadzi i przetwarza dane osobowe do celów przeprowadzenia działań wynikających z Kontraktu Serwisowego, tj. dla potrzeb realizacji umowy, jak i w związku z obowiązkami prawnymi spoczywającymi na Miele Polska. Miele Polska może także podjąć próbę kontaktu w celu zbadania satysfakcji z wykonanych napraw, co jest realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Miele Polska. Kontakt z administratorem danych jest możliwy poprzez skrzynkę mailową: info@miele.pl. Miele Polska może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom zapewniającym wsparcie informatyczne, a także przekazać dane do innych odbiorców, takich jak zewnętrzny serwis, kurier, czy też spółki powiązane z grupy Miele. Pełna treść klauzuli informacyjnej, a także pouczenia o przysługujących prawach znajduje się na stronie internetowej www.miele.pl w zakładce Polityka prywatności. W przypadku wyrażenia odrębnej i dobrowolnej zgody dane osobowe mogą być także wykorzystane dla celów marketingowych Miele Polska.


6. Prawo do odstąpienia od umowy o Kontrakt Serwisowy
6.1 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o Kontrakt Serwisowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy złożyć Miele Polska (Miele sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, tel. 22 335 00 00, www.miele.pl, info@miele.pl) oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
6.2 Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem użytkownik
wyśle Miele Polska oświadczenie o odstąpieniu.
6.3 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, umowę o Kontrakt Serwisowy uważa się za niezawartą. Miele Polska zwróci użytkownikowi wynagrodzenie, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Miele Polska zostanie poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia przez użytkownika. Zwrot zostanie dokonany przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że zostaną podjęte obustronnie inne uzgodnienia. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat dotyczących zwrotu kwoty wynagrodzenia.
6.4 W przypadku wyrażenia przez użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Miele Polska kwoty proporcjonalnej do zakresu wykonanego świadczenia w porównaniu do pełnej ceny za to świadczenie.


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od umowy).
- Do Miele Polska sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, tel. 22 335 00 00, www.miele.pl, adres
email: info@miele.pl
- Ja/My (*) niniejszym zawiadamiam/y, że ja/my (*) odstępuję/jemy* z mojej/naszej (*) umowy o Kontrakt Serwisowy,
- Zawartej w dniu,
- Nazwa konsumenta(-ów),
- Adres konsumenta(-ów),
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),
- Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

1. Zakres obowiązywania, język umowy, zapisanie tekstu umowy

1.1  Niniejszy Regulamin firmy Miele dla Profesjonalnego Serwisanta (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje w odniesieniu do:

 1. korzystania ze Sklepu Profesjonalnego Serwisanta firmy Miele (zwanego dalej „Sklepem”);
 2. zakupu lub zamawiania (1) części zamiennych firmy Miele dla Profesjonalnego Serwisanta („Części”), (2) oprogramowania firmy Miele i innych produktów cyfrowych dla Profesjonalnego Serwisanta („Produkty Cyfrowe”) oraz (3) bezpłatnego oraz płatnego dostępu do informacji dotyczących napraw i utrzymania dla Profesjonalnego Serwisanta („Usługi”) za pośrednictwem Sklepu.

1.2  Jesteśmy Miele sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 87a, 00-718 Warszawa, numer KRS: 0000122417 (akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy), NIP: 525-18-37-979, kapitał zakładowy: 5.583.000 PLN.

1.3  Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Państwa, tj. Profesjonalnych Serwisantów, a więc osoby prawne oraz przedsiębiorców, którzy nie są przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego (osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada  ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także ich pracowników,  jednakże w żadnym przypadku przez konsumentów w rozumieniu art. 221 KC (dalej „Profesjonalny Serwisant” lub „Państwo”). Nie akceptujemy regulaminów przyjętych przez Profesjonalnego Serwisanta.

1.4  Językiem umowy jest język polski.

1.5  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Niniejszy Regulamin precyzuje, kim jesteśmy, w jaki sposób dostarczamy Części, Produkty Cyfrowe i Usługi, w jaki sposób możemy zmienić lub rozwiązać umowę, co zrobić w razie wystąpienia problemu, a także zawiera inne ważne informacje. W przypadku stwierdzenia błędu w niniejszym Regulaminie prosimy o kontakt w celu jego omówienia. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Sklepie. Mogą Państwo zapoznać się z niniejszym Regulaminem i historią zamówień na Państwa koncie klienta w Sklepie. Na tej samej stronie mają Państwo również możliwość przeglądania, pobierania, zapisywania i drukowania Regulaminu.

2. Warunki wstępne korzystania ze Sklepu

Konto klienta

2.1 Aby korzystać ze Sklepu, niezbędne jest zarejestrowanie się i posiadanie konta. Po wprowadzeniu niezbędnych danych mogą Państwo zakończyć proces rejestracji, klikając przycisk „Zarejestruj się”. Wniosek rejestracyjny zostanie automatycznie przesłany do firmy Miele. Firma Miele wedle własnego uznania podejmie decyzję o akceptacji wniosku rejestracyjnego. Przed akceptacją wniosku, Firma Miele ma prawo żądać od Profesjonalnego Serwisanta następujących dokumentów, których przedstawienie stanowić będzie w takim wypadku warunek akceptacji wniosku rejestracyjnego:

 1. wykazania, że Profesjonalny Serwisant posiada aktualne uprawnienia elektryczne SEP G1, ważne na okres przynajmniej 12 miesięcy od daty zgłoszenia rejestracyjnego;
 2. jeżeli Profesjonalny Serwisant wykonuje czynności serwisowe przy pomocy jakichkolwiek osób trzecich, niezależnie od łączącej go z taką osobą podstawy prawnej (np. pracowników, podwykonawców, partnerów, kontrahentów, na podstawie umowy o pracę/dzieło/zlecenie/usługi/współpracy i innych) – przedstawienia ww. uprawnień elektrycznych SEP G1 dla każdej takiej osoby trzeciej;
 3. przedstawienia aktualnej polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Profesjonalnego Serwisanta, ważnej i obowiązującej co najmniej na okres 12 miesięcy od daty rejestracji, z sumą gwarancyjną wynoszącą minimum 500000 EUR, obejmującą odpowiedzialność cywilną (kontraktową i deliktową) Profesjonalnego Serwisanta za jakiekolwiek szkody wyrządzone w związku z realizowanymi czynnościami serwisowymi (w tym szkody wyrządzone z rażącego niedbalstwa) oraz szkody wyrządzone przez jakiekolwiek osoby, przy pomocy których realizuje czynności serwisowe (np. pracowników, podwykonawców, partnerów, współpracowników).

 

2.2 Profesjonalny Serwisant zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres stosunku prawnego z Firmą Miele aktualnych i ważnych uprawnień elektrycznych i polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w pkt 2.1 powyżej i niezwłocznego powiadomienia Firmy Miele o jakimkolwiek przypadku ich utraty, w tym wskutek utraty ich ważności, zmian przepisów prawa lub wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz przedłożenia nowych / uzupełnionych dokumentów spełniające wymogi wskazane w pkt 2.1 powyżej.

2.3 Profesjonalny Serwisant będzie uprawniony do przedstawienia Firmie Miele aktualnych uprawnień elektrycznych spełniających wymogi określone w pkt 2.1 powyżej dla każdej nowej osoby, przy pomocy której zamierza realizować jakiekolwiek czynności serwisowe z wykorzystaniem przedmiotów zakupionych w Sklepie.

2.4 Firma Miele będzie uprawniona do wstrzymania świadczenia jakichkolwiek usług i odmowy realizacji Zamówienia w razie stwierdzenia naruszenia ww. obowiązków w pkt 2.1-2.3.

2.5 Firma Miele zaakceptuje rejestrację lub odmówi rejestracji w ciągu pięciu (5) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Jeżeli firma Miele zaakceptuje wniosek rejestracyjny, otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą pomyślną rejestrację w Sklepie. Po pomyślnej rejestracji Państwa konto zostanie utworzone i uzyskają Państwo możliwość zalogowania się poprzez podanie danych dostępowych (adres e-mail i hasło).

Dalsze wymagania

2.6 Aby korzystać z naszych Produktów Cyfrowych lub Usług, należy upewnić się, że spełniają Państwo wszystkie warunki określone dla danego Produktu Cyfrowego lub Usługi. Wszystkie warunki szczegółowe dla Produktów Cyfrowych lub Usług dostępne są w odpowiednim opisie Produktu Cyfrowego lub Usługi.
 

3. Zawarcie umowy i poprawianie błędów

Dostępność naszych Części, Produktów Cyfrowych i Usług w Sklepie nie stanowi prawnie wiążącej oferty, tylko zaproszenie do złożenia zamówienia. Mogą Państwo umieścić dowolną Część, Produkt Cyfrowy lub Usługę w wirtualnym koszyku zakupów, klikając przycisk „Do koszyka”, bez składania zamówienia. Wybrane Części, Produkty Cyfrowe i Usługi mogą być w każdym momencie przeglądane i zmieniane. Przed złożeniem zamówienia mogą Państwo umieścić kolejne Części, Produkty Cyfrowe i Usługi w koszyku zakupów lub je usunąć, wybierając symbol kosza, a tym samym usuwając je z koszyka zakupów. Zamówienie Części, Produktów Cyfrowych i Usług wymienionych na stronie zamówienia będzie wiążące po kliknięciu na przycisk „Kup teraz” lub „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”. Przyjęcie Państwa zamówienia nastąpi w momencie wysłania przez nas wiadomości e-mail informującej o jego akceptacji lub przesłania przez nas osobnego potwierdzenia zamówienia w ciągu pięciu dni od złożenia zamówienia, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwem a firmą Miele.
 

4. Części, Produkty Cyfrowe i Usługi

Informacje ogólne

4.1 Szczegółowe informacje dotyczące Części, Produktów Cyfrowych i Usług, w tym informacje o warunkach licencyjnych / warunkach świadczenia usług w odniesieniu do Produktów Cyfrowych i Usług oraz o szczególnych warunkach wstępnych dla danego Produktu Cyfrowego lub Usługi, można znaleźć w Opisie Produktu Cyfrowego / Opisie Usługi udostępnionych w Sklepie.

4.2 Zdjęcia Części, Produktów Cyfrowych i Usług w naszym Sklepie mają charakter poglądowy. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby wiernie odzwierciedlić kolory, nie możemy zagwarantować, że ekran Państwa urządzenia dokładnie odwzorowuje kolor Części, Produktów Cyfrowych i Usług. Zamówione przez Państwa Części, Produkt Cyfrowy lub Usługa mogą się nieznacznie różnić od ich zdjęć umieszczonych na stronie.
 

Części

4.3 Dozwolone jest nabywanie Części oraz korzystanie z nich i ich dystrybucja bądź udostępnianie osobom trzecim jedynie w celu świadczenia usług w ramach umowy o świadczenie usług z klientem. Dla uniknięcia wątpliwości należy wyjaśnić, że wszelka handlowa dystrybucja Części i inna handlowa eksploatacja Części objętych powyższym zakresem jest wyraźnie zabroniona.

4.4 Firma Miele zachowuje prawo własności do dostarczonych Części do momentu otrzymania wszystkich płatności związanych bezpośrednio lub pośrednio z relacjami biznesowymi pomiędzy Państwem a firmą Miele. W przypadku zwłoki z zapłatą firma Miele jest uprawniona do przejęcia dostarczonych Części i korzystania z nich po upływie stosownego terminu na zapłatę określonego przez firmę Miele. Zysk z użytkowania zostanie zaliczony na poczet Państwa zaległych płatności, z potrąceniem odpowiednich wydatków na eksploatację. Mogą Państwo wykorzystywać i sprzedawać Części wyłącznie w toku zwykłej działalności gospodarczej oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4.3 powyżej. Nie są Państwo uprawnieni do zastawiania Części ani do wykorzystywania ich w celu zabezpieczenia roszczeń osób trzecich. Niniejszym przenoszą Państwo na firmę Miele wszelkie roszczenia wynikające ze sprzedaży Części osobom trzecim w odniesieniu do Części już do Państwa dostarczonych. Firma Miele niniejszym akceptuje to przeniesienie. W przypadku gdy łączna wartość zabezpieczeń firmy Miele przekroczy wartość wszystkich zabezpieczanych roszczeń o więcej niż dwadzieścia procent (20%), każda nadwyżka takiego zabezpieczenia zostanie zwolniona na Państwa żądanie. Są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania firmy Miele w przypadku, gdy Części są lub będą przedmiotem zastawu albo będą w inny sposób dochodzone przez strony trzecie. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki firmy Miele poniesione w związku z ewentualnym powództwem przeciwegzekucyjnym lub innym postępowaniem sądowym zmierzającym do ochrony praw i interesów Miele związanych z takimi Częściami.

4.5 Firma Miele zapewnia, że Części są zgodne ze specyfikacjami wyraźnie wskazanymi przez firmę Miele w momencie, w którym ryzyko utraty lub uszkodzenia takich Części przechodzi na Państwa. W przypadku znaczących wad Części skutkujących niezgodnością ze specyfikacją wyraźnie wskazaną przez firmę Miele („Wada”), firma Miele, z zastrzeżeniem spełnienia przez Państwa obowiązku zgłoszenia określonego poniżej, zastrzega sobie prawo do naprawienia wadliwej Części lub zastąpienia jej przez odnowioną Część. Jeżeli firma Miele nie będzie w stanie naprawić Wady w ciągu dwóch (2) prób, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zamówienia dotyczącego wadliwej Części. Są Państwo zobowiązani do sprawdzenia dostarczonych Części niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przysługuje Państwu prawo do domagania się podjęcia środków naprawczych w związku z dostarczeniem wadliwej Części, jeżeli poinformują o tym Państwo firmę Miele na piśmie bez zbędnej zwłoki. Zawiadomienie o takim żądaniu zostanie rozpoznane niezwłocznie po jego złożeniu w ciągu dwóch (2) tygodni od daty doręczenia. Wady ukryte muszą zostać zgłoszone pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu, jednakże w każdym przypadku najpóźniej w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty otrzymania odpowiedniej Części. W przypadku braku prawidłowego i terminowego powiadomienia nasza odpowiedzialność z tytułu wad jest wyłączona, bez uszczerbku dla Punktu 10.
 

Użytkowanie Produktów Cyfrowych i umowy licencyjne dla użytkowników końcowych

4.6 Zasadniczo oferujemy nasze Produkty Cyfrowe na podstawie licencji na czas określony wynoszący jeden (1) miesiąc lub dwanaście (12) miesięcy, z zastrzeżeniem Państwa zamówienia, prawidłowego uiszczania opłat licencyjnych naliczanych za korzystanie z Produktów Cyfrowych, przestrzegania przez Państwa niniejszego Regulaminu oraz umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego (EULA), które są udostępnione w odpowiedniej zakładce dotyczącej Produktu Cyfrowego i które muszą zostać zaakceptowane, by korzystać z Produktów Cyfrowych, a także wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Okres obowiązywania licencji na dany Produkt Cyfrowy wygaśnie automatycznie z końcem okresu obowiązywania umowy. Produkty Cyfrowe mogą być jednak ponownie zamówione w Sklepie, pod warunkiem ich dostępności.
 

Korzystanie z Usług i warunki z nimi związane

4.7 O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, w opisie Usług ani w wyraźnych wzajemnych uzgodnieniach między Państwem a firmą Miele, udostępniamy Państwu odpowiednią Usługę (tj.ograniczone, niewyłączne, odwołalne i niezbywalne prawo dostępu do informacji dotyczących napraw i utrzymania) dla uzgodnionej liczby (1) imiennych użytkowników, z zastrzeżeniem Państwa zamówienia oraz prawidłowego uiszczania opłat za Usługi oraz Państwa ścisłej zgodności z niniejszym Regulaminem i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

4.8 Zasadniczo oferujemy nasze Usługi na czas określony wynoszący jeden (1) miesiąc lub dwanaście (12) miesięcy. Usługa na czas określony wygaśnie automatycznie z końcem okresu. Usługi mogą być jednak ponownie zamówione w Sklepie, pod warunkiem ich dostępności.

4.9 Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości poniższe ograniczenia oraz gwarantują, że nie będą zachęcać osób trzecich do naruszenia tych ograniczeń ani umożliwiać im dokonania takiego naruszenia.

 1. Nie wolno Państwu dystrybuować, sprzedawać, wynajmować ani w inny sposób przyznawać prawa do licencji lub sublicencji na Usługi bez otrzymania naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 2. Nie wolno Państwu dopuszczać do korzystania z Usług przez większą liczbę użytkowników niż jest to dozwolone.
 3. Nie wolno Państwu korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszających niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa.
 4. Nie będą Państwo przesyłać złośliwego oprogramowania, wad lub innych przedmiotów o charakterze niszczącym bądź innych przedmiotów, które mogłyby zagrażać Usługom lub innym produktom lub usługom udostępnionym przez firmę Miele, na żadne serwery lub sieci związane z produktami lub usługami udostępnionymi przez firmę Miele.
 5. Nie wolno Państwu tłumaczyć, dekompilować, kopiować, stosować inżynierii wstecznej, tworzyć produktów pochodnych ani w inny sposób modyfikować Usług, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa.
   

5. Aktywacja Produktów Cyfrowych i Usług

Po otrzymaniu Państwa zamówienia Produkt Cyfrowy lub Usługa zostaną aktywowane do Państwa dyspozycji. Odnośnie do naszych Produktów Cyfrowych otrzymają Państwo link, który pozwoli Państwu znaleźć i pobrać pliki instalacyjne dla danego Produktu Cyfrowego.
 

6. Warunki i okresy dostawy Części

6.1 Dostawa jest realizowana przez naszych zewnętrznych partnerów dostawczych. Terminy dostawy dla poszczególnych Części znajdują się na stronie finalizacji zamówienia.

6.2 Części są wysyłane po zaakceptowaniu Państwa zamówienia. Termin dostawy rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego następującego po przyjęciu zamówienia.

6.3 Dostawy wykonujemy wyłącznie na terenie Polski.

6.4 Jeżeli napotkamy utrudnienia uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia w związku ze strajkiem, lokautem, siłą wyższą, niedoborem pracowników bez naszej winy, nieprzewidywalnym opóźnieniem poddostawców, ingerencją urzędów, nieprzewidywalnymi działaniami stron trzecich niedziałających w naszym imieniu, warunkami technicznymi wykraczającymi poza naszą odpowiedzialność lub innymi zdarzeniami, które nie dają się przewidzieć i znajdują się poza zakresem naszej odpowiedzialności, wówczas terminy dostaw zostaną uznane za przedłużone o czas trwania utrudnienia. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wystąpieniu takiego utrudnienia i zakończeniu jego trwania. W przypadku opóźnienia dostawy o okres dłuższy niż jeden miesiąc obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy w odniesieniu do Części dotkniętych opóźnieniem w dostawie.

6.5 Jeżeli w wyjątkowych przypadkach zamówiony przedmiot nie będzie dostępny w magazynie, poinformujemy Państwa o planowanej dacie dostawy lub zaproponujemy dostarczenie porównywalnej Części. W przypadku gdy nie będą Państwo usatysfakcjonowani wskazaną datą dostawy lub nie zgodzą się Państwo na otrzymanie porównywalnej Części, zakup zostanie anulowany i wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone.
 

7. Ceny i warunki płatności

7.1 Rejestracja i korzystanie ze Sklepu oraz określonych Usług są bezpłatne.

7.2 Ceny dotyczące naszych Części, Produktów Cyfrowych i płatnych Usług podane na stronach produktowych i usługowych w Sklepie są cenami netto, z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz bez kosztów dostawy. Koszty dostaw można sprawdzić podczas finalizacji zamówienia. Koszty danej dostawy są podane podczas finalizacji zamówienia obok oferty cenowej.

7.3 Ceny podane dla naszych Produktów Cyfrowych i Usług definiuje się jako wpłaty jednorazowe.

7.4 Mają Państwo wybór między następującymi sposobami płatności: faktura.

7.5 W przypadku płatności na podstawie faktury otrzymają Państwo fakturę po zawarciu danej umowy. Faktury są płatne w ciągu czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania.

7.6 Są Państwo zobowiązani do zapewnienia ważności wybranej metody płatności oraz aktualności danych dotyczących płatności.

7.7 Nie są Państwo uprawnieni do dokonywania żadnych potrąceń z płatności z tytułu naszych należności, chyba że Państwa roszczenia wzajemne zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub nie zostały zakwestionowane. Mają Państwo również prawo do dokonania potrącenia z płatności z tytułu naszych należności w przypadku stwierdzenia przez Państwa Wady lub w przypadku roszczeń wzajemnych w związku z tą samą umową sprzedaży.
 

8. Poufność danych

8.1 Przy realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, na przykład w zakresie przetwarzania płatności i logistyki. Dbamy o przestrzeganie przez naszych partnerów obowiązujących przepisów w zakresie prywatności danych.

8.2 W zależności od wybranego sposobu płatności transakcja z tytułu zamówienia zostanie zrealizowana przez odpowiedniego dostawcę usług, w razie takiej potrzeby.

8.3 Szczegółowe informacje na temat prywatności danych znajdują się w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
 

9. Zastrzeżenie zmian

Możemy, według własnego uznania, zmienić lub uzupełnić zakres naszych Produktów Cyfrowych i Usług w dowolnym momencie w celu dalszego rozwoju naszych Produktów Cyfrowych i Usług oraz ze względów bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla Państwa praw. Poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie o zmianach naszych Produktów Cyfrowych i Usług za pomocą poczty elektronicznej lub na stronie Sklepu, o ile zmiana ma istotny wpływ na zakres naszych Produktów Cyfrowych lub Usług.
 

10. Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA MIELE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY SPOWODOWANE RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM LUB CELOWYM DZIAŁANIEM ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ – BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU POZOSTAŁEGO RODZAJU ZANIEDBANIA FIRMA MIELE JEST ODPOWIEDZIALNA BEZ OGRANICZEŃ WYŁĄCZNIE ZA UTRATĘ ŻYCIA, ROZSTRÓJ ZDROWIA LUB USZKODZENIA CIAŁA. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH FIRMA MIELE JEST ODPOWIEDZIALNA W ZAKRESIE, W JAKIM NIE DOPEŁNI ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU I KAŻDEJ KOLEJNEJ UMOWY ZAWARTEJ NA JEGO PODSTAWIE, A NA KTÓREGO REALIZACJI PAŃSTWO POLEGAJĄ LUB MOGĄ POLEGAĆ – W TAKIM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MIELE JEST OGRANICZONA DO WARTOŚCI RZECZYWISTEJ STRATYU. DALSZE UBIEGANIE SIĘ O NAPRAWIENIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM JEST WYKLUCZONE.
 

11. Klauzula salwatoryjna

Każde z postanowień niniejszego Regulaminu działa odrębnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzą, że którekolwiek z postanowień jest niezgodne z prawem, pozostałe punkty pozostają w mocy i są skuteczne.
 

12. Prawo właściwe

Stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wyłączną jurysdykcję i właściwość odnośnie do wszystkich sporów związanych bezpośrednio lub pośrednio z niniejszym Regulaminem i umowami zawartymi na jego podstawie posiadają sądy właściwe dla siedziby Miele w Polsce.

EULA do profesjonalny serwisant

Testowane na 20 lat użytkowania

W fazie rozwoju wymienionych poniżej urządzeń, firma Miele przeprowadziła rygorystyczne testy trwałości, symulując przeciętne użytkowanie przez 20 lat w statystycznym gospodarstwie domowym. Zakres testów dla każdej grupy produktowej opisano poniżej. Nie stanowi to gwarancji trwałości przez 20 lat. Niezależnie od testów, niektóre urządzenia mogą wymagać sporadycznego serwisowania, naprawy lub wymiany podstawowych komponentów. W tym zakresie obowiązują regulaminowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz - w stosownych przypadkach - dodatkowe postanowienia w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

PRALKI

W fazie rozwoju pralek ładowanych od frontu serii W1 firma Miele przetestowała modele i najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 5000 cykli prania z użyciem różnych programów. Odpowiada to 5 cyklom prania tygodniowo przez 50 tygodni w roku przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. Rejestrujemy i analizujemy otrzymane wyniki. Dana seria pralek zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności serii pralek.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie pralek na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise LBF- No. 307049  -ExW).

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych pralek przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

SUSZARKI

W fazie rozwoju suszarek z pompą ciepła serii T1 firma MIELE przetestowała modele i najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 5000 cykli suszenia z użyciem różnych programów. Odpowiada to 5 cyklom suszenia tygodniowo przez 50 tygodni w roku przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. Rejestrujemy i analizujemy otrzymane wyniki. Dana seria suszarek zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności serii suszarek.
 
Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie suszarek na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-  Nr 308005).

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych suszarek przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

PRALKO-SUSZARKI

W fazie rozwoju pralko-suszarek serii WT1 (modele z pompą ciepła) firma MIELE przetestowała modele i najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków badania wytrzymałości są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 5000 cykli prania i 4000 cykli suszenia z użyciem różnych programów. Odpowiada to 5 cyklom prania i 4 cyklom suszenia tygodniowo przez 50 tygodni w roku przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. Rejestrujemy i analizujemy otrzymane wyniki. Dana seria pralko-suszarek zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności serii pralko-suszarek.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie pralko-suszarek na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-  Nr 308005).

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych pralko-suszarek przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

ZMYWARKI DO NACZYŃ

W fazie rozwoju zmywarek do naczyń serii G 7000 firma MIELE przetestowała modele i najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 5600 cykli zmywania z użyciem różnych programów. Odpowiada to 5,6 cyklom zmywania tygodniowo przez 50 tygodni w roku (280 cykli) przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. Rejestrujemy i analizujemy otrzymane wyniki. Dana seria zmywarek zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności serii zmywarek.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie zmywarek na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut Expertise LBF-Bericht Nr. 308595 – ExG).

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych zmywarek przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

PIEKARNIKI

W fazie rozwoju piekarników serii H7000 firma MIELE przetestowała najważniejsze podzespoły piekarników i piekarników z kuchnią mikrofalową, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania głównych funkcji piekarników i piekarników z kuchnią mikrofalową przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 2160 godzinach używania piekarników oraz na 3160 godzinach używania piekarników z kuchnią mikrofalową z wykorzystaniem różnych programów. Odpowiada to używaniu piekarnika przez 108 godzin w roku oraz piekarnika z funkcją kuchni mikrofalowej przez 158 godzin w roku przez okres 20 lat. Ponadto uwzględniono trzy cykle czyszczenia pirolitycznego. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. MIELE rejestruje i analizuje otrzymane wyniki. Dana seria piekarników zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności najważniejszych podzespołów serii. Najważniejsze podzespoły to główne elementy składowe, które są niezbędne do realizacji podstawowych funkcji urządzenia.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie podstawowych funkcji urządzeń na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005- ExÖ). 

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych piekarników i piekarników z kuchnią mikrofalową przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

URZĄDZENIA DO GOTOWANIA NA PARZE

W fazie rozwoju serii DG 7000 urządzeń do gotowania na parze serii DG 7000, w tym produktów serii DGC (urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem) i DGM (urządzenia do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową), firma MIELE przetestowała najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania głównych funkcji urządzeń do gotowania na parze przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 2500 godzin używania urządzeń do gotowania na parze (DG), 4700 godzin używania urządzeń do gotowania na parze z piekarnikiem (DGC) oraz 3500 godzin używania urządzeń do gotowania na parze z kuchenką mikrofalową (DGM) z wykorzystaniem różnych programów. Odpowiada to używaniu urządzenia do gotowania na parze (DG) przez 125 godzin w roku, urządzenia do gotowania na parze z piekarnikiem (DGC) przez 235 godzin w roku oraz urządzenia do gotowania na parze z kuchnią mikrofalową (DGM) przez 175 godzin w roku przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. MIELE rejestruje i analizuje otrzymane wyniki. Dana seria urządzeń do gotowania na parze zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności najważniejszych podzespołów serii. Najważniejsze podzespoły to główne elementy składowe, które są niezbędne do realizacji podstawowych funkcji urządzenia.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie podstawowych funkcji urządzeń na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).  

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych urządzeń do gotowania na parze przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

KUCHNIE MIKROFALOWE

W fazie rozwoju serii kuchni mikrofalowych M 7000, firma MIELE przetestowała najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania głównych funkcji kuchni mikrofalowych przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 1000 godzin użytkowania w różnych trybach pracy. Odpowiada to 50 godzinom korzystania z kuchni mikrofalowej w roku. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. MIELE rejestruje i analizuje otrzymane wyniki. Dana seria kuchni mikrofalowych zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności najważniejszych podzespołów serii. Najważniejsze podzespoły to główne elementy składowe, które są niezbędne do realizacji podstawowych funkcji urządzenia.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie podstawowych funkcji urządzeń na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005).  

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych kuchni mikrofalowych przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

SZUFLADY DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

W fazie rozwoju serii szuflad do pakowania próżniowego EVS 7000 firma MIELE przetestowała najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzonych przez MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania głównych funkcji szuflad do pakowania próżniowego przez okres 20 lat. 
 
Podstawą do określenia warunków badania wytrzymałości są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet.  W przypadku szuflad do pakowania próżniowego EVS 7000 testy MIELE obejmują łącznie 120 godzin użytkowania (co stanowi 7000 cykli próżniowych łącznie ze zgrzewaniem) w różnych trybach pracy. Odpowiada to 350 użyciom szuflady do pakowania próżniowego przez jedną minutę w roku. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. MIELE rejestruje i analizuje otrzymane wyniki. Dana seria szuflad do pakowania próżniowego zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności najważniejszych podzespołów serii. Najważniejsze podzespoły to główne elementy składowe, które są niezbędne do realizacji podstawowych funkcji urządzenia.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie podstawowych funkcji urządzenia na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234). 

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych szuflad do pakowania próżniowego przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

SZUFLADY GOURMET

W fazie rozwoju serii szuflad Gourmet ESW7000 firma MIELE przetestowała najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzonych przez MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania głównych funkcji szuflad Gourmet przez okres 20 lat.  

Podstawą do określenia warunków badania wytrzymałości są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. MIELE stosuje jako podstawę łącznie 7500 godzin użytkowania przy różnych ustawieniach prędkości. Odpowiada to 450 minutom użytkowania tygodniowo przez 50 tygodni, co daje 375 godzin rocznie przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. MIELE rejestruje i analizuje otrzymane wyniki. Dana seria szuflad Gourmet zostanie zatwierdzona dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie podstawowych funkcji szuflad Gourmet na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308234).  

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości naszych szuflad Gourmet przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

 

ODKURZACZE
Classic C1, Compact C1, Compact C2, Complete C2, Complete C3, Blizzard CX1, Swing H1, Dynamic U1

W fazie rozwoju następujących serii workowych odkurzaczy domowych zasilanych z sieci, tj. Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 i Blizzard CX 1, firma MIELE przetestowała modele i najważniejsze podzespoły, przeprowadzając wymagające testy wytrzymałościowe. Celem tych przeprowadzanych przez firmę MIELE testów jest symulacja przeciętnego użytkowania przez okres 20 lat.

Podstawą do określenia warunków przeprowadzania testu wytrzymałościowego są przeciętne zwyczaje konsumenckie znane z badań i ankiet. Testy MIELE opierają się w sumie na 750 godzinach pracy urządzenia. Odpowiada to 45 minutom pracy tygodniowo przez 50 tygodni w roku przez okres 20 lat. Wynikające z tego wymagania zostały przeniesione na warunki testowe. Oprócz dokładnych warunków testowych, określają one również liczbę elementów testowych, które należy przetestować w celu uzyskania statystycznie wiarygodnych wyników testu.

Za realizację i monitorowanie testów firmy MIELE w fazie rozwoju produktów odpowiadają nasi pracownicy. Rejestrujemy i analizujemy otrzymane wyniki. Wymienione wyżej serie odkurzaczy zostaną zatwierdzone dopiero wtedy, gdy wyniki testów spełnią określone kryteria niezawodności wspomnianych serii odkurzaczy.

Testy przeprowadzane przez firmę MIELE „na użytkowanie przez okres 20 lat“ opierają się na kompleksowej koncepcji, która została wdrożona poprzez instrukcje obsługi, instrukcje badań laboratoryjnych i uzupełniające normy zakładowe. Koncepcja ta została oceniona w ramach badania trwałości roboczej jako kompletna i odpowiadająca aktualnemu stanowi techniki oraz zostało stwierdzone, że przy takim podejściu możliwe jest testowanie zasilanych sieciowo odkurzaczy domowych na użytkowanie przez okres 20 lat przy przeciętnym użyciu w średniej wielkości gospodarstwie domowym (Fraunhofer-Institut , LBF-Bericht Nr. 307530 – Expertise Bodenpflege).

Nie stanowi to zapewnienia ani gwarancji trwałości wymienionych odkurzaczy przez okres 20 lat. Testy w fazie rozwoju nie wykluczają awarii w indywidualnych przypadkach ani ewentualnej konieczności naprawy lub wymiany głównych komponentów. W tym zakresie obowiązują ustawowe postanowienia dotyczące gwarancji oraz – w stosownych przypadkach – dodatkowe postanowienia dotyczące gwarancji w ramach ogólnych warunków sprzedaży produktów Miele.

Na górę strony