Oświadczenie o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dostarcza informacji na temat przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej i powiązanych z nią usług. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w ramach aktualnie obowiązujących przepisów ustawowych w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO“).

1.    Informacje ogólne
 

1.1    Dane osobowe

Zgodnie z art. 4 nr 1 RODO „dane osobowe“ to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą“). Za możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez przypisanie jej do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numeru identyfikacyjnego, danych dotyczących lokalizacji, identyfikatora internetowego lub co najmniej jednej szczególnej cechy wyrażającej fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychologiczny, ekonomiczny, kulturowy lub społeczny stan tej osoby fizycznej.
 

1.2    Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu art. 4 nr 7 RODO jest

Miele Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 87A
00-718 Warszawa
Tel.:    22 355 00 00
E-mail:    info@miele.pl
 

1.3    Inspektor ds. ochrony danych

Z naszym inspektorem ds. ochrony danych można się skontaktować pod adresem pocztowym podanym w punkcie 1.2, telefonicznie lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@miele.pl.

 

2.    Gromadzenie i przetwarzanie danych w ramach naszej strony internetowej
 

2.1    Dane przetwarzane automatycznie podczas wizyty

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetową Twoja przeglądarka automatycznie przesyła dane, które są przechowywane w plikach dziennika serwera. Obejmuje to następujące dane („Dane pliku dziennika“):

 • Informacje o typie i wersji używanej przeglądarki
 • System operacyjny użytkownika
 • Dostawca usług internetowych i adres IP użytkownika
 • Data i godzina wizyty

Dane plików dziennika są analizowane w sposób anonimowy w celu ciągłego udoskonalania strony internetowej, dostosowywania jej do zainteresowań naszych użytkowników i szybszego usuwania błędów. Przetwarzanie danych w tych celach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

W formie niezanonimizowanej dane plików dziennika są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji błędów i zapewnienia bezpieczeństwa systemu, w tym wykrywania i śledzenia prób nieautoryzowanego dostępu oraz prób oszustw i nadużyć. Są one przechowywane przez 7–10 dni, po czym są usuwane. Dane plików dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, są zwolnione z obowiązku usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i w indywidualnych przypadkach mogą być przekazywane organom dochodzeniowym. Przetwarzanie danych w tych celach stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 

2.2    Rejestracja konta Miele

Konto Miele zapewnia dostęp do wszystkich istotnych informacji na temat zamówień, produktów, gwarancji, nadchodzących wydarzeń i innych usług. Wszystkie te informacje są dostępne po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu na stronie internetowej Miele lub w aplikacji Miele. 
Przetwarzamy dane użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nam je aktywnie przekazuje, na przykład rejestrując się w ramach konta Miele. Podczas rejestracji w ramach konta Miele gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje: 

Forma grzecznościowa

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Hasło
 • Data urodzenia (opcjonalnie)

Powyższe dane przetwarzamy w celu umożliwienia zarejestrowania użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 
Jeśli oprócz informacji obowiązkowych użytkownik poda również swoją datę urodzenia, przetworzymy tę informację w celu wysłania niespodzianki urodzinowej pocztą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji Miele lub też w inny sposób. Podstawą prawną jest wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w punktach 1.2 i 1.3. 

Dane zgromadzone w celu zarejestrowania konta Miele przechowujemy przez czas jego istnienia. Po tym czasie przechowujemy informacje wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez czas określony prawem wyłącznie na potrzeby kontroli przez organy podatkowe. Podstawą prawną takiego przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

W przypadku zarejestrowania urządzenia Miele, np. za pośrednictwem strony internetowej Miele lub aplikacji Miele, lub połączenia urządzenia sieciowego Miele ze swoim kontem Miele przetwarzamy następujące dane:

 • Numer klienta i konto Miele
 • Numer seryjny 
 • Numer fabryczny urządzenia
 • Główne dane urządzenia i informacje o danym urządzeniu
 • Data zakupu urządzenia

Przetwarzamy te dane, aby zapewnić użytkownikowi przegląd wszystkich zarejestrowanych i połączonych urządzeń Miele. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

Dane zgromadzone w celu zarejestrowania konta Miele przechowujemy przez czas jego istnienia. Po tym czasie przechowujemy informacje wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez czas określony prawem wyłącznie na potrzeby kontroli przez organy podatkowe. Podstawą prawną takiego przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
 

2.3    Dane przetwarzane podczas korzystania ze sklepu internetowego

Przetwarzamy dane użytkownika, w przypadku gdy użytkownik nam je aktywnie przekazuje, na przykład rejestrując się w naszym sklepie internetowym Miele i składając zamówienie.

Ze sklepu internetowego można korzystać jako gość lub jako zarejestrowany użytkownik. Gdy użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego Miele, gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje: 

 • Forma grzecznościowa
 • Imię i nazwisko
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Hasło
 • Adres e-mail
 • Zamówione artykuły
 • Inny adres dostawy, jeśli dotyczy
 • Dane do faktury i płatności

Powyższe dane przetwarzamy w celu realizacji zamówień użytkownika. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego Miele jako zarejestrowany użytkownik, przechowujemy również historię zamówień użytkownika w ramach konta Miele. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Dane zgromadzone w celu realizacji umowy przechowujemy do momentu wygaśnięcia ustawowych lub umownych roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Po tym czasie przechowujemy informacje wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez czas określony prawem wyłącznie na potrzeby kontroli przez organy podatkowe. Podstawą prawną takiego przechowywania danych użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Ponadto będziemy pseudonimizować wyżej wymienione dane i przetwarzać je w formie spseudonimizowanej na potrzeby tworzenia wewnętrznych raportów i do celów statystycznych. W tym zakresie przetwarzanie danych jest również realizowane przez nasze spółki stowarzyszone Miele & Cie. KG i Miele X B.V. Raporty i statystyki pomagają nam stale rozwijać nasze produkty i usługi. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym optymalizacja naszych produktów i usług stanowi nasz uzasadniony interes. Raporty i statystyki zawierają jedynie zagregowane dane, które nie pozwalają na ponowną identyfikację konkretnej osoby. Te raporty i statystyki są również udostępniane innym spółkom z Grupy Miele. Dane te są przetwarzane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji wyżej wymienionego celu. Ponadto dane te są przetwarzane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

Dane dotyczące płatności są przekazywane odpowiedniemu dostawcy usług płatniczych w celu przetworzenia płatności. 

Za przetwarzanie płatności realizowanych kartami kredytowymi odpowiadają firmy Worldpay (UK) Limited, Worldpay Limited i Worldpay AP Ltd, Walbrook Building 25 Walbrook, London EC4N 8AF, Wielka Brytania, www.worldpay.com oraz Global Collect Services (Ingenico ePayments), Neptunusstraat 41-63, 2132 JA, Hoofddorp, Holandia, www.ingenico.com. Wszystkie informacje dotyczące płatności są wprowadzane bezpośrednio do systemu odpowiedniego dostawcy usług płatniczych i nie mamy do nich wglądu ani nie możemy ich przetwarzać. Dalsze informacje na temat dostawców usług płatniczych i odpowiednie oświadczenia o ochronie danych można znaleźć na stronach internetowych dostawców usług płatniczych. 

W przypadku płatności przez PayPal użytkownik zostanie przekierowany do witryny PayPal za pośrednictwem łącza. W ramach procesu płatności przetwarzane będzie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, ew. numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami handlowymi, Warunkami użytkowania i Polityką prywatności PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg na stronie internetowej www.paypal.com

W przypadku płatności „Sofort“ użytkownik zostanie przekierowany za pomocą łącza do strony internetowej Sofort, usługi świadczonej przez firmę Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy, należącej do spółki Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja. W ramach procesu płatności przetwarzane będzie imię i nazwisko, adres, adres e-mail, ew. numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami handlowymi i Polityką prywatności Klarna, które można znaleźć pod adresem www.klarna.com.

W związku z realizacją i przetwarzaniem płatności przetwarzamy adres IP użytkownika w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego i zapobiegania oszustwom, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom związanym z kartami kredytowymi i ich wykrywania. Otrzymujemy adres IP użytkownika od naszych dostawców usług płatniczych w celu oceny transakcji płatniczych i ryzyka, a tym samym zapewnienia użytkownikowi możliwie najbezpieczniejszej usługi.

Przekazujemy adres dostawy naszemu partnerowi wysyłkowemu. Aby umożliwić partnerowi wysyłkowemu skontaktowanie się z użytkownikiem w celu skoordynowania daty dostawy lub w przypadku problemów z dostawą, udostępniamy mu adres e-mail użytkownika oraz, w stosownych przypadkach, jego numer telefonu. Odpowiednie dane są przekazywane wyłącznie na potrzeby odpowiednich celów i usuwane po ich realizacji. Niektórzy partnerzy wysyłkowi oferują śledzenie przesyłek w ramach swoich usług dostawy. W przypadku chęci skorzystania z funkcji śledzenia przesyłki konieczne jest przekazanie partnerowi wysyłkowemu adresu e-mail użytkownika. Podstawą prawną przekazywania danych jest wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 

2.4    Firma windykacyjna

W przypadku, gdy użytkownik zalega z płatnością pomimo wielokrotnych upomnień, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych niezbędnych do prowadzenia windykacji firmie windykacyjnej w celu windykacji powierniczej lub sprzedaży zaległych wierzytelności firmie windykacyjnej dostawca usługi. W przypadku sprzedaży zaległych wierzytelności firma windykacyjna staje się posiadaczem długu i dochodzi wierzytelności we własnym imieniu. Współpracujemy z firmą windykacyjną Verband der Vereine Creditreform e.V. Hellersbergstraße 12, 41460 Neuss. Podstawą prawną przekazywania danych w ramach windykacji powierniczej jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, natomiast przekazywania danych w ramach sprzedaży wierzytelności – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 

2.5    Ocena zdolności kredytowej

Nasza firma regularnie sprawdza zdolność kredytową użytkowników przy zawieraniu umów, a w niektórych przypadkach, w których istnieje uzasadniony interes, również w odniesieniu do istniejących klientów. W tym celu współpracujemy z firmą Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, od której otrzymujemy niezbędne dane. W tym celu przekazujemy imię i nazwisko oraz dane kontaktowe użytkownika firmie Creditreform Boniversum GmbH. Informacje zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych dotyczące przetwarzania danych w Creditreform Boniversum GmbH można znaleźć tutaj: www.boniversum.de/EU-DSGVO

2.6 Miele Club 

Miele Club to program lojalnościowy dla klientów, który wiąże się ze szczególnym zainteresowaniem uczestnika produktami i usługami Miele, a także tworzy specjalną więź między uczestnikiem a partnerem umownym Miele. Członkowie klubu otrzymują specjalne korzyści i przywileje w zamian za przywiązanie do marki Miele. 

Jeśli użytkownik zarejestruje się w programie lojalnościowym Miele Club, w ramach procesu rejestracji będziemy gromadzić następujące dane klienta: 

 • Forma grzecznościowa 
 • Imię i nazwisko 
 • Adres i kod pocztowy 
 • Numer telefonu (opcjonalnie) 
 • Adres e-mail 
 • Hasło 
 • Data urodzenia (opcjonalnie) 

Przetwarzamy dane klientów na potrzeby udostępnienia im naszego programu. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ogólne warunki użytkowania Miele Club można znaleźć tutaj Miele Club | Miele.

Dane klienta przechowujemy do momentu zakończenia uczestnictwa w programie dla klientów Miele Club, o ile i pod warunkiem, że nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dłuższego przechowywania danych z przyczyn handlowych i podatkowych. 

Członkowie klubu mogą otrzymywać dwa rodzaje komunikacji klubowej:  

 1. Umowna komunikacja klubowa na podstawie Ogólnych warunków użytkowania. Obejmuje to wiadomości o specjalnych rabatach promocyjnych w ramach Miele Club, wiadomość powitalną z kuponem, wiadomości o zmianach statusu (np. w przypadku otrzymania wyższego statusu z powodu rejestracji dodatkowych urządzeń) oraz kupon urodzinowy – jeśli otrzymamy informację, kiedy wypadają. Komunikacja może mieć Brownies miejsce w przypadku pytań dotyczących członkostwa. Co do zasady, komunikacja odbywa się cyfrowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale może być również wysyłana pocztą tradycyjną. Komunikacja ta odbywa się w celu wdrożenia uzgodnionych warunków użytkowania Miele Club | Miele Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
   
 2. Spersonalizowana komunikacja Miele Club, pod warunkiem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Użytkownik wyraża zgodę na opisaną poniżej spersonalizowaną komunikację Miele Club, zaznaczając pole wyboru z krótką wersją zgody w oknie rejestracji do Miele Club, a następnie klikając przycisk „Zarejestruj się“.  
W celu zapewnienia spersonalizowanej komunikacji Miele Club, oprócz danych wymienionych powyżej, przetwarzamy następujące dane osobowe: 

 • Historia zakupów:  
  Urządzenia lub produkty Miele już zakupione lub zarejestrowane (dodane do konta klienta) lub zakupione lub zarejestrowane w przyszłości bezpośrednio u Miele; czas/miejsce zakupu, obrót (w tym cena jednostkowa i całkowita), zwroty, częstotliwość zakupów, metoda płatności i udział w promocjach lub korzystanie z bonów/kuponów i rabatów. Miele przetwarza historię zamówień (w stosownych przypadkach również retrospektywnie) w celu zapewnienia spersonalizowanego kontaktu przez 5 lat. 
   
 • Kliknięcia newslettera: 
  potwierdzenia odbioru i odczytu otrzymane za pośrednictwem komunikacji Miele Club oraz czas otwarcia, a także informacje o klikniętych łączach. Jeśli użytkownik kliknie łącze w komunikacie handlowym, przetwarzamy również informacje zebrane przez pliki cookie na temat zachowania użytkownika na stronie internetowej, do której trafił za pośrednictwem łącza. Przechowujemy te informacje na potrzeby spersonalizowanego kontaktu przez 2 lata. 

Te dane osobowe są przetwarzane w następujących celach 

Spersonalizowana reklama produktów lub usług Miele (np. wydarzenia w naszych centrach Miele Experience Centre, usługi, takie jak rozszerzenie gwarancji, kontrola serwisowa, indywidualne konsultacje produktowe, zautomatyzowana analiza zachowań zakupowych i tworzenie profilu klienta, klasyfikacja do grup wartości klientów, tworzenie wyniku reaktywacji (identyfikacja braku aktywności lub ryzyka rezygnacji), dynamiczna reaktywacja (ukierunkowana reklama oparta na częstotliwości zakupów), przypisanie związane z promocją do Miele Experience Centre (MEC), wysyłanie kuponów/bonów i rekomendacji produktowych oraz zaproszeń do wzięcia udziału w specjalnych akcjach (np. wydarzeniach MEC), a także ankietach dla klientów dotyczących produktów, promocji i klubu Miele Club w ujęciu ogólnym. 
 
Przechowujemy te informacje w profilu użytkownika i wykorzystujemy je w celu lepszego dostosowania treści naszej komunikacji klubowej do jego osobistych zainteresowań oraz zaoferowania szczególnie dobrym klientom większych korzyści.  
 
Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z naszym centrum serwisowym (kontakt) lub inspektorem ochrony danych pod adresem [info@miele.pl] lub klikając łącze rezygnacji z subskrypcji na końcu wiadomości od Miele Club. Użytkownik może również wycofać swoją zgodę lub zakończyć członkostwo na koncie klienta w sekcji „Moje konto/Mój profil/Dane osobowe“.  

Wycofanie zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej ma wpływ na członkostwo tylko wtedy, gdy oświadczenie o wycofaniu zgody należy rozumieć również jako anulowanie tegoż członkostwa. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy użytkownik wyśle nam wiadomość e-mail z informacją, że nie chce już uczestniczyć w programie, ale nie w przypadku, gdy jedynie kliknie łącze rezygnacji z subskrypcji w marketingowej wiadomości e-mail. 
Oprócz umożliwienia wysłania wiadomości urodzinowej, data urodzin jest również przetwarzana w celu weryfikacji minimalnego wieku uprawniającego do uczestnictwa, art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 

3.    Komunikacja handlowa

Jeśli i o ile użytkownik wyrazi zgodę na kontaktowanie się z nim w celach marketingowych, np. w celu otrzymywania newsletterów za pośrednictwem poczty e-mail, ankiet dotyczących zadowolenia klienta, informacji o aplikacjach, newsletterów Miele Club itp., lub jeśli jesteśmy upoważnieni do komunikacji handlowej z innego powodu, podstawą prawną związanego z tym przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgoda użytkownika lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – tzw. uzasadniony interes. Komunikacja handlowa może być wysyłana za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług. W tym zakresie dostawcy usług działają na nasze zlecenie jako podmioty przetwarzające dane na podstawie instrukcji. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych lub wycofać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość (np. korzystając z łącza do anulowania subskrypcji zawartego w wiadomości e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail lub list pocztą tradycyjną). 
 

3.1    Podstawa personalizacji 

Jeśli i w zakresie, w jakim użytkownik wyrazi na to zgodę, przetwarzamy podane przez niego dane kontaktowe (adres e-mail i imię i nazwisko, numer telefonu i/lub konto Miele, jeśli jest dostępne) w celu wysyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, w wiadomościach SMS lub za pośrednictwem aplikacji Miele. 

Obejmuje to również potwierdzenia odbioru i odczytu otrzymane za pośrednictwem komunikacji oraz czas otwarcia, a także informacje o klikniętych łączach. Jeśli użytkownik kliknie łącze w komunikacie handlowym, przetwarzamy również informacje zebrane przez pliki cookie na temat zachowania użytkownika na stronie internetowej, do której trafił za pośrednictwem łącza. Przechowujemy te informacje w profilu użytkownika i wykorzystujemy je w celu lepszego dostosowania treści naszej komunikacji handlowej do jego osobistych zainteresowań. Przechowujemy te informacje na potrzeby personalizacji przez 2 lata.

W ramach podstawowej komunikacji handlowej będziemy informować o nowościach w asortymencie Miele, wydarzeniach organizowanych przez Miele, ankietach dla klientów, prośbach o oceny i recenzje zakupionych produktów Miele oraz przepisach kulinarnych. Recenzje i oceny znajdują się również w naszych warunkach użytkowania.

Na podstawie wprowadzonego kodu pocztowego miejsca zamieszkania będziemy informować o wydarzeniach Miele w pobliżu miejsca zamieszkania użytkownika. 
Ponadto, wysyłając komunikację handlową, będziemy brać pod uwagę zainteresowania użytkownika podane podczas rejestracji w celu wysyłania mu komunikacji handlowej.

Opracowujemy komunikację handlową dostosowaną do zainteresowań/potrzeb użytkownika, biorąc pod uwagę wszelkie urządzenia lub produkty Miele, które zostały już zakupione bezpośrednio od Miele oraz te, które zostaną zakupione lub zarejestrowane (dodane do konta klienta) w przyszłości. Obejmuje to również przypomnienia o rozszerzonej gwarancji i realizacji dołączonego do danego urządzenia kuponu na materiały eksploatacyjne. W tym celu przetwarzamy również historię zamówień użytkownika.

Miele przetwarza historię zamówień (w stosownych przypadkach również retrospektywnie) przez pięć lat. 

Przetwarzamy dane kontaktowe i zgodę użytkownika na potrzeby wymienionych celów przez pięć lat po każdym użyciu.

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody można zgłosić pisemnie (Miele Sp. Z o.o. Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@miele.pl) w dowolnym późniejszym terminie bez podawania przyczyny. W każdej wysłanej wiadomości e-mail znajduje się również łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji, którego można również użyć do wycofania zgody. W aplikacjach Miele dostępna jest opcja w ustawieniach umożliwiająca wyrejestrowanie się.
 

3.2    Rozszerzona personalizacja 

Aby odpowiedzieć na indywidualne potrzeby użytkownika, oprócz wyżej wymienionej podstawowej personalizacji, przetwarzamy informacje na temat usług Miele, z których użytkownik korzystał do tej pory i z których będzie korzystać w przyszłości (np. dostawa i/lub instalacja, czynności konserwacyjne, a także indywidualne konsultacje produktowe i kontakt z serwisem Miele), a także zleconych przez użytkownika czynności serwisowych. W ramach informacji dotyczących czynności serwisowych Miele przetwarza szczegóły danego zlecenia naprawy, przyczynę wystąpienia szkody i wszelkie wdrożone środki zaradcze (naprawy). 

Przechowujemy te informacje (rozszerzona personalizacja) przez 3 lata. 

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody można zgłosić pisemnie (Miele Sp. Z o.o. Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@miele.pl)  w dowolnym późniejszym terminie bez podawania przyczyny. W każdej wysłanej wiadomości e-mail znajduje się również łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji, którego można również użyć do wycofania zgody. W aplikacjach Miele dostępna jest opcja w ustawieniach umożliwiająca wyrejestrowanie się.
 

3.3    Pełna personalizacja 

W celu zapewnienia pełnej personalizacji przetwarzamy dane z wyżej wymienionej rozszerzonej personalizacji, a także następujące dane dotyczące użytkowania: 

 • Dane gromadzone za pośrednictwem Firebase dla Google Analytics dotyczące korzystania z naszych aplikacji Miele, takie jak otwarcia, kliknięcia i czas czytania: szczegółowe informacje można znaleźć w odpowiedniej aplikacji – dane są przetwarzane dopiero po wyrażeniu zgody na analizę danych użytkowania w odpowiedniej aplikacji; 
   
 • Dane przetwarzane w ramach wizyt na naszej stronie internetowej (www.miele.pl) przy użyciu rozwiązania Bloomreach Engagement, np. zachowanie użytkownika (np. przeglądane produkty, produkty w koszyku itp.) – dane będą przetwarzane dopiero po wyrażeniu zgody podczas wizyty na naszej stronie internetowej na gromadzenie danych za pomocą plików cookie i podobnych technologii śledzenia oraz na analizę danych dotyczących użytkowania.

Tego typu dane dotyczące użytkowania przetwarzamy tylko wtedy, gdy zgromadzimy je do celów marketingowych na podstawie wyrażonej przez użytkownika odrębnej zgody i gdy możemy je powiązać z profilem użytkownika. 

Przechowujemy te informacje (pełna personalizacja) przez 2 lata. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi wyrażona przez użytkownika zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody można zgłosić pisemnie (Miele Sp. z o.o., 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (info@miele.pl) w dowolnym późniejszym terminie bez podawania przyczyny. W każdej wysłanej wiadomości e-mail znajduje się również łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji, którego można również użyć do wycofania zgody. W aplikacjach Miele dostępna jest opcja w ustawieniach umożliwiająca wyrejestrowanie się.
 

3.4    Marketing uzupełniający

Jeśli otrzymamy adres e-mail użytkownika w związku z zamówionymi produktami lub zleconymi usługami, będziemy go przetwarzać w celu przesyłania użytkownikowi reklam podobnych produktów i/lub usług. Użytkownik może sprzeciwić się temu w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, na przykład wysyłając wiadomość e-mail na adres [info@miele.pl] lub informując nas za pomocą podanych danych kontaktowych lub klikając łącze do anulowania subskrypcji na końcu każdej wiadomości e-mail, bez ponoszenia żadnych kosztów poza kosztami transmisji zgodnymi z podstawowymi stawkami. Podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes w informowaniu użytkownika o podobnych produktach i usługach, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

4.    Opcje kontaktu i serwis
 

4.1    Nawiązywanie kontaktu przez użytkownika

Na naszej stronie internetowej można skorzystać z różnych sposobów nawiązania z nami kontaktu. Ponadto oferujemy możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. Facebook lub Instagram). W przypadku skorzystania z takiej możliwości i skontaktowania się z nami na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane użytkownika przekazane nam przy nawiązywaniu kontaktu będziemy przetwarzać w celu odpowiedzenia na zapytanie użytkownika. 

Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Przesyłane do nas w ramach nawiązania kontaktu dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu zapytania, o ile i pod warunkiem, że nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dalszego gromadzenia danych z przyczyn handlowych i podatkowych.
 

4.2    Cyfrowy Asystent Miele 

Cyfrowy Asystent Miele to tak zwany chatbot od naszego dostawcy usług technicznych, firmy e-bot7 GmbH, Perusastraße 7, Monachium. Cyfrowy Asystent Miele pomaga w wyszukiwaniu informacji i zakupie pakietów serwisowych Miele, takich jak certyfikat Miele Service, Coffee Care lub Exclusive Care. Pytania można zadawać w oknie czatu. Odpowiedzi udziela Cyfrowy Asystent Miele. W przypadku chęci wykupienia certyfikatu Miele Service, Cyfrowy Asystent Miele za pomocą łącza przekieruje użytkownika do odpowiedniego formularza internetowego. 

Cyfrowy Asystent Miele nie odpowiada na zapytania klientów dotyczące umów. W przypadku tego typu pytań prosimy o kontakt z naszym serwisem (www.miele.de/haushalt/kontaktformular-3066.htm?chooseEntries_184=1&chooseEntries_183=4). Do korzystania z Cyfrowego Asystenta Miele nie jest wymagane podawanie danych osobowych. Na przykład Cyfrowy Asystent Miele wymaga jedynie informacji o odpowiednim typie urządzenia, ale nie wymaga identyfikowania urządzenia, np. za pomocą numeru seryjnego.

Przetwarzamy dane użytkownika w celu obsługi jego zapytania i zarządzania naszymi procesami biznesowymi i usługowymi oraz usprawniania ich, w tym Cyfrowym Asystentem Miele, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku zakupu certyfikatu Miele Service lub innego pakietu Miele Service podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Firma e-bot7 GmbH działa działa na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi instrukcjami jako podmiot przetwarzający dane.

Pytania zadawane Cyfrowemu Asystentowi Miele i dane dotyczące użytkowania, tj. czas trwania czatu, znacznik czasu wiadomości, liczba dialogów i przybliżona lokalizacja użytkowników, są przechowywane przez maksymalnie 90 dni. Po tym czasie pytania użytkownika są bezpowrotnie usuwane. Dane dotyczące użytkowania są jednak również przechowywane w formie zanonimizowanej do celów statystycznych. Dane osobowe nie są poddawane analizie.
 

4.3    Serwis Miele

Z serwisem Miele można skontaktować się na różne sposoby, np. telefonicznie lub online. W takim przypadku przetwarzamy dane przekazane nam przez użytkownika w ramach zapytania. Jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiedniej obsługi, np. odebranie urządzenia od użytkownika, przeprowadzenie naprawy lub realizacja roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi, dane użytkownika są przekazywane naszym partnerom serwisowym.

Podczas przeprowadzania czynności serwisowych przetwarzamy zarówno dane osobowe (imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe), jak i dane związane z urządzeniem (numer seryjny urządzenia, status urządzenia). 

Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika w ramach serwisu stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Ponadto przetwarzamy wyżej wymienione dane w ramach monitorowania i obserwacji produktów oraz, w razie potrzeby, przekazujemy te dane odpowiednim dostawcom. Jako producent podlegamy odpowiednim obowiązkom wynikającym z przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt i bezpieczeństwa produktu – podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto wyżej wymienione dane są pseudonimizowane i analizowane w spseudonimizowanej postaci, abyśmy mogli stale optymalizować nasze produkty. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym optymalizacja naszych produktów stanowi jednocześnie nasz uzasadniony interes.

Dane przekazane nam w ramach serwisu są usuwane po wygaśnięciu odpowiednich okresów gwarancji lub rękojmi, chyba że i o ile jesteśmy upoważnieni lub zobowiązani do dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej.
 

4.4    Go Instore

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Go-Instore dostawcy Sym-Sys Ltd (t/a Go Instore), 1 Phipp St., London, EC2A 4PS, United Kingdom. Sym-Sys Ltd. W wyniku korzystania z usług użytkownik zostanie połączony z pracownikiem Miele Experience Center, który może zaprezentować mu nasze produkty w formie cyfrowej. W tym celu jest wymagane włączenie mikrofonu. Strumieniowanie wideo nie jest zapisywane stale. W związku z tym przetwarzamy również dane osobowe, takie jak adres IP oraz ewentualnie inne informacje, które użytkownik przekazuje naszym pracownikom. Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przesyłane do nas dane zostaną usunięte bezpośrednio po opracowaniu zapytania, o ile i pod warunkiem, że nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dalszego gromadzenia danych z przyczyn handlowych i podatkowych. Ponadto korzystamy z plików cookie w związku z usługą Go-Instore. Więcej informacji dotyczących stosowanych plików cookie zamieszczono w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Więcej informacji dotyczących Sym-Sys Ltd. oraz usług Go-Instore zamieszczono pod adresem tutaj.


4.5    Ankiety Qualtrics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług dostawcy Qualtrics LLC, 333 W. River Park Drive, Provo UT 84604, USA umożliwiających przeprowadzanie ankiet. Ankiety są wykorzystywane do udoskonalania naszych produktów i usług oraz naszej strony internetowej. Gdy użytkownik bierze udział w ankiecie, przetwarzane są tak zwane „dane dziennika“ (znacznik daty i godziny/informacje o przeglądarce i ustawieniach przeglądarki/informacje o urządzeniu końcowym/dane dotyczące użytkowania). Użytkownik decyduje, czy chce wziąć udział w ankiecie. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w ankiecie, może zamknąć pojawiające się okna dialogowe ankiety. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Ponadto korzystamy z plików cookie w związku z usługami Qualtrics. Pliki cookie pomagają nam dostarczać ankiety w trakcie trwania całej sesji. Więcej informacji dotyczących stosowanych plików cookie zamieszczono w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. Więcej informacji dotyczących Qualtrics LLC oraz usług Qualtrics zamieszczono pod adresem Użytkownik.
 

4.6    Poradnik zakupowy

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług Neo Commerce GmbH, Max-Bill-Str. 8, 80807 Munich, Germany („Neocom“), aby zapewniać użytkownikom cyfrowe, interaktywne porady dotyczące produktów. Po uruchomieniu poradnika zakupowego użytkownik udziela odpowiedzi na różne pytania, np. dotyczące konkretnych funkcji żądanego produktu, po czym otrzymuje rekomendację produktu. Użytkownik decyduje, czy chce korzystać z poradnika zakupowego. Na potrzeby świadczenia usługi przetwarzany jest również adres IP użytkownika (ale nie jest on przechowywany na stałe). Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W tym zakresie Neocom działa na nasze zlecenie jako podmiot przetwarzający dane na podstawie instrukcji.

 

5.    Pliki cookie

Na naszej strony internetowej używamy również plików cookie lub podobnych technologii, takich jak piksele (ogólnie zwanych dalej „plikami cookie“). Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę, lub pliki graficzne, takie jak piksele. Przy następnych odwiedzinach naszej strony internetowej z użyciem tego samego urządzenia informacje przechowywane w plikach cookie zostaną przesłane z powrotem do naszej strony internetowej („First Party Cookie“) lub do innej strony internetowej („Third Party Cookie“).

Poinformujemy użytkownika z wyprzedzeniem o używaniu plików cookie za pomocą odpowiedniego banera. Użytkownik ma również możliwość włączenia za pośrednictwem banera plików cookie, które nie są bezwzględnie wymagane do korzystania z naszej strony internetowej. Szczegółowe informacje na temat używanych plików cookie oraz opcji włączania/wyłączania plików cookie, które nie są niezbędne, można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie. 

 

6.    Wtyczki mediów społecznościowych

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczki mediów społecznościowych sieci społecznościowej Facebook firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). 

Przegląd wtyczek serwisu Facebook można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins; więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie Facebook można znaleźć tutaj: www.facebook.com/policy.php

Facebook może w ten sposób otrzymywać informacje o tym, że użytkownik odwiedził odpowiednią stronę naszej oferty online i, w stosownych przypadkach, wszedł w interakcję z wtyczką. Aktywując wtyczkę, dane osobowe użytkownika są przesyłane do serwisu Facebook i tam przechowywane. 

Nie mamy ani wpływu na gromadzone dane i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania ani okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania danych gromadzonych przez serwis Facebook.

Facebook przechowuje dane użytkowników w postaci profili użytkowania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badań rynkowych i/lub odpowiedniego dostosowywania swojej strony internetowej. Tego typu analiza jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowania, przy czym w celu skorzystania z tego prawa musi skontaktować się z serwisem Facebook. 

Za pośrednictwem wtyczek oferujemy możliwość interakcji z sieciami społecznościowymi i innymi użytkownikami, co pozwala nam ulepszać naszą ofertę i sprawiać, aby była bardziej interesująca dla użytkowników. Podstawę prawną korzystania z wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Możliwe jest również całkowite uniemożliwienie ładowania wtyczek za pomocą rozszerzeń do przeglądarki, tak zwanych blokerów skryptów.

 

7.    Obecność w mediach społecznościowych
 

7.1    Odniesienie do fanpage'a w serwisie Facebook

Nasz fanpage w serwisie społecznościowym Facebook.com firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Facebook“) znajduje się pod adresem: www.facebook.com/Miele.Polska. Gdy użytkownik odwiedza nasz fanpage, Facebook gromadzi dane i w razie potrzeby przetwarza je w USA. Dzieje się tak również wtedy, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Facebook lub nie jest aktualnie zalogowany na swoje konto Facebook. Gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, informacje dotyczące systemu operacyjnego, wersji sprzętu i typu przeglądarki, dane zgromadzone za pomocą plików cookie ustawionych przez serwis Facebook na temat zachowania użytkownika oraz inne dane techniczne. W tym zakresie jesteśmy wspólnie z serwisem Facebook odpowiedzialni za przetwarzanie danych, tj. jesteśmy „współadministratorami“ w rozumieniu art. 26 RODO. Główną treść umowy o wspólnej odpowiedzialności między serwisem Facebook a nami można znaleźć pod adresem www. https://de-de.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Więcej informacji na temat serwisu Facebook i przetwarzania danych przez serwis Facebook można znaleźć w jego polityce prywatności, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Informacje serwisu Facebook na temat plików cookie można również znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policies/cookies.
 

7.2    Odniesienie do serwisu Twitter

Prowadzimy konta Twitter https://twitter.com/Miele_Presse i https://twitter.com/Miele_Press w serwisie krótkich wiadomości Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A. („Twitter“). Firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irlandia jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osób mieszkających poza Stanami Zjednoczonymi.

Podczas korzystania z serwisu Twitter dane osobowe użytkownika są gromadzone, przekazywane, przechowywane, ujawniane i wykorzystywane przez serwis Twitter oraz są przekazywane, przechowywane i wykorzystywane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii i każdym innym kraju, w którym Twitter prowadzi działalność, niezależnie od kraju zamieszkania użytkownika.

Nie mamy wpływu na przetwarzanie zgromadzonych danych, ponieważ jest ono przeprowadzane wyłącznie przez serwis Twitter. Informacje o tym, jakie dane są przetwarzane przez serwis Twitter i do jakich celów są one wykorzystywane, można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter: https://twitter.com/de/privacy
 

7.3    Odniesienie do serwisu Instagram

Prowadzimy konto w serwisie społecznościowym Instagram https://www.instagram.com/miele_com/ firmy Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Instagram“). Gdy użytkownik odwiedza nasze konto, Instagram gromadzi dane i w razie potrzeby przetwarza je w USA. Dzieje się tak również wtedy, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Instagram lub nie jest aktualnie zalogowany na swoje konto Instagram. Według serwisu Instagram gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, informacje dotyczące systemu operacyjnego, wersji sprzętu i typu przeglądarki, dane zgromadzone za pomocą plików cookie ustawionych przez serwis Instagram na temat zachowania użytkownika oraz inne dane techniczne. Wraz z serwisem Facebook przetwarzamy dane jako współadministratorzy w rozumieniu art. 26 RODO. Główną treść umowy o wspólnej odpowiedzialności można znaleźć pod adresem tutaj. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram, dostępnej pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content.
 

7.4    Odniesienie do serwisu Youtube

Prowadzimy kanały Youtube 

na platformie wideo Youtube należącej do firmy YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA („Youtube“). Gdy użytkownik odwiedza nasz kanał, Youtube gromadzi dane i w razie potrzeby przetwarza je w USA. Dzieje się tak również wtedy, jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem w serwisie Youtube lub nie jest aktualnie zalogowany na swoje konto Youtube. Gromadzone dane obejmują adres IP użytkownika, informacje dotyczące systemu operacyjnego, wersji sprzętu i typu przeglądarki, dane zgromadzone za pomocą plików cookie ustawionych przez serwis Youtube na temat zachowania użytkownika oraz inne dane techniczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Youtube, dostępnej pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

 

8.    Miele@home

W związku z korzystaniem z naszego systemu Miele@home Miele gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych powiązanego z korzystaniem z systemu Miele@home można znaleźć tutaj.

 

9.    Treści generowane przez użytkowników w kanałach mediów społecznościowych 

Jeśli użytkownik oznaczy nas w swoich treściach w mediach społecznościowych, możemy poprosić go o zgodę na ponowne opublikowanie jego treści w naszych kanałach mediów społecznościowych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter i inne). Będziemy wykorzystywać treści użytkownika wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. W tym celu przetwarzamy treści użytkownika, jego nazwę użytkownika/nazwę konta w odpowiednim kanale mediów społecznościowych, adres e-mail i inne informacje, które nam przekazuje, np. imię i nazwisko. Podstawę prawną przetwarzania danych użytkownika stanowi wyrażona przez niego zgoda, art. 6 (1) lit. (a) RODO. Dane będą przechowywane przez nas tylko tak długo, jak długo będzie to konieczne do realizacji danego celu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

 

10.    Ubieganie się o pracę

W przypadku ubiegania się o pracę za pośrednictwem portalu aplikacyjnego Miele, formularza lub w inny sposób i przesłania nam dokumentów aplikacyjnych, będziemy przetwarzać dane osobowe podane w tym kontekście wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu aplikacyjnego.

W przypadku zaaplikowania na ogłoszenie o pracę dokumenty zostaną automatycznie usunięte sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego, pod warunkiem, że nie istnieją żadne uzasadnione interesy przemawiające przeciwko temu. W przypadku przesłania aplikacji na stanowisko, w przypadku którego nie rozpisano ogłoszenia o pracę, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres maksymalnie jednego roku w celu umożliwienia skontaktowania się z kandydatem w sprawie ogłoszenia o pracę, które może zostać rozpisane w tym czasie. Użytkownik ma możliwość zażądania usunięcia swoich dokumentów aplikacyjnych w dowolnym momencie, nawet przed upływem ustalonych okresów przechowywania. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli użytkownik złożył aplikację w innej spółce z Grupy Miele, przekażemy jego aplikację odpowiedniej spółce w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy.

W zakresie, w jakim przetwarzamy dane użytkownika w celu podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy, podstawę prawną stanowi art. 26 ust. 1 zd. 1 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

We wszystkich innych przypadkach podstawę prawną przechowywania danych aplikacyjnych stanowi zgoda osoby aplikującej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 

11.    Obecność firmy Miele na targach

Jeśli użytkownik odwiedzi jedno z naszych stoisk targowych, będziemy gromadzić jego dane, pod warunkiem, że je nam przekaże, np. przekazując nam swoją wizytówkę. Przetwarzamy te dane, aby móc odpowiedzieć na zapytanie użytkownika, np. aby skontaktować się z nim w celu przeprowadzenia dalszych rozmów lub przedstawienia oferty. O ile jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika (np. w przypadku prośby o nawiązanie kontaktu za granicą), przekażemy jego dane osobie odpowiedzialnej w odpowiedniej spółce Grupy Miele.

Mamy uzasadniony interes w odpowiadaniu na zapytania użytkowników. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zapytanie użytkownika ma na celu zakończenie umowy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. O ile użytkownik wyrazi zgodę, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Swoją zgodę można w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość.

Przesyłane do nas w ramach nawiązania kontaktu dane zostaną usunięte po rozpatrzeniu zapytania, o ile i pod warunkiem, że nie będziemy uprawnieni ani nie będzie na nas ciążyć zobowiązanie do dalszego przetwarzania na innej podstawie prawnej.

Na naszych stoiskach targowych niekiedy rejestrowane są również zdjęcia i filmy w celach dokumentacyjnych, marketingowych i prasowych, które następnie publikowane są m.in. za pośrednictwem naszych kanałów społecznościowych (np. Facebook, YouTube czy Instagram). W takim przypadku wyraźnie informujemy o tym użytkowników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stoisku targowym. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na wykorzystanie jego wizerunku ze skutkiem na przyszłość.

 

12.    Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

W ramach procesów przetwarzania, o których mowa w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych, możliwe jest przekazywania danych użytkownika następującym dodatkowym kategoriom odbiorców (oprócz dostawców zewnętrznych, jasno określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych):

 • Konsultanci zewnętrzni (np. prawnicy, doradcy podatkowi, audytorzy)
 • Usługodawcy i agenci (np. agencje marketingowe, dostawcy usług IT)
 • Spółki Grupy Miele (https://www.miele.com/de/com/standorte-2090.htm)
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe
 • Organy i instytucje państwowe

Dane osobowe użytkownika przekazujemy podmiotom trzecim tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do wykonania umowy, jeśli mamy lub podmiot trzeci ma uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych użytkownika lub jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie danych. Dane osobowe użytkownika przekazujemy również wtedy, gdy jesteśmy do tego zobowiązani przepisami prawa lub nakazami urzędowymi lub sądowymi.
 

13.    Miejsce przetwarzania danych

O ile niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyraźnie nie stanowi inaczej, dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się na terytorium Unii Europejskiej. Istnieje jednak możliwość, że dane użytkownika będą przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku podejmujemy wszelkie niezbędne środki w rozumieniu art. 46 ust. 2 RODO w celu ochrony danych użytkownika, na przykład poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych UE dotyczących przekazywania danych między UE a krajami spoza UE. Standardowe klauzule umowne UE można znaleźć tutaj.
 

14.    Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z RODO osobom, których dane dotyczą, przysługują różne prawa. Obejmują one w szczególności:

 • Prawo do informacji: zgodnie z art. 15 RODO użytkownik może zażądać informacji dotyczącej tego, czy przetwarzamy jego dane osobowe. Jeśli takie przetwarzanie miało miejsce, użytkownik ma również prawo do uzyskania informacji dotyczących przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przechowywania.
   
 • Prawo do sprostowania: zgodnie z art. 16 RODO użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia informacji, jeśli przetwarzane dane osobowe, które dotyczą użytkownika, są nieprawidłowe lub niekompletne.
   
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  - Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez użytkownika przez okres umożliwiający nam weryfikację dokładności danych osobowych.
  - Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
  - Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
  - Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy nasze uzasadnione powody przeważają nad powodami użytkownika.
   
 • Prawo do usunięcia: zgodnie z art. 17 RODO użytkownik ma również prawo zażądać, pod pewnymi warunkami, usunięcia przechowywanych danych osobowych, które go dotyczą, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
  - Dane osobowe zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
  - Użytkownik wycofuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  - Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu na potrzeby marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  - Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
  - Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlegamy.
  - Dane osobowe zostały zgromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
   
 • Prawo do przeniesienia danych: zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma również prawo do otrzymania jego danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przesłania tych danych od nas do innego podmiotu odpowiedzialnego bez żadnych ograniczeń.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami, podając swoje żądanie, imię i nazwisko oraz, w stosownych przypadkach, numer klienta. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w punktach 1.2 i 1.3.
 

15.    Prawo do składania zażaleń

Użytkownik ma prawo złożyć zażalenie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu ds. ochrony danych. 
 

16.    Prawo do sprzeciwu

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w oparciu o uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji użytkownika, Miele nie może wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub sprzeciw taki jest wymierzony przeciwko bezpośredniemu marketingowi. W tym ostatnim przypadku użytkownikowi przysługuje ogólne prawo do sprzeciwu, do którego się zastosujemy bez konieczności określania szczególnej sytuacji przez użytkownika.

Prosimy o kierowanie sprzeciwu z podaniem żądania, imienia i nazwiska oraz, w stosownych przypadkach, numeru klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych w punktach 1.2 i 1.3.