Jedna wspólna chwila. Dwie kawy.

introtext

Ekspresy do kawy

Ekspresy wolnostojące i do zabudowy

Warunki i zasady promocji

Warunki i zasady promocji

Regulamin promocji pt. „Zestaw filiżanek w prezencie przy zakupie dowolnego ekspresu”

 

 

I. Postanowienia wstępne

 

 1. Organizatorem promocji pt. „Zestaw filiżanek w prezencie przy zakupie dowolnego ekspresu” (zwanej dalej „Promocją Filiżanki”) jest spółka Miele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 87A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000122417, REGON 012659244 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja Filiżanki organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja Filiżanki – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 4. Czas trwania Promocji Filiżanki obejmuje okres od 02.02.2023 roku do 14.02.2023 roku.
 5. W Promocji Filiżanki nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora, a także członkowie rodzin tych pracowników, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 6. Nagrodą za udział w Promocji Filiżanki jest Prezent do dowolnego ekspresu do kawy Miele o numerze produktu wskazanym w Załączniku 2 do niniejszego regulaminu, w postaci zestawu filiżanek Miele (zwanego dalej „Prezentem”).

 

II. Warunki Promocji „Zestaw filiżanek w prezencie przy zakupie dowolnego ekspresu”

 

 1. W Promocji Filiżanki mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
  1. ukończyły 18 rok życia,
  2. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”),  i akceptują jego postanowienia,
  5. są konsumentami, tj. nabędą produkt wskazany w ust. 2 pkt 1) poniżej w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W celu udziału w Promocji Filiżanki osoba uczestnicząca w Promocji Filiżanki (zwana dalej „Uczestnikiem”) musi kupić, w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.miele.pl lub w Miele Experience Center (lista sklepów Miele Experience Center znajduje się w Załączniku 1 do Regulaminu), w ramach umowy sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura VAT), w czasie objętym Promocją Filiżanki: dowolny ekspres do kawy o numerze produktu wskazanym w Załączniku 2 do Regulaminu (zwany dalej „Urządzeniem”)W terminie 24 godzin od momentu dokonania zakupu w sklepie internetowym, Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (wiadomość na adres e-mail podany podczas dokonania zakupu w sklepie internetowym). W przypadku braku otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@miele.pl (wpisując w temacie wiadomości dopisek „Promocja Filiżanki”) celem weryfikacji.
 3. Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 i 2 powyżej każdy Uczestnik Promocji Filiżanki otrzyma bezpłatnie Prezent:
  1. przesyłką kurierską na adres przypisany do konta Uczestnika w systemie, jeśli zakup dokonano przez stronę internetową miele.pl w terminie wskazanym w ust. 5 poniżej,
  2. w momencie zakupu, jeśli go dokonano stacjonarnie w jednym z Miele Experience Centre
 4. Prezent zostanie dostarczony uprawnionym do jego otrzymania Uczestnikom, w terminie do 14 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia poinformowania Uczestnika o spełnieniu warunków ich otrzymania, tj. w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora,
  o której mowa w ust. 4 powyżej.
 5. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od zakupu ekspresu do kawy objętego Promocją Filiżanki, Uczestnik jest zobowiązany zwrócić otrzymany Prezent wraz
  z kupionym ekspresem w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Uczestnik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Prezent nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 7. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji Filiżanki. Każdy zakup ekspresu do kawy określonego w ust. 2 pkt 1 powyżej wiąże się z przyznaniem Uczestnikowi Prezentu.

 

III. Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Filiżanki Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja – Promocja Filiżanki”, w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data nadania maila lub data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Miele Sp. z o. o., ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Filiżanki”.
 2. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji Filiżanki.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie
  7 dni od dnia jej rozpatrzenia.

 

IV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji Filiżanki (zwane dalej „Danymi”) będą przetwarzane w zgodzie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
 2. Administratorem Danych przetwarzanych w Promocji Filiżanki jest Organizator.
 3. Organizator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@miele.pl.
 4. Podanie Danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału
  w Promocji Filiżanki.
 5. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c, f  RODO  i w szczególności dla realizacji następujących celów:
  1. możliwości zgłoszenia udziału (zgoda na udział w promocji)  w Promocji Filiżanki – art. 6 ust 1 lit a RODO,
  2. wypełnienia zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji Filiżanki, w tym realizacji potencjalnych reklamacji oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – art. 6 ust 1 lit. c RODO,
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje lub roszczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Dane będą przetwarzane przez Organizatora tak długo jak będzie to niezbędne dla zrealizowania wszystkich celów związanych z Promocją Filiżanki.
 2. Dane mogą być udostępnione w prawnie uzasadnionych przypadkach, np. w celu realizacji uprawnień kontrolnych właściwych organów państwowych. Do Danych mogą mieć też dostęp podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia, a które wykonują na rzecz Organizatora czynności wspierające jego działalność biznesową.
 3. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Osobom, których Dane dotyczą przysługują prawa:
 1. dostępu do Danych,
 2. sprostowania,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. przeniesienia Danych,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Promocji Filiżanki oznacza akceptację zasad tej Promocji zawartych
  w Regulaminie oraz zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Danych, zawartych w Regulaminie.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.miele.pl, na podstronie miele.pl/cm5active (link do zmienienia).
 3. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności: rozszerzenie listy Urządzeń objętych Promocją, konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, zmiany organizacyjne u Organizatora, np. zmiana adresu jego siedziby. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej miele.pl/cm5active (link do zmienienia), z tym że zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Załącznik nr 1 Regulaminu promocji pt. „Zestaw filiżanek w prezencie przy zakupie dowolnego ekspresu” – lista sklepów Miele Experience Center.

 

1. Miele Experience Center, Centrum Handlowe Plac Unii, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

2. Miele Experience Center, Olivia Gate A, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

3. Miele Experience Center, Budynek KTW I (parter), Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice

4. Miele Experience Center, ul. Matyi 8, 61-586 Poznań

5. Miele Experience Center Royal Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

6. Miele Experience Center Unity Square One, ul. Lubomirskiego 24, 31-509 Kraków

7. Miele Experience Center, Plac Unii, ul. Władysława IV 42, 81-395 Gdynia

Załącznik nr 2 Regulaminu promocji pt. „Zestaw Filiżanek w prezencie do ekspresu wolnostojącego CM 5315 Active” – lista ekspresów Miele.

 

 1. CM 5310
 2. CM 5315
 3. CM 5410
 4. CM 5510
 5. CM 5710
 6. CM 6160
 7. CM 6160
 8. CM 6360
 9. CM 6560
 10. CM 7350
 11. CM 7550
 12. CM 7750
 13. CVA 7440
 14. CVA 7840
 15. CVA 7845