Ogólne warunki i regulamin

Oferta promocyjna z okazji 125 lat Miele

Czas trwania promocji

Jubileuszowe oferty z okazji 125-lecia firmy Miele będą dostępne od stycznia 2024 do września 2025. Dostępność oferty może się różnić w zależności od modelu urządzenia.

Voucher na darmowe akcesoria Miele

W jubileuszowej ofercie z okazji 125-lecia Miele do wybranych modeli urządzeń dołączany jest voucher na darmowe, dodatkowe akcesoria. Voucher znajduje się w opakowaniu urządzenia. Voucher jest ważny w Polsce i może zostać zrealizowany jedynie w sklepie internetowym Miele. Brak możliwości zamiany na gotówkę. Przy zamówieniu można zrealizować tylko jeden kod promocyjny. Promocja nie łączy się z innymi. Sprzedaż vouchera jest zabroniona. Dostawa na koszt Miele. Voucher można zrealizować do 31.12.2025 r.

 

125 tygodni dodatkowej przedłużonej gwarancji

Dodatkowa 125-tygodniowa gwarancja musi zostać aktywowana w aplikacji Miele w terminie do 30 dni od zakupu urządzenia. 125-tygodniowa przedłużona gwarancja dotyczy urządzeń z jubileuszowej kolekcji 125 Gala Edition. Dodatkowa gwarancja rozpoczyna się bezpośrednio po 2-letniej gwarancji Miele, przedłużając ją o kolejne 125 tygodni. 

Poniższe warunki umowy mają zastosowanie do 125-tygodniowej przedłużonej gwarancji, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów ustawowych w przypadku wad i bez ich ograniczania. Dochodzenie praw ustawowych jest bezpłatne. 

 

1. Czas trwania i początek ochrony 

1.1 Miele Sp. z o.o. udziela dwu (2)-letniej gwarancji od daty zakupu urządzenia. Dzięki przedłużonej gwarancji na 125 tygodni Miele Sp. z o.o. pokrywa koszty napraw przez kolejne 125 tygodni bezpośrednio po okresie gwarancji. Okres ważności jest wskazany na pierwszej stronie Certyfikatu Serwisowego. 

1.2 Dokument potwierdzający uprawnienie zostanie dostarczony pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail. 

1.3 Naprawa urządzenia lub dostarczenie części zamiennych nie przedłuża okresu obowiązywania umowy. 

 

2. Warunki 

2.1 Kontrakt Serwisowy obejmuje urządzenia marki Miele, które zostały zakupione od autoryzowanego dystrybutora Miele lub bezpośrednio od Miele w jednym z krajów Unii Europejskiej (wykluczając Irlandię) lub w Szwajcarii. 

2.2 W momencie zawarcia Kontraktu Serwisowego urządzenie marki Miele objęte umową musi znajdować się na terytorium Polski. 

2.3 Kontrakt Serwisowy zawierany jest dla określonego urządzenia marki Miele i nie może być przeniesiony na inne urządzenie. 

2.4 W przypadku przeniesienia własności urządzenia marki Miele objętego Kontraktem Serwisowym, należy poinformować o tym fakcie Miele Polska w terminie jednego (1) miesiąca od daty przeniesienia własności, tak aby prawa wynikające z Kontraktu Serwisowego zostały przeniesione na nabywcę oraz aby zachować ważność Certyfikatu Serwisowego. 

2.5 125-tygodniowa przedłużona gwarancja jest udzielana bezpłatnie w określonych modelach serii: 125 Gala Edition. Należy ją aktywować za pośrednictwem aplikacji Miele w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu urządzenia.  Aplikacja Miele to dodatkowa usługa cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. 

2.6 Usługi Serwisowe w ramach Kontraktu Serwisowego będą świadczone wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii. 

2.7 Usługi świadczone w ramach Kontraktu Serwisowego mogą być wykonywane wyłącznie przez Serwis Miele lub przez autoryzowanego partnera Miele (Miele Sp. z o.o.). Dane kontaktowe do Serwisu Miele znajdują się na stronie: https://www.miele.pl/c/kontakt-11.htm 

2.8 Na żądanie Miele Polska użytkownik jest zobowiązany do okazania dowodu zakupu (rachunek lub paragon fiskalny) oraz prawidłowo wypełnionego Certyfikatu Serwisowego, który musi zawierać nazwisko i adres użytkownika. 

2.9 Jeśli określona usługa nie przysługuje użytkownikowi w ramach Kontraktu Serwisowego, koszty napraw i innych świadczonych usług (np. przegląd urządzenia) obciążają użytkownika zgodnie z obowiązującymi stawkami. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o cenie, jaką będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po zaakceptowaniu warunków przez użytkownika. 

2.10 Kontrakt Serwisowy może być zawarty wyłącznie dla urządzeń marki Miele używanych w gospodarstwie domowym, tj. w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zawodowej. 

 

3. Treść i zakres Kontraktu Serwisowego 

3.1 W ramach Kontraktu Serwisowego wady urządzenia marki Miele zostaną bezpłatnie usunięte poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części w odpowiednim czasie po zgłoszeniu tych wad przez użytkownika, tj. w okresie niezbędnym w normalnym toku postępowania do dokonania naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty niezbędnych działań takich jak transport, dojazd technika/serwisanta, praca i części zamienne zostaną pokryte przez Miele Polska. Wymienione w ramach Kontraktu Serwisowego części bądź urządzenia przechodzą na własność Miele Polska. 

3.2 Jeśli naprawa urządzenia będzie nieopłacalna lub niemożliwa, użytkownik otrzyma identyczne lub równoważne nowe urządzenie marki Miele. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, Usługi Serwisowe nie obejmują konfiguracji (połączenia) nowego urządzenia  z innymi urządzeniami i funkcjonującym systemem domowym. Alternatywnie, na żądanie użytkownika urządzenia marki Miele, może zostać wypłacona rekompensata w wysokości aktualnej wartości rynkowej urządzenia marki Miele. W przypadku zwrotu aktualnej wartości rynkowej urządzenia przez Miele Polska, Kontrakt Serwisowy wygasa a Certyfikat Serwisowy traci ważność. W przypadku wymiany urządzenia marki Miele na nowe, pozostały okres Kontraktu Serwisowego przenoszony jest na nowe urządzenie. 

3.3 Przedłużona gwarancja nie obejmuje dalszych roszczeń odszkodowawczych wobec Miele Polska, z wyjątkiem przypadków wynikających z rażącego lub umyślnego zaniedbania ze strony serwisu technicznego zleconego przez Miele Polska lub odpowiedzialności wynikającej z urazu śmiertelnego, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.  

3.4 Usługi Serwisowe nie obejmują dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia urządzenia (np. blachy, tacki, szuflady, pojemniki na wodę) a także akcesoriów. 

 

4. Ograniczenie odpowiedzialności 

Przedłużona gwarancja nie obejmuje kosztów napraw, w których usterka wynika z poniższych czynników: 

4.1 Nieprawidłowy montaż, w tym, w szczególności niezgodny z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i zaleceniami instrukcji obsługi i montażu. 

4.2 Nieprawidłowa eksploatacja i obsługa, w tym, w szczególności przez użycie nieodpowiednich detergentów lub chemikaliów, jak również szkody spowodowane wnikaniem płynów, pyłu budowlanego lub tonera. 

4.3 Użytkowanie urządzenia zakupionego w innym kraju Unii Europejskiej, (z wykluczeniem Irlandii) lub Szwajcarii, które ze względu na specjalne uwarunkowania techniczne nie powinno być lub może być używane wyłącznie w ograniczonym zakresie na terytorium Polski. 

4.4 Uwarunkowania zewnętrzne, w tym w szczególności szkody transportowe, uszkodzenia spowodowane przez uderzenia i wstrząsy, niesprzyjające warunki środowiskowe lub zjawiska naturalne. 

4.5 Naprawy lub modyfikacje urządzenia wykonywane przez punkty serwisowe nieautoryzowane przez Miele. 

4.6 Uszkodzenia wynikające z zastosowania niestandardowych lub nieautoryzowanych przez Miele Polska akcesoriów lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych Miele. 

4.7 Uszkodzenie szkła i wadliwe lampy. 

4.8 Wahania w warunkach zasilania, przekraczające tolerancje podane przez Miele Polska. 

4.9 Zaniechanie wykonywania prac związanych z czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi. 

4.10 Zużycie eksploatacyjne i naturalne, takie jak zmniejszająca się pojemność ładowania akumulatorów i komponentów, które zgodnie z instrukcją obsługi muszą być regularnie wymieniane podczas cyklu życia produktu. 

 

5. Polityka prywatności 

W ramach realizacji usług dla klientów Miele gromadzi i przetwarza dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności pod adresem https://www.miele.pl/c/ochrona-danych-14.htm 

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o Kontrakt Serwisowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy złożyć Miele Polska (Miele sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, tel. 22 335 00 00, www.miele.pl, info@miele.pl) oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem użytkownik wyśle Miele Polska oświadczenie o odstąpieniu.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, umowę o Kontrakt Serwisowy uważa się za niezawartą. Miele Polska zwróci użytkownikowi wynagrodzenie, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Miele Polska zostanie poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia przez użytkownika. Zwrot zostanie dokonany przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że zostaną podjęte obustronnie inne uzgodnienia. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat dotyczących zwrotu kwoty wynagrodzenia.
W przypadku wyrażenia przez użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Miele Polska kwoty proporcjonalnej do zakresu wykonanego świadczenia w porównaniu do pełnej ceny za to świadczenie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od umowy).
—    Do Miele Polska sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, 
tel. 22 335 00 00, www.miele.pl, adres email: info@miele.pl/
—    Ja/My (*) niniejszym zawiadamiam/y, że ja/my (*) odstępuję/jemy* z mojej/naszej (*) umowy o Kontrakt Serwisowy,
—    Zawartej w dniu,
—    Nazwa konsumenta(-ów),
—    Adres konsumenta(-ów),
—    Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),
—    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

01/2024

Dodatkowe 125-miesięcy przedłużonej gwarancji

Oferta przedłużonej gwarancji na 125 miesięcy to dodatkowa oferta, którą obejmuje 10 lat oraz dodatkowe 5 miesięcy, w tym 2 lata gwarancji Miele. ​Oferta ta obowiązuje przez cały okres trwania kampanii, od początku stycznia 2024 roku do końca września 2025 roku. Oferta na przedłużoną gwarancję na 125 miesięcy obejmuje wyłącznie duże urządzenia domowe. Z oferty wyłączone są następujące kategorie produktów: odkurzacze, ekspresy do kawy (CVA i CM), oraz FashionMaster.​ Pełne warunki i zasady znajdują się poniżej. 

Poniższe warunki umowy mają zastosowanie do 125-miesięcznej przedłużonej gwarancji, niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów ustawowych w przypadku wad i bez ich ograniczania. Dochodzenie praw ustawowych jest bezpłatne. 

 

1. Czas trwania i początek ochrony

1.1 Miele Sp. z o.o. udziela dwu (2)-letniej gwarancji od daty zakupu urządzenia. Dzięki przedłużonej gwarancji Miele Sp. z o.o. pokrywa koszty napraw przez kolejne: rok, trzy lub osiem lat bezpośrednio po okresie gwarancji. 125-miesięczna przedłużona gwarancja przedłuża 2-letnią gwarancję o kolejne 8 lat i 5 miesięcy. Okres ważności jest pokazany na przedniej stronie Certyfikatu Serwisowego.

1.2 Umowa przedłużonej gwarancji na jeden rok jest automatycznie przedłużana o kolejne dwanaście (12) miesięcy do dziesięciu (10) lat od daty zakupu urządzenia. Umowa jest następnie automatycznie anulowana. Można również anulować na piśmie nie później niż na miesiąc przed końcem rocznego okresu ubezpieczenia od pierwszego dnia ważności/dnia odnowienia. Automatyczne przedłużenie staje się ważne po opłaceniu przez klienta faktury otrzymanej na początku przedłużonego okresu w danym terminie rozliczeniowym.

1.3 Istniejąca przedłużona gwarancja na pięć (5) lat może zostać przedłużona do dziesięciu (10) lat w okresie jej obowiązywania. Dodatkowe 125 tygodni przedłużonej gwarancji można przedłużyć do dziesięciu (10) lat w okresie objętym ochroną. Aby dokonać zakupu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Miele.

1.4 Miele ma prawo do dokonywania korekt cen w dowolnym momencie. Przy zakupie przedłużonej gwarancji obowiązują ceny z cennika obowiązującego w momencie zamknięcia. Zmiany cen przedłużonej gwarancji na okres jednego roku można odnotować na podstawie faktury rocznej. Pisemna informacja z wyprzedzeniem nie zostanie udzielona. Jeśli faktura zostanie zapłacona w terminie płatności, zakłada się, że zmiana ceny została zaakceptowana. W przypadku wstrzymania płatności gwarancja nie zostanie przedłużona. Wszystkie ceny zawierają ustawowy podatek VAT.

1.5 Dokument potwierdzający uprawnienie wynikające z Kontraktu Serwisowego (dalej: Certyfikat Serwisowy) zostanie przesłany pocztą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres e-mail.

1.6 Naprawa urządzenia lub dostarczenie części zamiennych nie przedłuża okresu obowiązywania umowy.

 

2. Warunki

2.1 Urządzenie zostało zakupione u autoryzowanego dystrybutora Miele lub bezpośrednio od Miele w kraju Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii lub Norwegii.

2.2 W momencie zawarcia Umowy urządzenie marki Miele objęte umową musi znajdować się na terytorium Polski.

2.3 Kontrakt Serwisowy zawierany jest dla określonego urządzenia marki Miele i nie może być przeniesiony na inne urządzenie.

2.4 W przypadku przeniesienia własności urządzenia marki Miele objętego Umową, należy poinformować o tym fakcie Miele Polska w terminie jednego (1) miesiąca od daty przeniesienia własności, tak aby prawa wynikające z Umowy zostały przeniesione na nabywcę oraz aby zachować ważność Certyfikatu Serwisowego.

2.5 Dokument polisy musi zostać zarejestrowany w ciągu 2-letniego okresu gwarancji urządzenia. Przedłużoną gwarancję na okres jednego roku można również uzyskać bezpośrednio po wizycie serwisowej technika Miele na urządzeniach nie starszych niż dziesięć (10) lat.

2.6 Usługi Serwisowe w ramach Kontraktu Serwisowego będą świadczone wyłącznie na terenie Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Norwegii.

2.7 Usługi świadczone w ramach Kontraktu Serwisowego mogą być wykonywane wyłącznie przez Serwis Miele lub przez autoryzowanego partnera Miele (Miele Sp. z o.o.). Dane kontaktowe do Serwisu Miele znajdują się na stronie: https://www.miele.pl/c/kontakt-11.htm

2.8 Na żądanie Miele Polska użytkownik jest zobowiązany do okazania dowodu zakupu (rachunek lub paragon fiskalny) oraz prawidłowo wypełnionego Certyfikatu Serwisowego, który musi zawierać nazwisko i adres użytkownika.

2.9 Jeśli określona usługa nie przysługuje użytkownikowi w ramach Kontraktu Serwisowego, koszty napraw i innych świadczonych usług (np. przegląd urządzenia) obciążają użytkownika zgodnie z obowiązującymi stawkami. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o cenie, jaką będzie musiał zapłacić za wykonanie usługi. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po zaakceptowaniu warunków przez użytkownika.

2.10 Kontrakt Serwisowy może być zawarty wyłącznie dla urządzeń marki Miele używanych w gospodarstwie domowym, tj. w celach niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy zawodowej.

2.11 Przedłużona gwarancja nie jest dostępna dla ekspresów do kawy, zmywarek ProfiLine, Little Giants i urządzeń Miele Professional. Dla tych urządzeń obowiązują specjalne oferty serwisowe.

 

3. Treść i zakres Kontraktu Serwisowego

3.1 W ramach Kontraktu Serwisowego wady urządzenia marki Miele zostaną bezpłatnie usunięte poprzez naprawę lub wymianę wadliwych części w odpowiednim czasie po zgłoszeniu tych wad przez użytkownika, tj. w okresie niezbędnym w normalnym toku postępowania do dokonania naprawy lub wymiany urządzenia. Koszty niezbędnych działań takich jak transport, dojazd technika/serwisanta, praca i części zamienne zostaną pokryte przez Miele Polska. Wymienione w ramach Kontraktu Serwisowego części bądź urządzenia przechodzą na własność Miele Polska.

3.2 Jeśli naprawa urządzenia będzie nieopłacalna lub niemożliwa, użytkownik otrzyma identyczne lub równoważne nowe urządzenie marki Miele. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, Usługi Serwisowe nie obejmują konfiguracji (połączenia) urządzenia objętego Kontraktem Serwisowym z innymi urządzeniami i funkcjonującym systemem domowym. Alternatywnie, na żądanie użytkownika urządzenia marki Miele, może zostać wypłacona rekompensata w wysokości aktualnej wartości rynkowej urządzenia marki Miele. W przypadku zwrotu aktualnej wartości rynkowej urządzenia przez Miele Polska, Kontrakt Serwisowy wygasa a Certyfikat Serwisowy traci ważność. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, pozostały okres przedłużonej gwarancji przewidziany w dokumencie polisy zostanie przeniesiony na nowe urządzenie

3.3 Przedłużona gwarancja nie obejmuje dalszych roszczeń odszkodowawczych wobec Miele Polska, z wyjątkiem przypadków wynikających z rażącego lub umyślnego zaniedbania ze strony serwisu technicznego zleconego przez Miele Polska lub odpowiedzialności wynikającej z urazu śmiertelnego, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

3.4 Usługi Serwisowe nie obejmują dostarczenia materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia urządzenia (np. blachy, tacki, szuflady, pojemniki na wodę) a także akcesoriów.

 

4. Ograniczenie odpowiedzialności

Przedłużona gwarancja nie obejmuje kosztów napraw, w których usterka wynika z poniższych czynników:

4.1 Nieprawidłowy montaż, w tym w szczególności niezgodny z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i zaleceniami instrukcji obsługi i montażu.

4.2 Nieprawidłowa eksploatacja i obsługa, w tym w szczególności przez użycie nieodpowiednich detergentów lub chemikaliów, jak również szkody spowodowane wnikaniem płynów, pyłu budowlanego lub tonera.

4.3 Użytkowanie urządzenia zakupionego w innym kraju Unii Europejskiej, (z wykluczeniem Irlandii) lub Szwajcarii, które ze względu na specjalne uwarunkowania techniczne nie powinno być lub może być używane wyłącznie w ograniczonym zakresie na terytorium Polski.

4.4 Uwarunkowania zewnętrzne, w tym w szczególności szkody transportowe, uszkodzenia spowodowane przez uderzenia i wstrząsy, niesprzyjające warunki środowiskowe lub zjawiska naturalne.

4.5 Naprawy lub modyfikacje urządzenia wykonywane przez punkty serwisowe nieautoryzowane przez Miele.

4.6 Uszkodzenia wynikające z zastosowania niestandardowych lub nieautoryzowanych przez Miele Polska akcesoriów lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych Miele.

4.7 Uszkodzenie szkła i wadliwe lampy.

4.8 Wahania w warunkach zasilania, przekraczające tolerancje podane przez Miele Polska.

4.9 Zaniechanie wykonywania prac związanych z czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.

4.10 Zużycie eksploatacyjne i naturalne, takie jak zmniejszająca się pojemność ładowania akumulatorów i komponentów, które godnie z instrukcją obsługi muszą być regularnie wymieniane podczas cyklu życia produktu.

 

5. Polityka prywatności

W ramach realizacji usług dla klientów Miele gromadzi i przetwarza dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności pod adresem https://www.miele.pl/c/ochrona-danych-14.htm

 

6. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o Kontrakt Serwisowy bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy złożyć Miele Polska (Miele sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, tel. 22 335 00 00, www.miele.pl, info@miele.pl) oświadczenie o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. W tym celu można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.
Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest zachowany, jeżeli przed jego upływem użytkownik wyśle Miele Polska oświadczenie o odstąpieniu.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, umowę o Kontrakt Serwisowy uważa się za niezawartą. Miele Polska zwróci użytkownikowi wynagrodzenie, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Miele Polska zostanie poinformowania o wykonaniu prawa odstąpienia przez użytkownika. Zwrot zostanie dokonany przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba że zostaną podjęte obustronnie inne uzgodnienia. Użytkownik nie ponosi żadnych opłat dotyczących zwrotu kwoty wynagrodzenia.
W przypadku wyrażenia przez użytkownika wyraźnej zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Miele Polska kwoty proporcjonalnej do zakresu wykonanego świadczenia w porównaniu do pełnej ceny za to świadczenie.

Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko wtedy, gdy chcą Państwo odstąpić od umowy).
—    Do Miele Polska sp. z o.o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa, tel. 22 335 00 00, www.miele.pl, adres email: info@miele.pl/
—    Ja/My (*) niniejszym zawiadamiam/y, że ja/my (*) odstępuję/jemy* z mojej/naszej (*) umowy o Kontrakt Serwisowy,
—    Zawartej w dniu,
—    Nazwa konsumenta(-ów),
—    Adres konsumenta(-ów),
—    Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku, gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),
—    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

01/2024