Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dostarcza informacji na temat przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej i powiązanych z nią usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO“).

1. Informacje ogólne

1.1 Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 nr 1 RODO „dane osobowe“ to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą“). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez przypisanie jej do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora internetowego lub co najmniej jednej szczególnej cechy wyrażającej fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychologiczny, ekonomiczny, kulturowy lub społeczny stan tej osoby fizycznej.

1.2 Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest

Miele Sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 87A

00-718 Warszawa

Tel.: 22 355 00 00

E-mail: info@miele.pl

1.3  Inspektor ds. ochrony danych

Z naszym inspektorem ds. ochrony danych można się skontaktować pod adresem pocztowym podanym w punkcie 1.2, telefonicznie lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@miele.pl.

2. Gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach naszej strony internetowej

2.1 Dane przetwarzane automatycznie podczas wizyty

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetową Twoja przeglądarka automatycznie przesyła dane, które są przechowywane w plikach dziennika serwera. Obejmuje to następujące dane („Dane pliku dziennika“):

- Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
- System operacyjny użytkownika
- Dostawca usług internetowych i adres IP użytkownika
- Data i godzina wizyty

Dane plików dziennika są analizowane w sposób anonimowy w celu ciągłego udoskonalania strony internetowej, dostosowywania jej do zainteresowań naszych użytkowników i szybszego usuwania błędów. Przetwarzanie danych w tych celach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

W formie niezanonimizowanej dane plików dziennika są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji błędów i zapewnienia bezpieczeństwa systemu, w tym wykrywania i śledzenia prób nieautoryzowanego dostępu oraz prób oszustw i nadużyć. Są one przechowywane przez 7–10 dni, po czym są usuwane. Dane plików dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są zwolnione z obowiązku usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i w indywidualnych przypadkach mogą być przekazywane organom dochodzeniowym. Przetwarzanie danych w tych celach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

2.2 Rejestracja konta Miele

Konto Miele zapewnia dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat zamówień, produktów, gwarancji, nadchodzących wydarzeń i innych usług. Wszystkie te informacje są dostępne po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na stronie internetowej Miele lub w aplikacji Miele.

Przetwarzamy dane użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nam je aktywnie przekazuje, na przykład rejestrując się w ramach konta Miele. Podczas rejestracji w ramach konta Miele gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje:

- Forma grzecznościowa
- Imię i nazwisko
- Adres e-mail
- Adres
- Numer telefonu
- Hasło
- Data urodzenia (opcjonalnie)

Powyższe dane przetwarzamy w celu umożliwienia zarejestrowania użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli oprócz informacji obowiązkowych użytkownik poda również swoją datę urodzenia, przetworzymy tę informację w celu wysłania niespodzianki urodzinowej pocztą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji Miele lub też w inny sposób. Podstawą prawną jest wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punktach 1.2 i 1.3.

Dane zgromadzone w celu zarejestrowania konta Miele przechowujemy przez czas jego istnienia. Po tym czasie przechowujemy informacje wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez czas określony prawem wyłącznie na potrzeby kontroli przez organy podatkowe. Podstawą prawną takiego przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

W przypadku zarejestrowania urządzenia Miele, np. za pośrednictwem strony internetowej Miele lub aplikacji Miele, lub połączenia urządzenia sieciowego Miele ze swoim kontem Miele przetwarzamy następujące dane:

- Numer klienta i konto Miele
- Numer seryjny
- Numer fabryczny urządzenia
- Główne dane urządzenia i informacje o danym urządzeniu
- Data zakupu urządzenia

Przetwarzamy te dane, aby zapewnić użytkownikowi przegląd wszystkich zarejestrowanych i połączonych urządzeń Miele. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane zgromadzone w celu zarejestrowania konta Miele przechowujemy przez czas jego istnienia. Po tym czasie przechowujemy informacje wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez czas określony prawem wyłącznie na potrzeby kontroli przez organy podatkowe. Podstawą prawną takiego przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2.3 Dane przetwarzane podczas korzystania ze sklepu internetowego

Przetwarzamy dane użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nam je aktywnie przekazuje, na przykład rejestrując się w naszym sklepie internetowym Miele i składając zamówienie.

Ze sklepu internetowego można korzystać jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik. Gdy użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego Miele, gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje:

- Forma grzecznościowa
- Imię i nazwisko
- Adres
- Adres e-mail
- Numer telefonu
- Hasło
- Adres e-mail

- Zamówione artykuły
- Inny adres dostawy, jeśli dotyczy
- Dane do faktury i płatności

Powyższe dane przetwarzamy w celu realizacji zamówień użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego Miele jako zarejestrowany użytkownik, przechowujemy również historię zamówień użytkownika w ramach konta Miele. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy przechowujemy do momentu wygaśnięcia ustawowych lub umownych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Po tym czasie przechowujemy informacje wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez czas określony prawem wyłącznie na potrzeby kontroli przez organy podatkowe. Podstawą prawną takiego przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto będziemy pseudonimizować wyżej wymienione dane i przetwarzać je w formie spseudonimizowanej na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów i do celów statystycznych. W tym zakresie przetwarzanie danych jest również realizowane przez nasze spółki stowarzyszone Miele & Cie. KG i Miele X B.V. Raporty i statystyki pomagają nam stale rozwijać nasze produkty i usługi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym optymalizacja naszych produktów i usług stanowi nasz uzasadniony interes. Raporty i statystyki zawierają jedynie zagregowane dane, które nie pozwalają na ponowną identyfikację konkretnej osoby. Te raporty i statystyki są również udostępniane innym spółkom z Grupy Miele. Dane te są przetwarzane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Ponadto dane te są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Dane dotyczące płatności są przekazywane odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia płatności.

Za przetwarzanie płatności realizowanych kartami kredytowymi odpowiadają firmy Worldpay (UK) Limited, Worldpay Limited i Worldpay AP Ltd, Walbrook Building 25 Walbrook, London EC4N 8AF, Wielka Brytania, www.worldpay.com oraz Global Collect Services (Ingenico ePayments), Neptunusstraat 41-63, 2132 JA, Hoofddorp, Holandia, www.ingenico.com. Wszystkie informacje dotyczące płatności są wprowadzane bezpośrednio do systemu odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie mamy do nich wglądu ani nie możemy ich przetwarzać. Dalsze informacje na temat dostawców usług płatniczych i odpowiednie oświadczenia o ochronie danych można znaleźć na stronach internetowych dostawców usług płatniczych.

W przypadku płatności przez PayPal użytkownik zostanie przekierowany do witryny PayPal za pośrednictwem łącza. W ramach procesu płatności przetwarzane będzie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, ew. numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami handlowymi, Warunkami użytkowania i Polityką prywatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na stronie internetowej www.paypal.com.

W przypadku płatności „Sofort“ użytkownik zostanie przekierowany za pomocą łącza do strony internetowej Sofort, usługi świadczonej przez firmę Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy, należącej do spółki Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. W ramach procesu płatności przetwarzane będzie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, ew. numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami handlowymi i Polityką prywatności Klarna, które można znaleźć pod adresem www.klarna.com.

W związku z realizacją i przetwarzaniem płatności przetwarzamy adres IP użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i zapobiegania oszustwom, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi i ich wykrywania. Otrzymujemy adres IP użytkownika od naszych dostawców usług płatniczych w celu oceny transakcji płatniczych i ryzyka, a tym samym zapewnienia użytkownikowi możliwie najbezpieczniejszej usługi.

Przekazujemy adres dostawy naszemu partnerowi wysyłkowemu. Aby umożliwić partnerowi wysyłkowemu skontaktowanie się z użytkownikiem w celu skoordynowania daty dostawy lub w przypadku problemów z dostawą, udostępniamy mu adres e-mail użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, jego numer telefonu. Odpowiednie dane są przekazywane wyłącznie na potrzeby odpowiednich celów i usuwane po ich realizacji. Niektórzy partnerzy wysyłkowi oferują śledzenie przesyłek w ramach swoich usług dostawy. W przypadku chęci skorzystania z funkcji śledzenia przesyłki konieczne jest przekazanie partnerowi wysyłkowemu adresu e-mail użytkownika. Podstawą prawną przekazywania danych jest wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.4 Firma windykacyjna

W przypadku, gdy użytkownik zalega z płatnością pomimo wielokrotnych upomnień, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych niezbędnych do prowadzenia windykacji firmie windykacyjnej w celu windykacji powierniczej lub sprzedaży zaległych wierzytelności firmie windykacyjnej dostawca usługi. W przypadku sprzedaży zaległych wierzytelności firma windykacyjna staje się posiadaczem długu i dochodzi wierzytelności we własnym imieniu. Współpracujemy z firmą windykacyjną Verband der Vereine Creditreform e.V. Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. Podstawą prawną przekazywania danych w ramach windykacji powierniczej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast przekazywania danych w ramach sprzedaży wierzytelności – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.5 Ocena zdolności kredytowej

Nasza firma regularnie sprawdza zdolność kredytową użytkowników przy zawieraniu umów, a w niektórych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes, również w odniesieniu do istniejących klientów. W tym celu współpracujemy z firmą Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika firmie Creditreform Boniversum GmbH. Informacje zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania danych w Creditreform Boniversum GmbH można znaleźć tutaj: www.boniversum.de/EU-DSGVO.

2.6 Miele Club 

Miele Club to program lojalnościowy dla klientów, który wiąże się ze szczególnym zainteresowaniem uczestnika produktami i usługami Miele, a także tworzy specjalną więź między uczestnikiem a partnerem umownym Miele. Członkowie klubu otrzymują specjalne korzyści i przywileje w zamian za przywiązanie do marki Miele. 

Jeśli użytkownik zarejestruje się w programie lojalnościowym Miele Club, w ramach procesu rejestracji będziemy gromadzić następujące dane klienta: 

- Forma grzecznościowa 
- Imię i nazwisko 
- Adres i kod pocztowy 
- Numer telefonu (opcjonalnie) 
- Adres e-mail 
- Hasło 
- Data urodzenia (opcjonalnie) 

Przetwarzamy dane klientów na potrzeby udostępnienia im naszego programu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ogólne warunki użytkowania Miele Club można znaleźć tutaj Miele Club | Miele.

Dane klienta przechowujemy do momentu zakończenia uczestnictwa w programie dla klientów Miele Club, o ile i pod warunkiem, że nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dłuższego przechowywania danych z przyczyn handlowych i podatkowych. 

Członkowie klubu mogą otrzymywać dwa rodzaje komunikacji klubowej:  

  1. Umowna komunikacja klubowa na podstawie Ogólnych warunków użytkowania. Obejmuje to wiadomości o specjalnych rabatach promocyjnych w ramach Miele Club, wiadomość powitalną z kuponem, wiadomości o zmianach statusu (np. w przypadku otrzymania wyższego statusu z powodu rejestracji dodatkowych urządzeń) oraz kupon urodzinowy – jeśli otrzymamy informację, kiedy wypadają. Komunikacja może mieć Brownies miejsce w przypadku pytań dotyczących członkostwa. Co do zasady, komunikacja odbywa się cyfrowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale może być również wysyłana pocztą tradycyjną. Komunikacja ta odbywa się w celu wdrożenia uzgodnionych warunków użytkowania Miele Club | Miele Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
  2. Spersonalizowana komunikacja Miele Club, pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Użytkownik wyraża zgodę na opisaną poniżej spersonalizowaną komunikację Miele Club, zaznaczając pole wyboru z krótką wersją zgody w oknie rejestracji do Miele Club, a następnie klikając przycisk „Zarejestruj się“.  W celu zapewnienia spersonalizowanej komunikacji Miele Club, oprócz danych wymienionych powyżej, przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 

- Historia zakupów:  

Urządzenia lub produkty Miele już zakupione lub zarejestrowane (dodane do konta klienta) lub zakupione lub zarejestrowane w przyszłości bezpośrednio u Miele; czas/miejsce zakupu, obrót (w tym cena jednostkowa i całkowita), zwroty, częstotliwość zakupów, metoda płatności i udział w promocjach lub korzystanie z bonów/kuponów i rabatów. Miele przetwarza historię zamówień (w stosownych przypadkach również retrospektywnie) w celu zapewnienia spersonalizowanego kontaktu przez 5 lat. 

- Kliknięcia newslettera: 

potwierdzenia odbioru i odczytu otrzymane za pośrednictwem komunikacji Miele Club oraz czas otwarcia, a także informacje o klikniętych łączach. Jeśli użytkownik kliknie łącze w komunikacie handlowym, przetwarzamy również informacje zebrane przez pliki cookie na temat zachowania użytkownika na stronie internetowej, do której trafił za pośrednictwem łącza. Przechowujemy te informacje na potrzeby spersonalizowanego kontaktu przez 2 lata. 

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach 
Spersonalizowana reklama produktów lub usług Miele (np. wydarzenia w naszych centrach Miele Experience Centre, usługi, takie jak rozszerzenie gwarancji, kontrola serwisowa, indywidualne konsultacje produktowe, zautomatyzowana analiza zachowań zakupowych i tworzenie profilu klienta, klasyfikacja do grup wartości klientów, tworzenie wyniku reaktywacji (identyfikacja braku aktywności lub ryzyka rezygnacji), dynamiczna reaktywacja (ukierunkowana reklama oparta na częstotliwości zakupów), przypisanie związane z promocją do Miele Experience Centre (MEC), wysyłanie kuponów/bonów i rekomendacji produktowych oraz zaproszeń do wzięcia udziału w specjalnych akcjach (np. wydarzeniach MEC), a także ankietach dla klientów dotyczących produktów, promocji i klubu Miele Club w ujęciu ogólnym. 

Przechowujemy te informacje w profilu użytkownika i wykorzystujemy je w celu lepszego dostosowania treści naszej komunikacji klubowej do jego osobistych zainteresowań oraz zaoferowania szczególnie dobrym klientom większych korzyści.  

 

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z naszym centrum serwisowym (kontakt) lub inspektorem ochrony danych pod adresem [info@miele.pl] lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na końcu wiadomości od Miele Club. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę lub zakończyć członkostwo na koncie klienta w sekcji „Moje konto/Mój profil/Dane osobowe“.  

Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej ma wpływ na członkostwo tylko wtedy, gdy oświadczenie o wycofaniu zgody należy rozumieć również jako anulowanie tegoż członkostwa. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik wyśle nam wiadomość e-mail z informacją, że nie chce już uczestniczyć w programie, ale nie w przypadku, gdy jedynie kliknie łącze rezygnacji z subskrypcji w marketingowej wiadomości e-mail. 

Oprócz umożliwienia wysłania wiadomości urodzinowej, data urodzin jest również przetwarzana w celu weryfikacji minimalnego wieku uprawniającego do uczestnictwa, art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

3. Komunikacja handlowa

Jeśli i o ile użytkownik wyrazi zgodę na kontaktowanie się z nim w celach marketingowych, np. w celu otrzymywania newsletterów za pośrednictwem poczty e-mail, ankiet dotyczących zadowolenia klienta, informacji o aplikacjach, newsletterów Miele Club itp., lub jeśli jesteśmy upoważnieni do komunikacji handlowej z innego powodu, podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda użytkownika lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tzw. uzasadniony interes. Komunikacja handlowa może być wysyłana za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług. W tym zakresie dostawcy usług działają na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające dane na podstawie instrukcji. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub wycofać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość (np. korzystając z łącza do anulowania subskrypcji zawartego w wiadomości e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail lub list pocztą tradycyjną).

3.1 Podstawa personalizacji

Jeśli i w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, przetwarzamy podane przez niego dane kontaktowe (adres e-mail i imię i nazwisko, numer telefonu i/lub konto Miele, jeśli jest dostępne) w celu wysyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, w wiadomościach SMS lub za pośrednictwem aplikacji Miele.

Obejmuje to również potwierdzenia odbioru i odczytu otrzymane za pośrednictwem komunikacji oraz czas otwarcia, a także informacje o klikniętych łączach. Jeśli użytkownik kliknie łącze w komunikacie handlowym, przetwarzamy również informacje zebrane przez pliki cookie na temat zachowania użytkownika na stronie internetowej, do której trafił za pośrednictwem łącza. Przechowujemy te informacje w profilu użytkownika i wykorzystujemy je w celu lepszego dostosowania treści naszej komunikacji handlowej do jego osobistych zainteresowań. Przechowujemy te informacje na potrzeby personalizacji przez 2 lata.

W ramach podstawowej komunikacji handlowej będziemy informować o nowościach w asortymencie Miele, wydarzeniach organizowanych przez Miele, ankietach dla klientów, prośbach o oceny i recenzje zakupionych produktów Miele oraz przepisach kulinarnych. Recenzje i oceny znajdują się również w naszych warunkach użytkowania.

Na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego miejsca zamieszkania będziemy informować o wydarzeniach Miele w pobliżu miejsca zamieszkania użytkownika.

Ponadto, wysyłając komunikację handlową, będziemy brać pod uwagę zainteresowania użytkownika podane podczas rejestracji w celu wysyłania mu komunikacji handlowej.

Opracowujemy komunikację handlową dostosowaną do zainteresowań/potrzeb użytkownika, biorąc pod uwagę wszelkie urządzenia lub produkty Miele, które zostały już zakupione bezpośrednio od Miele oraz te, które zostaną zakupione lub zarejestrowane (dodane do konta klienta) w przyszłości. Obejmuje to również przypomnienia o rozszerzonej gwarancji i realizacji dołączonego do danego urządzenia kuponu na materiały eksploatacyjne. W tym celu przetwarzamy również historię zamówień użytkownika.

Miele przetwarza historię zamówień (w stosownych przypadkach również retrospektywnie) przez pięć lat.

Przetwarzamy dane kontaktowe i zgodę użytkownika na potrzeby wymienionych celów przez pięć lat po każdym użyciu.

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody można zgłosić pisemnie (Miele Sp. Z o.o. Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@miele.pl) w dowolnym późniejszym terminie bez podawania przyczyny. W każdej wysłanej wiadomości e-mail znajduje się również łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji, którego można również użyć do wycofania zgody. W aplikacjach Miele dostępna jest opcja w ustawieniach umożliwiająca wyrejestrowanie się.

3.2 Rozszerzona personalizacja

Aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby użytkownika, oprócz wyżej wymienionej podstawowej personalizacji, przetwarzamy informacje na temat usług Miele, z których użytkownik korzystał do tej pory i z których będzie korzystać w przyszłości (np. dostawa i/lub instalacja, czynności konserwacyjne, a także indywidualne konsultacje produktowe i kontakt z serwisem Miele), a także zleconych przez użytkownika czynności serwisowych. W ramach informacji dotyczących czynności serwisowych Miele przetwarza szczegóły danego zlecenia naprawy, przyczynę wystąpienia szkody i wszelkie wdrożone środki zaradcze (naprawy).

Przechowujemy te informacje (rozszerzona personalizacja) przez 3 lata.

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody można zgłosić pisemnie (Miele Sp. Z o.o. Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@miele.pl)  w dowolnym późniejszym terminie bez podawania przyczyny. W każdej wysłanej wiadomości e-mail znajduje się również łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji, którego można również użyć do wycofania zgody. W aplikacjach Miele dostępna jest opcja w ustawieniach umożliwiająca wyrejestrowanie się.

3.3 Pełna personalizacja

W celu zapewnienia pełnej personalizacji przetwarzamy dane z wyżej wymienionej rozszerzonej personalizacji, a także następujące dane dotyczące użytkowania:

  • Dane gromadzone za pośrednictwem Firebase dla Google Analytics dotyczące korzystania z naszych aplikacji Miele, takie jak otwarcia, kliknięcia i czas czytania: szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej aplikacji – dane są przetwarzane dopiero po wyrażeniu zgody na analizę danych użytkowania w odpowiedniej aplikacji;
  • Dane przetwarzane w ramach wizyt na naszej stronie internetowej (www.miele.pl) przy użyciu rozwiązania Bloomreach Engagement, np. zachowanie użytkownika (np. przeglądane produkty, produkty w koszyku itp.) – dane będą przetwarzane dopiero po wyrażeniu zgody podczas wizyty na naszej stronie internetowej na gromadzenie danych za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia oraz na analizę danych dotyczących użytkowania.

Tego typu dane dotyczące użytkowania przetwarzamy tylko wtedy, gdy zgromadzimy je do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez użytkownika odrębnej zgody i gdy możemy je powiązać z profilem użytkownika.

Przechowujemy te informacje (pełna personalizacja) przez 2 lata. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody można zgłosić pisemnie (Miele Sp. z o.o., 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@miele.pl) w dowolnym późniejszym terminie bez podawania przyczyny. W każdej wysłanej wiadomości e-mail znajduje się również łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji, którego można również użyć do wycofania zgody. W aplikacjach Miele dostępna jest opcja w ustawieniach umożliwiająca wyrejestrowanie się.

3.4 Marketing uzupełniający

Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku z zamówionymi produktami lub zleconymi usługami, będziemy go przetwarzać w celu przesyłania użytkownikowi reklam podobnych produktów i/lub usług. Użytkownik może sprzeciwić się temu w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres [info@miele.pl] lub informując nas za pomocą podanych danych kontaktowych lub klikając łącze do anulowania subskrypcji na końcu każdej wiadomości e-mail, bez ponoszenia żadnych kosztów poza kosztami transmisji zgodnymi z podstawowymi stawkami. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w informowaniu użytkownika o podobnych produktach i usługach, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Opcje kontaktu i serwis

4.1 Nawiązywanie kontaktu przez użytkownika

Na naszej stronie internetowej można skorzystać z różnych sposobów nawiązania z nami kontaktu. Ponadto oferujemy możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook lub Instagram). W przypadku skorzystania z takiej możliwości i skontaktowania się z nami na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane użytkownika przekazane nam przy nawiązywaniu kontaktu będziemy przetwarzać w celu odpowiedzenia na zapytanie użytkownika.

Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przesyłane do nas w ramach nawiązania kontaktu dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu zapytania, o ile i pod warunkiem, że nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dalszego gromadzenia danych z przyczyn handlowych i podatkowych.

4.2 Cyfrowy Asystent Miele

Cyfrowy Asystent Miele to tak zwany chatbot od naszego dostawcy usług technicznych, firmy e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, Monachium. Cyfrowy Asystent Miele pomaga w wyszukiwaniu informacji i zakupie pakietów serwisowych Miele, takich jak certyfikat Miele Service, Coffee Care lub Exclusive Care. Pytania można zadawać w oknie czatu. Odpowiedzi udziela Cyfrowy Asystent Miele. W przypadku chęci wykupienia certyfikatu Miele Service, Cyfrowy Asystent Miele za pomocą łącza przekieruje użytkownika do odpowiedniego formularza internetowego.

Cyfrowy Asystent Miele nie odpowiada na zapytania klientów dotyczące umów. W przypadku tego typu pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem (www.miele.de/haushalt/kontaktformular-3066.htm?chooseEntries_184=1&chooseEntries_183=4). Do korzystania z Cyfrowego Asystenta Miele nie jest wymagane podawanie danych osobowych. Na przykład Cyfrowy Asystent Miele wymaga jedynie informacji o odpowiednim typie urządzenia, ale nie wymaga identyfikowania urządzenia, np. za pomocą numeru seryjnego.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu obsługi jego zapytania i zarządzania naszymi procesami biznesowymi i usługowymi oraz usprawniania ich, w tym Cyfrowym Asystentem Miele, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku zakupu certyfikatu Miele Service lub innego pakietu Miele Service podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Firma e-bot7 GmbH działa działa na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami jako podmiot przetwarzający dane.

Pytania zadawane Cyfrowemu Asystentowi Miele i dane dotyczące użytkowania, tj. czas trwania czatu, znacznik czasu wiadomości, liczba dialogów i przybliżona lokalizacja użytkowników, są przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Po tym czasie pytania użytkownika są bezpowrotnie usuwane. Dane dotyczące użytkowania są jednak również przechowywane w formie zanonimizowanej do celów statystycznych. Dane osobowe nie są poddawane analizie.

4.3 Serwis Miele

Z serwisem Miele można skontaktować się na różne sposoby, np. telefonicznie lub online. W takim przypadku przetwarzamy dane przekazane nam przez użytkownika w ramach zapytania. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiedniej obsługi, np. odebranie urządzenia od użytkownika, przeprowadzenie naprawy lub realizacja roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, dane użytkownika są przekazywane naszym partnerom serwisowym.

Podczas przeprowadzania czynności serwisowych przetwarzamy zarówno dane osobowe (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), jak i dane związane z urządzeniem (numer seryjny urządzenia, status urządzenia).

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika w ramach serwisu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto przetwarzamy wyżej wymienione dane w ramach monitorowania i obserwacji produktów oraz, w razie potrzeby, przekazujemy te dane odpowiednim dostawcom. Jako producent podlegamy odpowiednim obowiązkom wynikającym z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwa produktu – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto wyżej wymienione dane są pseudonimizowane i analizowane w spseudonimizowanej postaci, abyśmy mogli stale optymalizować nasze produkty. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym optymalizacja naszych produktów stanowi jednocześnie nasz uzasadniony interes.

Dane przekazane nam w ramach serwisu są usuwane po wygaśnięciu odpowiednich okresów gwarancji lub rękojmi, chyba że i o ile jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej.

4.4 Go Instore

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Go-Instore dostawcy Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Sym-Sys Ltd. W wyniku korzystania z usług użytkownik zostanie połączony z pracownikiem Miele Experience Center, który może zaprezentować mu nasze produkty w formie cyfrowej. W tym celu jest wymagane włączenie mikrofonu. Strumieniowanie wideo nie jest zapisywane stale. W związku z tym przetwarzamy również dane osobowe, takie jak adres IP oraz ewentualnie inne informacje, które użytkownik przekazuje naszym pracownikom. Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przesyłane do nas dane zostaną usunięte bezpośrednio po opracowaniu zapytania, o ile i pod warunkiem, że nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dalszego gromadzenia danych z przyczyn handlowych i podatkowych. Ponadto korzystamy z plików cookie w związku z usługą Go-Instore. Więcej informacji dotyczących stosowanych plików cookie zamieszczono w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Więcej informacji dotyczących Sym-Sys Ltd. oraz usług Go-Instore zamieszczono pod adresem tutaj.

4.5 Ankiety Qualtrics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA umożliwiających przeprowadzanie ankiet. Ankiety są wykorzystywane do udoskonalania naszych produktów i usług oraz naszej strony internetowej. Gdy użytkownik bierze udział w ankiecie, przetwarzane są tak zwane „dane dziennika“ (znacznik daty i godziny/informacje o przeglądarce i ustawieniach przeglądarki/informacje o urządzeniu końcowym/dane dotyczące użytkowania). Użytkownik decyduje, czy chce wziąć udział w ankiecie. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w ankiecie, może zamknąć pojawiające się okna dialogowe ankiety. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Ponadto korzystamy z plików cookie w związku z usługami Qualtrics. Pliki cookie pomagają nam dostarczać ankiety w trakcie trwania całej sesji. Więcej informacji dotyczących stosowanych plików cookie zamieszczono w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Więcej informacji dotyczących Qualtrics LLC oraz usług Qualtrics zamieszczono pod adresem Użytkownik.

4.6 Poradnik zakupowy

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 Munich, Germany („Neocom“), aby zapewniać użytkownikom cyfrowe, interaktywne porady dotyczące produktów. Po uruchomieniu poradnika zakupowego użytkownik udziela odpowiedzi na różne pytania, np. dotyczące konkretnych funkcji żądanego produktu, po czym otrzymuje rekomendację produktu. Użytkownik decyduje, czy chce korzystać z poradnika zakupowego. Na potrzeby świadczenia usługi przetwarzany jest również adres IP użytkownika (ale nie jest on przechowywany na stałe). Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym zakresie Neocom działa na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający dane na podstawie instrukcji.

5. Pliki cookie

Na naszej strony internetowej używamy również plików cookie lub podobnych technologii, takich jak piksele (ogólnie zwanych dalej „plikami cookie“). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę, lub pliki graficzne, takie jak piksele. Przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej z użyciem tego samego urządzenia informacje przechowywane w plikach cookie zostaną przesłane z powrotem do naszej strony internetowej („First Party Cookie“) lub do innej strony internetowej („Third Party Cookie“).

Poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem o używaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego banera. Użytkownik ma również możliwość włączenia za pośrednictwem banera plików cookie, które nie są bezwzględnie wymagane do korzystania z naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie oraz opcji włączania/wyłączania plików cookie, które nie są niezbędne, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

6. Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki mediów społecznościowych sieci społecznościowej Facebook firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Przegląd wtyczek serwisu Facebook można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins; więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie Facebook można znaleźć tutaj: www.facebook.com/policy.php.

Facebook może w ten sposób otrzymywać informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę naszej oferty online i, w stosownych przypadkach, wszedł w interakcję z wtyczką. Aktywując wtyczkę, dane osobowe użytkownika są przesyłane do serwisu Facebook i tam przechowywane.

Nie mamy ani wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania danych gromadzonych przez serwis Facebook.

Facebook przechowuje dane użytkowników w postaci profili użytkowania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub odpowiedniego dostosowywania swojej strony internetowej. Tego typu analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowania, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z serwisem Facebook.

Za pośrednictwem wtyczek oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszać naszą ofertę i sprawiać, aby była bardziej interesująca dla użytkowników. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możliwe jest również całkowite uniemożliwienie ładowania wtyczek za pomocą rozszerzeń do przeglądarki, tak zwanych blokerów skryptów.

7. Obecność w mediach społecznościowych

7.1 Odniesienie do fanpage'a w serwisie Facebook

Nasz fanpage w serwisie społecznościowym Facebook.com firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook“) znajduje się pod adresem: www.facebook.com/Miele.Polska. Gdy użytkownik odwiedza nasz fanpage, Facebook gromadzi dane i w razie potrzeby przetwarza je w USA. Dzieje się tak również wtedy, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Facebook lub nie jest aktualnie zalogowany na swoje konto Facebook. Gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, informacje dotyczące systemu operacyjnego, wersji sprzętu i typu przeglądarki, dane zgromadzone za pomocą plików cookie ustawionych przez serwis Facebook na temat zachowania użytkownika oraz inne dane techniczne. W tym zakresie jesteśmy wspólnie z serwisem Facebook odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tj. jesteśmy „współadministratorami“ w rozumieniu art. 26 RODO. Główną treść umowy o wspólnej odpowiedzialności między serwisem Facebook a nami można znaleźć pod adresem www. https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Więcej informacji na temat serwisu Facebook i przetwarzania danych przez serwis Facebook można znaleźć w jego polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje serwisu Facebook na temat plików cookie można również znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies.

7.2 Odniesienie do serwisu Twitter

Prowadzimy konta Twitter https://twitter.com/Miele_Presse i https://twitter.com/Miele_Press w serwisie krótkich wiadomości Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. („Twitter“). Firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi.

Podczas korzystania z serwisu Twitter dane osobowe użytkownika są gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez serwis Twitter oraz są przekazywane, przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Twitter prowadzi działalność, niezależnie od kraju zamieszkania użytkownika.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie zgromadzonych danych, ponieważ jest ono przeprowadzane wyłącznie przez serwis Twitter. Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez serwis Twitter i do jakich celów są one wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter: https://twitter.com/de/privacy.

7.3 Odniesienie do serwisu Instagram

Prowadzimy konto w serwisie społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/miele_com/ firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Instagram“). Gdy użytkownik odwiedza nasze konto, Instagram gromadzi dane i w razie potrzeby przetwarza je w USA. Dzieje się tak również wtedy, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Instagram lub nie jest aktualnie zalogowany na swoje konto Instagram. Według serwisu Instagram gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, informacje dotyczące systemu operacyjnego, wersji sprzętu i typu przeglądarki, dane zgromadzone za pomocą plików cookie ustawionych przez serwis Instagram na temat zachowania użytkownika oraz inne dane techniczne. Wraz z serwisem Facebook przetwarzamy dane jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO. Główną treść umowy o wspólnej odpowiedzialności można znaleźć pod adresem tutaj. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram, dostępnej pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.

7.4 Odniesienie do serwisu Youtube

Prowadzimy kanały Youtube

na platformie wideo Youtube należącej do firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA („Youtube“). Gdy użytkownik odwiedza nasz kanał, Youtube gromadzi dane i w razie potrzeby przetwarza je w USA. Dzieje się tak również wtedy, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Youtube lub nie jest aktualnie zalogowany na swoje konto Youtube. Gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, informacje dotyczące systemu operacyjnego, wersji sprzętu i typu przeglądarki, dane zgromadzone za pomocą plików cookie ustawionych przez serwis Youtube na temat zachowania użytkownika oraz inne dane techniczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Youtube, dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

8. Miele@home

W związku z korzystaniem z naszego systemu Miele@home Miele gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych powiązanego z korzystaniem z systemu Miele@home można znaleźć tutaj.

9. Treści generowane przez użytkowników w kanałach mediów społecznościowych

Jeśli użytkownik oznaczy nas w swoich treściach w mediach społecznościowych, możemy poprosić go o zgodę na ponowne opublikowanie jego treści w naszych kanałach mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i inne). Będziemy wykorzystywać treści użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. W tym celu przetwarzamy treści użytkownika, jego nazwę użytkownika/nazwę konta w odpowiednim kanale mediów społecznościowych, adres e-mail i inne informacje, które nam przekazuje, np. imię i nazwisko. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi wyrażona przez niego zgoda, art. 6 (1) lit. (a) RODO. Dane będą przechowywane przez nas tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji danego celu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

10. Ubieganie się o pracę

W przypadku ubiegania się o pracę za pośrednictwem portalu aplikacyjnego Miele, formularza lub w inny sposób i przesłania nam dokumentów aplikacyjnych, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w tym kontekście wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego.

W przypadku zaaplikowania na ogłoszenie o pracę dokumenty zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, pod warunkiem, że nie istnieją żadne uzasadnione interesy przemawiające przeciwko temu. W przypadku przesłania aplikacji na stanowisko, w przypadku którego nie rozpisano ogłoszenia o pracę, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku w celu umożliwienia skontaktowania się z kandydatem w sprawie ogłoszenia o pracę, które może zostać rozpisane w tym czasie. Użytkownik ma możliwość zażądania usunięcia swoich dokumentów aplikacyjnych w dowolnym momencie, nawet przed upływem ustalonych okresów przechowywania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli użytkownik złożył aplikację w innej spółce z Grupy Miele, przekażemy jego aplikację odpowiedniej spółce w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane użytkownika w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawę prawną stanowi art. 26 ust. 1 zd. 1 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

We wszystkich innych przypadkach podstawę prawną przechowywania danych aplikacyjnych stanowi zgoda osoby aplikującej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

11. Obecność firmy Miele na targach

Jeśli użytkownik odwiedzi jedno z naszych stoisk targowych, będziemy gromadzić jego dane, pod warunkiem, że je nam przekaże, np. przekazując nam swoją wizytówkę. Przetwarzamy te dane, aby móc odpowiedzieć na zapytanie użytkownika, np. aby skontaktować się z nim w celu przeprowadzenia dalszych rozmów lub przedstawienia oferty. O ile jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika (np. w przypadku prośby o nawiązanie kontaktu za granicą), przekażemy jego dane osobie odpowiedzialnej w odpowiedniej spółce Grupy Miele.

Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. O ile użytkownik wyrazi zgodę, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Przesyłane do nas w ramach nawiązania kontaktu dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu zapytania, o ile i pod warunkiem, że nie będziemy uprawnieni ani nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej.

Na naszych stoiskach targowych niekiedy rejestrowane są również zdjęcia i filmy w celach dokumentacyjnych, marketingowych i prasowych, które następnie publikowane są m.in. za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych (np. Facebook, YouTube czy Instagram). W takim przypadku wyraźnie informujemy o tym użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stoisku targowym. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystanie jego wizerunku ze skutkiem na przyszłość.

12. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

W ramach procesów przetwarzania, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych, możliwe jest przekazywania danych użytkownika następującym dodatkowym kategoriom odbiorców (oprócz dostawców zewnętrznych, jasno określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych):

- Konsultanci zewnętrzni (np. prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy)
- Usługodawcy i agenci (np. agencje marketingowe, dostawcy usług IT)
- Spółki Grupy Miele (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm)
- Towarzystwa ubezpieczeniowe
- Organy i instytucje państwowe

Dane osobowe użytkownika przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy, jeśli mamy lub podmiot trzeci ma uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych użytkownika lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych. Dane osobowe użytkownika przekazujemy również wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub nakazami urzędowymi lub sądowymi.

13. Miejsce przetwarzania danych

O ile niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyraźnie nie stanowi inaczej, dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej. Istnieje jednak możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku podejmujemy wszelkie niezbędne środki w rozumieniu art. 46 ust. 2 RODO w celu ochrony danych użytkownika, na przykład poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych UE dotyczących przekazywania danych między UE a krajami spoza UE. Standardowe klauzule umowne UE można znaleźć tutaj.

14. Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobom, których dane dotyczą, przysługują różne prawa. Obejmują one w szczególności:

- Prawo do informacji: zgodnie z art. 15 RODO użytkownik może zażądać informacji dotyczącej tego, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, użytkownik ma również prawo do uzyskania informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przechowywania.

- Prawo do sprostowania: zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia informacji, jeśli przetwarzane dane osobowe, które dotyczą użytkownika, są nieprawidłowe lub niekompletne.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania: zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika przez okres umożliwiający nam weryfikację dokładności danych osobowych.

- Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

- Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

- Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad powodami użytkownika.

- Prawo do usunięcia: zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma również prawo zażądać, pod pewnymi warunkami, usunięcia przechowywanych danych osobowych, które go dotyczą, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- Dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
- Użytkownik wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
- Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
- Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy.
- Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
- Prawo do przeniesienia danych: zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma również prawo do otrzymania jego danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania tych danych od nas do innego podmiotu odpowiedzialnego bez żadnych ograniczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami, podając swoje żądanie, imię i nazwisko oraz, w stosownych przypadkach, numer klienta. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w punktach 1.2 i 1.3.

15. Prawo do składania zażaleń

Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu ds. ochrony danych.

16. Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika, Miele nie może wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciw taki jest wymierzony przeciwko bezpośredniemu marketingowi. W tym ostatnim przypadku użytkownikowi przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, do którego się zastosujemy bez konieczności określania szczególnej sytuacji przez użytkownika.

Prosimy o kierowanie sprzeciwu z podaniem żądania, imienia i nazwiska oraz, w stosownych przypadkach, numeru klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych w punktach 1.2 i 1.3.

Informacje o bezpieczeństwie danych w Miele

Miele o bezpieczeństwie danych

Miele, jako producent wysokiej jakości urządzeń AGD, stawia również najwyższe wymagania dotyczące danych i bezpieczeństwa cybernetycznego urządzeń sieciowych, aplikacji i aplikacji internetowych. Chociaż bardzo staramy się z wyprzedzeniem wykryć i wyeliminować zagrożenia, trudno jest osiągnąć stuprocentowe bezpieczeństwo w przypadku technologii informatycznych.

Z tego powodu firma Miele jest zainteresowana wszelkimi informacjami, które odnoszą się do możliwych lub wykrytych zagrożeń bezpieczeństwa danych dotyczących naszych produktów sieciowych, aplikacji lub aplikacji internetowych.

Aby zgłosić braki i informacje o bezpieczeństwie cybernetycznym w Miele, wejdź na naszą międzynarodową stronę:

             https://www.miele.com/de/com/cybersicherheit-5047.htm

Nawet jeśli nie masz pewności: sprawdzimy Twoje zgłoszenie i jeśli będziemy mieli dalsze pytania, skontaktujemy się z Tobą.

 

Polityka dotycząca plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2024

Miele Sp. z o.o. ("Miele") wykorzystuje na tej stronie internetowej tzw. pliki cookies. W niniejszej polityce wyjaśniamy szczegółowo, jakie rodzaje plików cookie stosuje Miele, jakie dane są przez nie przetwarzane, żywotność plików cookie oraz Państwa prawa w związku z plikami cookie.

Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie w ustawieniach plików cookie w naszym „Centrum preferencji dotyczących prywatności“.

1.    Wyjaśnienie ogólne

Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu końcowym podczas korzystania z naszych stron internetowych. Podczas wizyty na stronie internetowej Miele w Państwa systemie może zostać zapisany plik cookie. Zawiera on indywidualny ciąg

znaków, który może zostać wykorzystany do identyfikacji Państwa przeglądarki przy następnej wizycie na stronie internetowej. Istnieją dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

•    Tymczasowe pliki cookie: Te pliki cookie, zwane również sesyjnymi, są tymczasowo przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu końcowym podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, a następnie usuwane.

•    Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika przez dłuższy czas. 

Ogólnie rzecz biorąc, Miele wykorzystuje różne technologie internetowe (np. pliki cookie, Java-Script), aby ułatwić Państwu korzystanie z aplikacji internetowych Miele i zoptymalizować je. Oznacza to, że są one wykorzystywane do:

•    Identyfikacja Państwa podczas logowania się do naszego sklepu internetowego oraz zapewnienie przestrzegania obowiązujących, zoptymalizowanych dla Państwa standardów bezpieczeństwa.

•    Pomóż nam zapamiętać produkty, które dodałeś do koszyka lub notatnika.

•    Pokaż ilość produktów, które dodałeś do koszyka lub notatnika na stronie.

•    Przypomnij nam o wybranym języku podczas sesji, aby łatwiej było Ci poruszać się po naszych stronach.

•    Analiza danych, np. ocena liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową lub najczęściej odwiedzanych stron internetowych. Wyniki analizy wykorzystujemy w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

•    Używamy również tzw. marketingowych plików cookie od osób trzecich w celu retargetingu/remarketingu i umieszczania spersonalizowanych reklam online.

•    Dostarczanie użytkownikowi spersonalizowanych reklam i ofert dostosowanych do jego potrzeb.

Należy pamiętać, że Miele wymaga od Państwa wyrażenia preferencji dotyczących stosowania plików cookie, na własnym interfejsie, ale poprzez zmianę ustawień plików cookie w przeglądarce internetowej można również dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. W każdej

chwili można usunąć już zapisane pliki cookie. Dalsze informacje dotyczące usuwania plików cookie w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć tutaj: 

•    Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/delete-cookies-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

•    Dla Mozilli Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

•    Dla Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•    Dla Safari: https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Należy jednak pamiętać, że w przypadku dezaktywacji plików cookie, mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. W menu większości przeglądarek można znaleźć opcje ustawień dotyczące korzystania z plików cookie. Zazwyczaj przeglądarka

posiada następujące opcje ustawień:

•    Zobacz ciasteczka,

•    Zezwalaj na pliki cookie,

•    Wyłączenie wszystkich lub niektórych plików cookie,

•    Wyłączenie wszystkich plików cookies przy zamykaniu przeglądarki,

•    Blokowanie plików cookies,

•    Powiadomienie, gdy plik cookie ma zostać ustawiony,

•    Sprzeciw wobec śledzenia analizy internetowej (opt-out).

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, baner informuje Cię o stosowaniu plików cookies i prosi o wyrażenie zgody na pliki cookies wymagające zgody. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, co szczegółowo wyjaśniamy w niniejszej polityce plików

cookie.

2.    Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi zarządzania tagami o nazwie Google Tag Manager świadczonej przez Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin ("Google"). Google Tag Manager umożliwia stronom internetowym szybką i łatwą aktualizację kodów

pomiarowych i powiązanych fragmentów kodu znanych zbiorczo jako tagi na ich stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Po dodaniu małego segmentu kodu Tag Manager do projektu, strona internetowa może bezpiecznie i łatwo wdrożyć konfiguracje tagów analitycznych i

pomiarowych z poziomu internetowego interfejsu użytkownika.

Google Tag Manager pomaga nam wdrażać i zarządzać plikami cookie i znacznikami śledzenia. Menedżer tagów Google nie korzysta z własnych plików cookie, ale uruchamia inne pliki cookie i znaczniki śledzenia, jeśli i o ile użytkownik wyraźnie zgodził się na korzystanie z takich plików

cookie i znaczników śledzenia. Szczegółowe informacje na temat każdego z takich plików cookie i znaczników śledzenia można znaleźć w naszej informacji o plikach cookie. W kontekście korzystania z Google Tag Manager, my i Google przetwarzamy Państwa adres ip oraz unikalny

identyfikator. Może się zdarzyć, że Twoje dane będą przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, Google i my uzgodniliśmy standardowe klauzule umowne opublikowane przez Komisję Europejską. Podstawą prawną

korzystania z Google Tag Manager i związanych z tym czynności przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, Art. 6 (1) (f) GDPR. Tym uzasadnionym interesem jest pomoc, jaką Google Tag Manager zapewnia nam we wdrażaniu i zarządzaniu naszym korzystaniem z plików cookie i

tagów śledzących.

3.    Technicznie niezbędne pliki cookies (essential cookies)

Niezbędne pliki cookie są wymagane do poruszania się po stronach internetowych i korzystania z ich funkcji, takich jak dostęp do części rejestracyjnej strony lub korzystanie z naszego narzędzia czatu. Bez tych plików cookie niektóre funkcje strony internetowej nie są możliwe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookie jest uzasadniony interes Artykuł 6 ust. 1 lit. f) GDPR. Uzasadniony interes polega na tym, że przetwarzanie to jest wymagane do nawigacji po stronach internetowych i korzystania z ich

funkcji. Dane gromadzone przez technicznie niezbędne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. 

Istotnych plików cookie nie można dezaktywować. Stosowane przez nas istotne pliki cookie to z reguły tzw. pliki cookie sesji, które są z reguły automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki.

Niektóre istotne pliki cookie są dostarczane i/lub udostępniane przez strony trzecie. Szczegóły dotyczące stron trzecich i ich narzędzi, do których wykorzystujemy niezbędne pliki cookie, zostały wyjaśnione poniżej.

3.1    SAP Customer Data Cloud (dawniej Gigya)

Na naszej stronie internetowej używamy różnych plików cookie do celów zasadniczych, które są dostarczane i/lub używane przez SAP Deutschland SE & Co. KG, Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, Niemcy ("SAP"). Korzystamy z serii niezbędnych plików cookie, które są dostarczane

i/lub wykorzystywane przez firmę SAP i które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. SAP zapewnia platformę do zarządzania tożsamością klientów, w tym profilami klientów, preferencjami, opt-inami i ustawieniami zgody. Dalsze informacje na temat SAP

Customer Data Cloud można znaleźć tutaj.


3.2    Go Instore - SYM-SYS Ltd.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Go Instore dostarczanych przez Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Sym-Sys Ltd. używa plików cookie i podobnych technologii, takich jak "Session Storage" i "Local Storage" w celu świadczenia

usług. Bez takich technologii usługa Go Instorie nie jest możliwa do użycia. Te technologie będą używane tylko wtedy, gdy aktywnie poprosisz o korzystanie z usługi Go Instore. Więcej informacji na temat firmy Sym-Sys Ltd i usługi Go Instore można znaleźć na stronie www.goinstore.com.

3.3    Intershop Commerce Platform

Na naszej stronie internetowej Profesjonalnego Sklepu Internetowego używamy różnych plików cookie do podstawowych celów, które są dostarczane i/lub wykorzystywane przez Intershop Communications AG, Steinweg 10, 07743 Jena, Niemcy („Intershop“). Używamy szeregu niezbędnych

plików cookie, które są dostarczane i/lub wykorzystywane przez firmę Intershop i które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Firma Intershop obsługuje platformę do zarządzania tożsamością klientów, w tym profilami klientów, ich preferencjami, zgodami i

ustawieniami zgody. Więcej informacji na temat firmy Intershop można znaleźć na stronie . 

3.4    OneTrust LLC

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy zarządzania zgodami dostarczanej przez firmę OneTrust LLC, Building 600, 1200 Abernathy Road Northeast, Atlanta, Georgia, 30328, USA („OneTrust“). OneTrust to rozwiązanie do uzyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookie,

które umożliwia firmie Miele zapewnienie zgodności z różnymi ramami prawnymi na całym świecie. OneTrust umożliwia nam generowanie banerów plików cookie, przechowywanie ustawień zgody użytkownika, a także informowanie użytkownika o korzystaniu z różnych plików cookie na

stronie internetowej. Więcej informacji o firmie OneTrust jest dostępnych na stronie Polityka prywatności | OneTrust. 

3.5    Dalsze szczegóły

Dalsze szczegóły dotyczące istotnych plików cookie, z których korzystamy, można znaleźć w poniższej tabeli:

4    Ciasteczka analityczne

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę Państwa zachowań w zakresie użytkowania (tzw. analytics cookies). Za pomocą tych plików cookie zbieramy i przechowujemy następujące dane:

- Częstotliwość odwiedzin strony

- Szukaj słów kluczowych

- Korzystanie z funkcji strony internetowej

Twoje dane zebrane za pomocą plików cookies są pseudonimizowane, dzięki czemu nie jest już możliwe przypisanie ich do danego użytkownika bez dodatkowych danych.

Przetwarzanie to umożliwia nam poprawę jakości naszej strony internetowej i jej zawartości. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest zgoda na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR. W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, powracając do tej polityki plików

cookie i przełączając przycisk ciasteczek analitycznych u góry polityki na "wyłączony".

Niektóre analityczne pliki cookie są dostarczane i/lub udostępniane przez osoby trzecie. Szczegóły dotyczące stron trzecich i ich narzędzi, do których wykorzystujemy analityczne pliki cookie, zostały wyjaśnione poniżej.

Stosowane przez nas analityczne pliki cookies to:

4.1    Google 

Na naszej stronie internetowej używamy różnych plików cookie do celów analitycznych, które są dostarczane i/lub używane przez Google Ireland Limited ("Google"), spółkę założoną i regulowaną przez prawo irlandzkie (numer rejestracyjny: 368047) z siedzibą w Gordon House, Barrow

Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Dalsze informacje na temat tych usług Google można znaleźć poniżej oraz na stronie https://www.google.com/privacy/ads/. Poniższa tabela szczegółów zawiera nazwy plików cookie ze zmiennymi identyfikatorami, gdzie <wpid> to identyfikator

właściwości sieci lub identyfikator pomiaru w Google Analytics 4, składający się z 10 znaków (cyfr i liter), [_<<customname>] i <property-id> to identyfikatory właściwości w Google Analytics 3 (Universal Analytics), składające się z cyfr w następującym wzorze: UA-XXXXXX-X. 

4.1.1 Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do projektowania i ulepszania strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniem. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania ze

strony internetowej. Informacje generowane przez cookie są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Na tej stronie internetowej korzystamy z rozszerzenia maskowania IP (tzw. IP masking), tzn. Państwa adres IP jest skracany przez Google w krajach

członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA i tam zapisany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z

korzystaniem z witryny i Internetu.

Jeśli jesteś posiadaczem konta Google i wyraziłeś zgodę na personalizację reklam ("Ads Personalization"), wówczas usługi Google obejmują również raporty dotyczące skuteczności naszych działań reklamowych (w tym raporty cross-device), dane demograficzne i zainteresowania naszych

użytkowników, a także funkcje służące do dostarczania reklam online w sposób cross-device. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda na korzystanie z usług Google (art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR).

Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub ocenie Państwa danych przez Google Analytics, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

4.2    Go Instore - SYM-SYS Sp. z o.o. - Przypisanie do sprzedaży 

W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z analitycznych plików cookie będziemy wykorzystywać dane dotyczące interakcji z naszymi usługami Go Instore i odpowiadającego im korzystania z naszego sklepu internetowego w celu przypisania sprzedaży. Dane te zostaną

zanonimizowane i nie pozwolą na ponowną identyfikację konkretnego użytkownika. Więcej informacji na temat firmy Sym-Sys Ltd i usługi Go Instore można znaleźć pod adresem www.goinstore.com.

4.3    LinkedIn Insight Tag

Na naszej stronie internetowej stosujemy różne analityczne pliki cookie, które są dostarczane i/lub wykorzystywane przez LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 9408 ("LinkedIn"). LinkedIn's Insight Tag ustawia pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili Państwo na

naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy LinkedIn, a także gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na stosowanie analitycznych plików cookie na naszej stronie internetowej. Poprzez dane zebrane za pośrednictwem tych plików cookie LinkedIn identyfikuje Członków LinkedIn poza

LinkedIn na potrzeby analityki.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę LinkedIn Privacy Policy and Cookie Policy | LinkedIn. 

4.4    OneTrust LLC

Na naszej stronie internetowej gromadzimy zanonimizowane wskaźniki zgody i rezygnacji za pośrednictwem platformy zarządzania zgodami firmy OneTrust. Gromadzimy te informacje na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6(1) (f) RODO, ponieważ pozwalają nam

one mierzyć wskaźniki zgody i poprawiać wrażenia użytkowników. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z analitycznych plików cookie, będziemy gromadzić dane dotyczące jego interakcji z banerem zgody wygenerowanym przez OneTrust. OneTrust umożliwia nam przeprowadzanie

zbiorczych analiz, w tym informacji o typie przeglądarki, kraju i platformie używanej przez naszych użytkowników (komputer stacjonarny/urządzenie mobilne/tablet). Gromadzone dane nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej. Więcej informacji o firmie OneTrust jest dostępnych na

stronie Polityka prywatności | OneTrust.

4.5    Dalsze szczegóły

Możesz dezaktywować analityczne pliki cookie. Dalsze szczegóły dotyczące wszystkich poszczególnych plików cookie do celów analitycznych, z których korzystamy, można znaleźć w poniższej tabeli:


5    Marketingowe pliki cookie

W celu retargetingu/remarketingu oraz umieszczania reklam online wykorzystujemy tzw. marketingowe pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich. 

Retargeting lub remarketing odnosi się do technologii, które pozwalają użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, zobaczyć odpowiednie reklamy nawet po opuszczeniu tej strony. W tym celu konieczne jest rozpoznanie internautów poza stroną internetową

właściciela strony, do czego wykorzystywane są pliki cookie odpowiednich usługodawców. Ponadto brane są pod uwagę wcześniejsze zachowania użytkowników. Na przykład, jeśli użytkownik ogląda określone produkty, te lub podobne produkty mogą być później wyświetlane jako reklamy

na innych stronach internetowych. Są to reklamy spersonalizowane, które są dostosowane do potrzeb poszczególnych użytkowników. W przypadku tej spersonalizowanej reklamy nie jest konieczne, aby użytkownik był zidentyfikowany poza rozpoznaniem. Dane wykorzystywane do

retargetingu lub remarketingu nie są zatem łączone z innymi danymi.

Marketingowe pliki cookie mogą również śledzić zaangażowanie użytkownika w ostatecznie wyświetlane reklamy. Ma to na celu uniknięcie niechcianych duplikatów reklam oraz śledzenie ilości przypadków, w których reklamy skutkują jakąś formą konwersji (np. kliknięcie na reklamę lub

rzeczywista sprzedaż).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem marketingowych plików cookie jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR), Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, powracając do niniejszej polityki plików cookie i przełączając przycisk

marketingowych plików cookie u góry polityki na "wyłączony".

Używamy takich technologii do umieszczania reklam online. W celu umieszczenia reklam korzystamy z usług dostawców stron trzecich. Szczegóły dotyczące stron trzecich (i ich narzędzi), które zapewniają i/lub dostęp do marketingowych i ukierunkowanych plików cookie, wyjaśniono

poniżej.

5.1    Facebook / Meta

Na naszej stronie internetowej stosujemy marketingowe pliki cookie dostarczane i/lub wykorzystywane przez Meta, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook" lub "Meta").

Pliki cookie Facebooka są wykorzystywane, jeśli masz konto na Facebooku, korzystasz z Produktów Facebooka, w tym strony internetowej i aplikacji Facebooka, lub odwiedzasz inne strony internetowe i aplikacje, które wykorzystują Produkty Facebooka (w tym przycisk Lubię to lub inne

Technologie Facebooka). Pliki cookie Facebooka umożliwiają nam śledzenie Państwa aktywności na naszej stronie internetowej w celu analizy skuteczności naszego lejka konwersji oraz regularnego ulepszania naszej strony internetowej. Ponadto pliki cookie Facebooka umożliwiają nam

korzystanie z funkcji remarketingu "Custom Audiences" w serwisie Facebook. Dzięki temu użytkownikom strony internetowej mogą być wyświetlane reklamy oparte na zainteresowaniach ("Facebook Ads") w ramach ich wizyty w sieci społecznościowej Facebook lub innych stronach

internetowych, które również korzystają z tego procesu. Więcej informacji na temat Facebook Conversion Tracking, Facebook Custom Audiences i powiązanych działań związanych z przetwarzaniem danych można znaleźć w naszej informacji o prywatności. 

Ponadto pliki cookie Facebooka umożliwiają Facebookowi oferowanie użytkownikowi Produktów Facebooka oraz zrozumienie informacji, które otrzymuje na temat użytkownika, w tym informacji o korzystaniu przez niego z innych stron internetowych i aplikacji, niezależnie od tego, czy

użytkownik jest zarejestrowany lub zalogowany.

Pliki cookie Facebooka odbierają następujące rodzaje danych: Nagłówki Http, Dane specyficzne dla piksela, Dane kliknięć przycisków, Wartości opcjonalne i Nazwy pól formularza. Więcej informacji na temat plików cookie Facebooka można znaleźć tutaj.

5.2    Googl

Jak już przedstawiono powyżej, na naszej stronie internetowej używamy różnych plików cookie do celów analitycznych i/lub marketingowych, które są dostarczane i/lub wykorzystywane przez Google. Dalsze informacje na temat praktyk prywatności Google można znaleźć pod adresem

https://www.google.com/privacy/ads/. Tabela dalszych szczegółów zawiera nazwy plików cookie ze zmiennymi identyfikatorami, gdzie <wpid> to identyfikator właściwości sieci lub identyfikator pomiaru w Google Analytics 4, składający się z 10 znaków (cyfry i litery), [_<<customname>] i

<property-id> to identyfikatory właściwości w Google Analytics 3 (Universal Analytics), składające się z cyfr w następującym wzorze: UA-XXXXXX-X. 

5.2.1    Reklamy Google

Google Ads to internetowa platforma reklamowa opracowana przez Google, w której reklamodawcy płacą za wyświetlanie użytkownikom internetu krótkich reklam, ofert usług, list produktów, treści wideo i generowanie instalacji aplikacji mobilnych w ramach sieci reklamowej Google. Może

umieszczać reklamy zarówno w wynikach wyszukiwarek, takich jak Google Search, jak i na stronach internetowych niezwiązanych z wyszukiwaniem, aplikacjach mobilnych i filmach wideo.

Więcej informacji na temat Google Ads można znaleźć tutaj.

5.2.2    Funkcja Google Remarketing

Funkcja remarketingu Google umożliwia nam wyświetlanie naszym użytkownikom reklam na innych stronach w ramach sieci Google Ads (zwanych "reklamami Google" lub reklamami na innych stronach) w oparciu o ich zainteresowania. W tym celu analizujemy interakcje użytkowników na

naszej stronie internetowej, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy na innych stronach nawet po ich odwiedzeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google przechowuje numer w przeglądarkach użytkowników, którzy odwiedzają określone usługi Google lub strony

internetowe w sieci wyświetlania Google. Numer ten, znany jako "cookie", służy do śledzenia wizyt tych użytkowników. Numer ten służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na danym komputerze, a nie do identyfikacji osoby fizycznej i nie są w nim zapisywane żadne

dane osobowe.

Oprócz możliwości wyrażenia lub wycofania zgody na korzystanie z analitycznych i / lub marketingowych plików cookie ogólnie poprzez ustawienia u góry tej polityki, można wyłączyć korzystanie z plików cookie przez Google, instalując wtyczkę pod następującym linkiem:

www.google.com/settings/ads/plugin.

5.2.3    Google Conversion Tracking

W tym kontekście korzystamy również ze śledzenia konwersji Google. Gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Google, na jego urządzeniu umieszczany jest 30-dniowy plik cookie śledzenia konwersji. Ten plik cookie nie jest wykorzystywany do identyfikacji osobistej.

Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do opracowywania statystyk konwersji dla klientów Google Ads.

Oprócz możliwości udzielenia lub wycofania zgody na korzystanie z analitycznych i / lub marketingowych plików cookie ogólnie poprzez ustawienia u góry tej polityki, można wyłączyć reklamy Google oparte na zainteresowaniach w przeglądarce, klikając przycisk "Wyłącz" na stronie

https://adssettings.google.de/authenticated lub rezygnując na stronie http://www.aboutads.info/choices/.

5.2.4    Inne usługi Google Marketing Platform (Campaign Manager 360, Display & Video 360, Search Ads 360)

Nasza strona korzysta również z innych usług Google Marketing Platform (dawniej "Google Doubleclick"). Campaign Manager 360 pozwala nam prowadzić kampanie reklamowe i mierzyć ich wydajność. Display & Video 360 pomaga nam zarządzać kampaniami displayowymi i wideo. Search

Ads 360 jest wykorzystywany do zarządzania kampaniami wyszukiwania w różnych wyszukiwarkach.  Usługi te wykorzystują pliki cookie do dostarczania reklam, które są odpowiednie dla użytkowników, do poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii lub do zapobiegania

otrzymywaniu przez użytkownika reklam więcej niż raz. 

Google używa identyfikatora pliku cookie do określenia, które reklamy są wyświetlane w której przeglądarce i może w ten sposób zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Google może również wykorzystywać identyfikatory plików cookie do śledzenia konwersji, czyli tego, czy użytkownik

zobaczy reklamę, a następnie odwiedzi stronę internetową reklamodawcy, aby dokonać zakupu. 

Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Według Google, integracja tych usług dostarcza Google informacji, że oglądali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli na reklamę od nas. Jeśli jesteś zarejestrowany w

usłudze Google, Google może przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, możliwe jest, że usługodawca pozna Państwa adres IP i zapisze go.

Ponadto pliki cookie umożliwiają nam zrozumienie, czy użytkownik wykonuje określone działania w naszej witrynie po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z naszych reklam w Google lub na innej platformie (śledzenie konwersji) ("floodlight"). Google wykorzystuje ten plik cookie do zrozumienia

treści, z którymi użytkownik wchodził w interakcje na naszych stronach, abyśmy mogli później wysyłać mu ukierunkowane reklamy.

Oprócz możliwości udzielenia lub wycofania zgody na korzystanie z analitycznych i / lub marketingowych plików cookie ogólnie poprzez ustawienia w górnej części niniejszej polityki, możesz zapobiec śledzeniu poprzez zmianę ustawień oprogramowania przeglądarki (np. wyłączenie plików

cookie stron trzecich), wyłączenie plików cookie śledzenia konwersji poprzez zablokowanie plików cookie z domeny http://www.google.com/settings/ads/ w ustawieniach przeglądarki, w odniesieniu do reklam opartych na zainteresowaniach od dostawców, którzy są częścią kampanii

samoregulacyjnej About Ads, klikając link http://www.aboutads.info/choices lub klikając link www.googleadservices.com. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku możesz nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie.

Dalsze informacje na temat Google Marketing Platform są dostępne pod adresem https://marketingplatform.google.com/. Dalsze informacje można również znaleźć w Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org/.

5.3    Microsoft Ads Remarketing i śledzenie konwersji

Na naszej stronie internetowej używamy różnych marketingowych plików cookie, które są dostarczane i/lub wykorzystywane przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Mircosoft"). Microsoft ustawia pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili

Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Dzięki temu Microsoft i my możemy rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę i został przekierowany na naszą stronę internetową oraz śledzić Państwa działania w celu analizy skuteczności naszej konwersji.

Poznajemy jedynie całkowitą liczbę użytkowników. Microsoft gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje za pośrednictwem plików cookie, na podstawie których tworzone są profile użytkowania z wykorzystaniem pseudonimów. Te profile użytkowania są wykorzystywane do analizy

zachowań odwiedzających oraz do wyświetlania reklam.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Microsoft Privacy Statement - Prywatność firmy Microsoft oraz choice.microsoft.com/en/opt-out.

5.4    Qualtrics 

Korzystamy z usług firmy Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA w celu przeprowadzenia na naszej stronie internetowej ankiet dotyczących klientów, produktów i marek. Kiedy bierzesz udział w ankiecie, używamy plików cookie Qualtrics z wartościami ID, głównie w

celu ułatwienia śledzenia sesji ankietowych lub utrzymania sesji ankietowych. Więcej informacji o Qualtrics LLC można znaleźć na stronie www.qualtrics.com. 

5.5    LinkedIn Insight Tag

Na naszej stronie internetowej stosujemy różne marketingowe pliki cookie, które są dostarczane i/lub wykorzystywane przez LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Ave Sunnyvale, CA 9408 ("LinkedIn"). LinkedIn's Insight Tag ustawia pliki cookie na Państwa urządzeniu, jeśli trafili Państwo na

naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy LinkedIn, a także gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na stosowanie marketingowych plików cookie na naszej stronie internetowej. Umożliwia to LinkedIn i nam rozpoznanie, że ktoś kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę

internetową, a także śledzenie Twoich działań w celu optymalizacji naszych kampanii, retargetowania osób odwiedzających naszą stronę internetową i lepszego poznania naszych odbiorców. 

Tag LinkedIn Insight umożliwia gromadzenie danych dotyczących Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, w tym adresu URL, referrera, adresu IP, charakterystyki urządzenia i przeglądarki (User Agent) oraz znacznika czasu. Adresy IP są haszowane, a bezpośrednie identyfikatory

członków LinkedIn są usuwane w ciągu siedmiu dni, aby dane były pseudonimowe. Pozostałe spseudonimizowane dane są następnie usuwane w ciągu 180 dni. 

Nie otrzymujemy danych osobowych członków LinkedIn; LinkedIn dostarcza nam raporty i alerty (które nie identyfikują członków) na temat odbiorców naszej strony internetowej i wydajności reklam. Członkowie LinkedIn mogą kontrolować wykorzystanie swoich danych osobowych do celów

reklamowych za pośrednictwem ustawień konta.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę LinkedIn Privacy Policy and Cookie Policy | LinkedIn. 

5.6    Pinterest Tag

Nasza strona internetowa wykorzystuje tag remarketingu i śledzenia konwersji dostarczany przez Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia ("Pinterest"). Dzięki tagowi Pinterest my i/lub Pinterest śledzimy odwiedzających naszą stronę

internetową, jak również działania, które odwiedzający podejmuje na naszej stronie internetowej po obejrzeniu naszych reklam Pinterest. Pomaga nam to mierzyć, jak skuteczne są nasze reklamy Pinterest. W tym kontekście Pinterest otrzyma informacje, np. że odwiedzili Państwo naszą

stronę internetową lub że kliknęli Państwo nasze reklamy Pinterest. Jeśli są Państwo zarejestrowanym użytkownikiem Pinterest, Pinterest może dopasować wyżej wymienione informacje do Państwa konta Pinterest. Więcej informacji na temat Pinterest i tagu Pinterest można znaleźć na

stronie internetowej Pinterest. 

5.7    Dalsze szczegóły

Możesz wyłączyć marketingowe pliki cookie, zmieniając swoje ustawienia w górnej części tej polityki. Dalsze szczegóły dotyczące wszystkich poszczególnych marketingowych plików cookie, których używamy, można znaleźć w poniższej tabeli:

 

6. Bloomreach Engagement 

Korzystamy z rozwiązania Bloomreach Engagement, od dostawcy BloomReach, Inc., 82 Pioneer Way Mountain View, CA 94041, USA, na naszej stronie internetowej w celu spersonalizowanego marketingu. Za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia gromadzimy informacje o

zachowaniu użytkownika na stronie strona internetowa. Pliki cookie zawierają określony identyfikator, dzięki czemu można je przypisać do profilu użytkownika. Przechowujemy informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookie – o ile jesteśmy do tego uprawnieni na podstawie

odrębnej zgody – w (osobistym) profilu użytkownika w celu lepszego dostosowania treści, które wyświetlamy użytkownikowi za pośrednictwem różnych kanałów (strony internetowej, aplikacji itp.) do jego osobistych zainteresowań. W związku z tym gromadzimy następujące dane dotyczące

użytkowania:
•    Wyświetlane produkty (w tym kategoria produktu);
•    Produkty w koszyku;
•    Rejestracja;
•    Login;
•    Subskrypcja newslettera;
•    Płatność w kasie;
•    Uznawane informacje o produkcie (np. etykieta energetyczna);
•    Karta wyświetlanego produktu;
•    Aktualizacja listy życzeń.

Łączymy te dane użytkowania z (osobistym) profilem użytkownika tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to osobną zgodę. W przeciwnym razie dane te nie zostaną powiązane z (osobistym) profilem użytkownika, ale będą przetwarzane bez odpowiedniego powiązania w celu wyświetlania

reklam internetowych związanych z odpowiednimi zainteresowaniami.

Istnieje możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku podejmujemy wszelkie niezbędne środki w rozumieniu art. 46 ust. 2 RODO w celu ochrony danych użytkownika, na przykład poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych UE

dotyczących przekazywania danych między UE a krajami spoza UE. Dostęp do standardowych klauzul umownych UE można uzyskać tutaj Standardowe klauzule umowne (SCC) | Komisja Europejska (europa.eu).

Przechowujemy te informacje (rozszerzona personalizacja) w tym celu przez 2 lata. Podstawę prawną tego przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika.


7. Zmiany w niniejszej polityce dotyczącej plików cookie

Możemy od czasu do czasu zmieniać niniejsze Zasady dotyczące plików cookie, aby odzwierciedlić zmiany w stosowanych przez nas plikach cookie lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Prosimy zatem regularnie odwiedzać niniejsze Zasady dotyczące plików

cookie, aby być na bieżąco z informacjami o stosowaniu przez nas plików cookie i powiązanych technologii. Datę ostatniej aktualizacji niniejszych Zasad dotyczących plików cookie można sprawdzić, sprawdzając datę "ostatniej aktualizacji" wyświetlaną w górnej części niniejszych Zasad

dotyczących plików cookie. 

 

8. Aby uzyskać dalsze informacje

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszej Polityki cookies, skontaktuj się z nami pod adresem info@miele.pl.