1.Ten Regulamin reguluje kwestie związane z pobieraniem i wykorzystywaniem oprogramowania i informacji Miele. Wraz z pobraniem Korzystający akceptuje warunki zapisane w Regulaminie.

2. Możliwość pobierania plików ze strony internetowej jest z reguły dostępna przez 24 godziny dziennie przez siedem dni w tygodniu. Ze względu na właściwości Internetu i cechy systemów komputerowych Miele nie gwarantuje jednak ciągłego dostępu do usługi.

3. Pobrania są udostępniane przez firmę Miele w zwyczajowy sposób, mając na uwadze aktualizacje. Firma Miele zastrzega sobie jednak możliwość wprowadzania zmian w informacjach i oprogramowaniu w każdej chwili, w szczególności w celu uwzględnienia dalszego rozwoju technicznego ew. gospodarczego lub zmienionych warunków ogólnych i stosowania, także typu cenowo-komercyjnego, bez potrzeby ich zapowiadania lub wskazywania.          

Prawa i obowiązki Korzystającego

1. Wszystkie treści są chronione prawnie, w szczególności w zakresie prawa autorskiego, na rzecz firmy Miele lub osób trzecich. Dalsze wykorzystanie, w szczególności powielanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie, prezentowanie, rozsyłanie, udostępnianie i inne przekazywanie oraz modyfikowanie i przekształcanie są dozwolone wyłącznie po udzieleniu wcześniejszej pisemnej zgody przez firmę Miele lub innego posiadacza praw.

2. Oprogramowania Miele nie wolno kopiować, odsprzedawać, wynajmować ani przekazywać nieuprawnionym osobom trzecim. Oprogramowanie Miele zawiera tajemnice handlowe. Z tego względu nie wolno odtwarzać kodu źródłowego oprogramowania ani go dezasemblować, dekompilować, dzielić lub poddawać manipulacji w jakiejkolwiek innej możliwej do wykorzystania formie.

3. Wymienione powyżej ograniczenia prawa do użytkowania nie naruszają zapisów prawa autorskiego o dozwolonym użytku, pozwalających na korzystanie bez konieczności uzyskania zgody właściciela pod ściśle określonymi warunkami i w ściśle określonych sytuacjach.

4. Firma Miele udziela Korzystającemu zwykłego, odwołalnego w każdym czasie, nie wyłącznego, nie przenoszonego prawa do korzystania z pobrań w celu wsparcia działań biznesowych w ramach istniejącego porozumienia handlowego z firmą Miele. Ewentualne prawa autorskie i porównywalne zapisy stosuje się bez zmian.

5. Firma Miele zwraca uwagę na to, że transmisja danych przez Internet nie jest zabezpieczona. Nie można wykluczyć, że dane mogą trafić do osób nieuprawnionych lub też zostać zafałszowane.

Odpowiedzialność

1. Poprzez udostępnione treści do pobrania, jak również przez ten Regulamin, nie są udzielane żadne gwarancje ani dodatkowe ubezpieczenia. W równie małym stopniu wynikają stąd roszczenia gwarancyjne.

2. Wszelka odpowiedzialność firmy Miele za prawidłowość, kompletność, jakość i wiarygodność informacji oraz rezultatów, osiąganych przez wykorzystanie tych informacji, jest wykluczona. Miele nie odpowiada za ewentualne następstwa wynikające z wykorzystania pobrań, jak przerwy w pracy, utracone korzyści, utrata informacji i danych. Decyzję o korzystaniu z oprogramowania udostępnionego przez firmę Miele Korzystający powinien podjąć wyłącznie w porozumieniu z Miele.

3. Firma Miele nie odpowiada za szkody, także prawne, wynikające z korzystania, niemożności korzystania, ewentualnych błędów w sprzęcie lub oprogramowaniu lub błędnych ustawień systemowych u Korzystającego. Korzystanie z pobierania odbywa się na własne ryzyko. Miele nie przejmuje odpowiedzialności za oprogramowanie i informacje, w szczególności w odniesieniu do ich użyteczności, prawidłowości, kompletności i braku wirusów.                      

4. Odpowiedzialność firmy Miele jest ponadto wyłączona za szkody, które zostaną spowodowane przez wirusy, konie trojańskie, fałszywe ostrzeżenia antywirusowe lub podobne oprogramowanie, jak również za programy, części programów lub kody, przez które zostaną wywołane podobne czynności, uszkodzenia lub wyłączenia systemów lub ich części. Korzystający samodzielnie podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia przed wirusami i innymi destrukcyjnymi oprogramowaniami.

5. Firma Miele nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przekazanie wysłanych do firmy Miele danych, manipulację tymi danymi przez osoby trzecie, w szczególności niedozwolony do sieci i systemów firmy Miele, o ile takie ingerencje nie są reprezentowane przez Miele.

6. Odpowiedzialność nie jest wykluczona w przypadkach ogólnie obowiązujących, jak np. przez działanie umyślne, rażące niedbalstwo, w przypadku rękojmii lub przy naruszeniu istotnych obowiązków umownych, w przypadku zagrożenia życia, zdrowia oraz przy odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność jest jednak ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie wystąpiło działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Obrócenie ciężaru dowodu na niekorzyść Korzystającego nie jest z tym związane.

Postępowanie z plikami pdf

Do otwierania plików pdf jest wymagany Adobe Acrobat Reader.

Postępowanie z danymi CAD

Dane planowania umożliwiają łatwe, szybkie i bezpieczne planowanie w dwóch i częściowo trzech wymiarach rzutów z przodu i z góry. Dane dotyczące planowania, jak wymiary, punkty podłączenia i wymagane instalacje budowlane są uwzględnione.

Do otwierania plików CAD jest wymagane specjalne oprogramowanie. Dane CAD są udostępniane przez firmę Miele w różnych formatach i są kompatybilne z obecnym na rynku oprogramowaniem CAD:

3DS: http://en.wikipedia.org/wiki/.3ds

DWG: http://en.wikipedia.org/wiki/.dwg

OBJ: http://en.wikipedia.org/wiki/Wavefront_.obj_file

STEP: http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_10303-21

Pliki z rysunkami urządzeń są ew. oznaczone za pomocą rodzajów grzania "EL" (Elektro), "D" (Para) lub "G" (Gaz). Oznaczenia "D", "S", "V" lub "R" odpowiadają widokom urządzeń z góry, z boku, z przodu lub z tyłu.

Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki wykorzystania danych oraz związane z tym zamierzone lub osiągnięte rezultaty ponosi Odbiorca. Odpowiedzialność za szkody lub negatywne skutki jest wykluczona.

Odpowiedzialność nie jest wykluczona w przypadkach ogólnie obowiązujących, jak np. przez działanie umyślne, rażące niedbalstwo, w przypadku rękojmii lub przy naruszeniu istotnych obowiązków umownych, w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub ciała oraz przy odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności za produkt. W przypadku naruszenia istotnego obowiązku umownego odpowiedzialność jest jednak ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie wystąpiło działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Obrócenie ciężaru dowodu na niekorzyść Korzystającego nie jest z tym związane.

W razie pytań jesteśmy do dyspozycji: e-mail: info@miele.pl, tel.: 22 335 00 00