Ogólne warunki handlowe

Regulamin firmy Miele Dla Profesjonalnego serwisanta

1. Zakres obowiązywania, język umowy, zapisanie tekstu umowy

1.1  Niniejszy Regulamin firmy Miele dla Profesjonalnego Serwisanta (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje w odniesieniu do:

 • korzystania ze Sklepu Profesjonalnego Serwisanta firmy Miele (zwanego dalej „Sklepem”);
 • zakupu lub zamawiania (1) części zamiennych firmy Miele dla Profesjonalnego Serwisanta („Części”), (2) oprogramowania firmy Miele i innych produktów cyfrowych dla Profesjonalnego Serwisanta („Produkty Cyfrowe”) oraz (3) bezpłatnego oraz płatnego dostępu do informacji dotyczących napraw i utrzymania dla Profesjonalnego Serwisanta („Usługi”) za pośrednictwem Sklepu.

1.2  Jesteśmy Miele sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 87a, 00-718 Warszawa, numer KRS: 0000122417 (akta rejestrowe: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy), NIP: 525-18-37-979, kapitał zakładowy: 5.583.000 PLN.

1.3  Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Państwa, tj. Profesjonalnych Serwisantów, a więc osoby prawne oraz przedsiębiorców, którzy nie są przedsiębiorcami, o których mowa w art. 3855 Kodeksu cywilnego (osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada  ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), a także ich pracowników,  jednakże w żadnym przypadku przez konsumentów w rozumieniu art. 221 KC (dalej „Profesjonalny Serwisant” lub „Państwo”). Nie akceptujemy regulaminów przyjętych przez Profesjonalnego Serwisanta.

1.4  Językiem umowy jest język polski.

1.5  Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Regulaminu przed złożeniem zamówienia. Niniejszy Regulamin precyzuje, kim jesteśmy, w jaki sposób dostarczamy Części, Produkty Cyfrowe i Usługi, w jaki sposób możemy zmienić lub rozwiązać umowę, co zrobić w razie wystąpienia problemu, a także zawiera inne ważne informacje. W przypadku stwierdzenia błędu w niniejszym Regulaminie prosimy o kontakt w celu jego omówienia. Niniejszy Regulamin jest dostępny w Sklepie. Mogą Państwo zapoznać się z niniejszym Regulaminem i historią zamówień na Państwa koncie klienta w Sklepie. Na tej samej stronie mają Państwo również możliwość przeglądania, pobierania, zapisywania i drukowania Regulaminu.

2. Warunki wstępne korzystania ze Sklepu

Konto klienta

2.1 Aby korzystać ze Sklepu, niezbędne jest zarejestrowanie się i posiadanie konta. Po wprowadzeniu niezbędnych danych mogą Państwo zakończyć proces rejestracji, klikając przycisk „Zarejestruj się”. Wniosek rejestracyjny zostanie automatycznie przesłany do firmy Miele. Firma Miele wedle własnego uznania podejmie decyzję o akceptacji wniosku rejestracyjnego. Przed akceptacją wniosku, Firma Miele ma prawo żądać od Profesjonalnego Serwisanta następujących dokumentów, których przedstawienie stanowić będzie w takim wypadku warunek akceptacji wniosku rejestracyjnego:

 • wykazania, że Profesjonalny Serwisant posiada aktualne uprawnienia elektryczne SEP G1, ważne na okres przynajmniej 12 miesięcy od daty zgłoszenia rejestracyjnego;
 • jeżeli Profesjonalny Serwisant wykonuje czynności serwisowe przy pomocy jakichkolwiek osób trzecich, niezależnie od łączącej go z taką osobą podstawy prawnej (np. pracowników, podwykonawców, partnerów, kontrahentów, na podstawie umowy o pracę/dzieło/zlecenie/usługi/współpracy i innych) – przedstawienia ww. uprawnień elektrycznych SEP G1 dla każdej takiej osoby trzeciej;
 • przedstawienia aktualnej polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Profesjonalnego Serwisanta, ważnej i obowiązującej co najmniej na okres 12 miesięcy od daty rejestracji, z sumą gwarancyjną wynoszącą minimum 500000 EUR, obejmującą odpowiedzialność cywilną (kontraktową i deliktową) Profesjonalnego Serwisanta za jakiekolwiek szkody wyrządzone w związku z realizowanymi czynnościami serwisowymi (w tym szkody wyrządzone z rażącego niedbalstwa) oraz szkody wyrządzone przez jakiekolwiek osoby, przy pomocy których realizuje czynności serwisowe (np. pracowników, podwykonawców, partnerów, współpracowników).

 

2.2 Profesjonalny Serwisant zobowiązany jest do utrzymywania przez cały okres stosunku prawnego z Firmą Miele aktualnych i ważnych uprawnień elektrycznych i polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w pkt 2.1 powyżej i niezwłocznego powiadomienia Firmy Miele o jakimkolwiek przypadku ich utraty, w tym wskutek utraty ich ważności, zmian przepisów prawa lub wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz przedłożenia nowych / uzupełnionych dokumentów spełniające wymogi wskazane w pkt 2.1 powyżej.

2.3 Profesjonalny Serwisant będzie uprawniony do przedstawienia Firmie Miele aktualnych uprawnień elektrycznych spełniających wymogi określone w pkt 2.1 powyżej dla każdej nowej osoby, przy pomocy której zamierza realizować jakiekolwiek czynności serwisowe z wykorzystaniem przedmiotów zakupionych w Sklepie.

2.4 Firma Miele będzie uprawniona do wstrzymania świadczenia jakichkolwiek usług i odmowy realizacji Zamówienia w razie stwierdzenia naruszenia ww. obowiązków w pkt 2.1-2.3.

2.5 Firma Miele zaakceptuje rejestrację lub odmówi rejestracji w ciągu pięciu (5) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów wskazanych w pkt 2.1. Jeżeli firma Miele zaakceptuje wniosek rejestracyjny, otrzymają Państwo wiadomość e-mail potwierdzającą pomyślną rejestrację w Sklepie. Po pomyślnej rejestracji Państwa konto zostanie utworzone i uzyskają Państwo możliwość zalogowania się poprzez podanie danych dostępowych (adres e-mail i hasło).

Dalsze wymagania

2.6 Aby korzystać z naszych Produktów Cyfrowych lub Usług, należy upewnić się, że spełniają Państwo wszystkie warunki określone dla danego Produktu Cyfrowego lub Usługi. Wszystkie warunki szczegółowe dla Produktów Cyfrowych lub Usług dostępne są w odpowiednim opisie Produktu Cyfrowego lub Usługi.
 

3. Zawarcie umowy i poprawianie błędów

Dostępność naszych Części, Produktów Cyfrowych i Usług w Sklepie nie stanowi prawnie wiążącej oferty, tylko zaproszenie do złożenia zamówienia. Mogą Państwo umieścić dowolną Część, Produkt Cyfrowy lub Usługę w wirtualnym koszyku zakupów, klikając przycisk „Do koszyka”, bez składania zamówienia. Wybrane Części, Produkty Cyfrowe i Usługi mogą być w każdym momencie przeglądane i zmieniane. Przed złożeniem zamówienia mogą Państwo umieścić kolejne Części, Produkty Cyfrowe i Usługi w koszyku zakupów lub je usunąć, wybierając symbol kosza, a tym samym usuwając je z koszyka zakupów. Zamówienie Części, Produktów Cyfrowych i Usług wymienionych na stronie zamówienia będzie wiążące po kliknięciu na przycisk „Kup teraz” lub „Zamów teraz z obowiązkiem zapłaty”. Przyjęcie Państwa zamówienia nastąpi w momencie wysłania przez nas wiadomości e-mail informującej o jego akceptacji lub przesłania przez nas osobnego potwierdzenia zamówienia w ciągu pięciu dni od złożenia zamówienia, co będzie równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Państwem a firmą Miele.
 

4. Części, Produkty Cyfrowe i Usługi

Informacje ogólne

4.1 Szczegółowe informacje dotyczące Części, Produktów Cyfrowych i Usług, w tym informacje o warunkach licencyjnych / warunkach świadczenia usług w odniesieniu do Produktów Cyfrowych i Usług oraz o szczególnych warunkach wstępnych dla danego Produktu Cyfrowego lub Usługi, można znaleźć w Opisie Produktu Cyfrowego / Opisie Usługi udostępnionych w Sklepie.

4.2 Zdjęcia Części, Produktów Cyfrowych i Usług w naszym Sklepie mają charakter poglądowy. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby wiernie odzwierciedlić kolory, nie możemy zagwarantować, że ekran Państwa urządzenia dokładnie odwzorowuje kolor Części, Produktów Cyfrowych i Usług. Zamówione przez Państwa Części, Produkt Cyfrowy lub Usługa mogą się nieznacznie różnić od ich zdjęć umieszczonych na stronie.
 

Części

4.3 Dozwolone jest nabywanie Części oraz korzystanie z nich i ich dystrybucja bądź udostępnianie osobom trzecim jedynie w celu świadczenia usług w ramach umowy o świadczenie usług z klientem. Dla uniknięcia wątpliwości należy wyjaśnić, że wszelka handlowa dystrybucja Części i inna handlowa eksploatacja Części objętych powyższym zakresem jest wyraźnie zabroniona.

4.4 Firma Miele zachowuje prawo własności do dostarczonych Części do momentu otrzymania wszystkich płatności związanych bezpośrednio lub pośrednio z relacjami biznesowymi pomiędzy Państwem a firmą Miele. W przypadku zwłoki z zapłatą firma Miele jest uprawniona do przejęcia dostarczonych Części i korzystania z nich po upływie stosownego terminu na zapłatę określonego przez firmę Miele. Zysk z użytkowania zostanie zaliczony na poczet Państwa zaległych płatności, z potrąceniem odpowiednich wydatków na eksploatację. Mogą Państwo wykorzystywać i sprzedawać Części wyłącznie w toku zwykłej działalności gospodarczej oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt 4.3 powyżej. Nie są Państwo uprawnieni do zastawiania Części ani do wykorzystywania ich w celu zabezpieczenia roszczeń osób trzecich. Niniejszym przenoszą Państwo na firmę Miele wszelkie roszczenia wynikające ze sprzedaży Części osobom trzecim w odniesieniu do Części już do Państwa dostarczonych. Firma Miele niniejszym akceptuje to przeniesienie. W przypadku gdy łączna wartość zabezpieczeń firmy Miele przekroczy wartość wszystkich zabezpieczanych roszczeń o więcej niż dwadzieścia procent (20%), każda nadwyżka takiego zabezpieczenia zostanie zwolniona na Państwa żądanie. Są Państwo zobowiązani do niezwłocznego poinformowania firmy Miele w przypadku, gdy Części są lub będą przedmiotem zastawu albo będą w inny sposób dochodzone przez strony trzecie. Ponoszą Państwo odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki firmy Miele poniesione w związku z ewentualnym powództwem przeciwegzekucyjnym lub innym postępowaniem sądowym zmierzającym do ochrony praw i interesów Miele związanych z takimi Częściami.

4.5 Firma Miele zapewnia, że Części są zgodne ze specyfikacjami wyraźnie wskazanymi przez firmę Miele w momencie, w którym ryzyko utraty lub uszkodzenia takich Części przechodzi na Państwa. W przypadku znaczących wad Części skutkujących niezgodnością ze specyfikacją wyraźnie wskazaną przez firmę Miele („Wada”), firma Miele, z zastrzeżeniem spełnienia przez Państwa obowiązku zgłoszenia określonego poniżej, zastrzega sobie prawo do naprawienia wadliwej Części lub zastąpienia jej przez odnowioną Część. Jeżeli firma Miele nie będzie w stanie naprawić Wady w ciągu dwóch (2) prób, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zamówienia dotyczącego wadliwej Części. Są Państwo zobowiązani do sprawdzenia dostarczonych Części niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przysługuje Państwu prawo do domagania się podjęcia środków naprawczych w związku z dostarczeniem wadliwej Części, jeżeli poinformują o tym Państwo firmę Miele na piśmie bez zbędnej zwłoki. Zawiadomienie o takim żądaniu zostanie rozpoznane niezwłocznie po jego złożeniu w ciągu dwóch (2) tygodni od daty doręczenia. Wady ukryte muszą zostać zgłoszone pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu, jednakże w każdym przypadku najpóźniej w ciągu dwunastu (12) miesięcy od daty otrzymania odpowiedniej Części. W przypadku braku prawidłowego i terminowego powiadomienia nasza odpowiedzialność z tytułu wad jest wyłączona, bez uszczerbku dla Punktu 10.
 

Użytkowanie Produktów Cyfrowych i umowy licencyjne dla użytkowników końcowych

4.6 Zasadniczo oferujemy nasze Produkty Cyfrowe na podstawie licencji na czas określony wynoszący jeden (1) miesiąc lub dwanaście (12) miesięcy, z zastrzeżeniem Państwa zamówienia, prawidłowego uiszczania opłat licencyjnych naliczanych za korzystanie z Produktów Cyfrowych, przestrzegania przez Państwa niniejszego Regulaminu oraz umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego (EULA), które są udostępnione w odpowiedniej zakładce dotyczącej Produktu Cyfrowego i które muszą zostać zaakceptowane, by korzystać z Produktów Cyfrowych, a także wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Okres obowiązywania licencji na dany Produkt Cyfrowy wygaśnie automatycznie z końcem okresu obowiązywania umowy. Produkty Cyfrowe mogą być jednak ponownie zamówione w Sklepie, pod warunkiem ich dostępności.
 

Korzystanie z Usług i warunki z nimi związane

4.7 O ile nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie, w opisie Usług ani w wyraźnych wzajemnych uzgodnieniach między Państwem a firmą Miele, udostępniamy Państwu odpowiednią Usługę (tj.ograniczone, niewyłączne, odwołalne i niezbywalne prawo dostępu do informacji dotyczących napraw i utrzymania) dla uzgodnionej liczby (1) imiennych użytkowników, z zastrzeżeniem Państwa zamówienia oraz prawidłowego uiszczania opłat za Usługi oraz Państwa ścisłej zgodności z niniejszym Regulaminem i wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

4.8 Zasadniczo oferujemy nasze Usługi na czas określony wynoszący jeden (1) miesiąc lub dwanaście (12) miesięcy. Usługa na czas określony wygaśnie automatycznie z końcem okresu. Usługi mogą być jednak ponownie zamówione w Sklepie, pod warunkiem ich dostępności.

4.9 Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości poniższe ograniczenia oraz gwarantują, że nie będą zachęcać osób trzecich do naruszenia tych ograniczeń ani umożliwiać im dokonania takiego naruszenia.

 • Nie wolno Państwu dystrybuować, sprzedawać, wynajmować ani w inny sposób przyznawać prawa do licencji lub sublicencji na Usługi bez otrzymania naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 • Nie wolno Państwu dopuszczać do korzystania z Usług przez większą liczbę użytkowników niż jest to dozwolone.
 • Nie wolno Państwu korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszających niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa.
 • Nie będą Państwo przesyłać złośliwego oprogramowania, wad lub innych przedmiotów o charakterze niszczącym bądź innych przedmiotów, które mogłyby zagrażać Usługom lub innym produktom lub usługom udostępnionym przez firmę Miele, na żadne serwery lub sieci związane z produktami lub usługami udostępnionymi przez firmę Miele.
 • Nie wolno Państwu tłumaczyć, dekompilować, kopiować, stosować inżynierii wstecznej, tworzyć produktów pochodnych ani w inny sposób modyfikować Usług, chyba że jest to wyraźnie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa.
   

5. Aktywacja Produktów Cyfrowych i Usług

Po otrzymaniu Państwa zamówienia Produkt Cyfrowy lub Usługa zostaną aktywowane do Państwa dyspozycji. Odnośnie do naszych Produktów Cyfrowych otrzymają Państwo link, który pozwoli Państwu znaleźć i pobrać pliki instalacyjne dla danego Produktu Cyfrowego.
 

6. Warunki i okresy dostawy Części

6.1 Dostawa jest realizowana przez naszych zewnętrznych partnerów dostawczych. Terminy dostawy dla poszczególnych Części znajdują się na stronie finalizacji zamówienia.

6.2 Części są wysyłane po zaakceptowaniu Państwa zamówienia. Termin dostawy rozpoczyna się od pierwszego dnia roboczego następującego po przyjęciu zamówienia.

6.3 Dostawy wykonujemy wyłącznie na terenie Polski.

6.4 Jeżeli napotkamy utrudnienia uniemożliwiające zrealizowanie zamówienia w związku ze strajkiem, lokautem, siłą wyższą, niedoborem pracowników bez naszej winy, nieprzewidywalnym opóźnieniem poddostawców, ingerencją urzędów, nieprzewidywalnymi działaniami stron trzecich niedziałających w naszym imieniu, warunkami technicznymi wykraczającymi poza naszą odpowiedzialność lub innymi zdarzeniami, które nie dają się przewidzieć i znajdują się poza zakresem naszej odpowiedzialności, wówczas terminy dostaw zostaną uznane za przedłużone o czas trwania utrudnienia. Niezwłocznie poinformujemy Państwa o wystąpieniu takiego utrudnienia i zakończeniu jego trwania. W przypadku opóźnienia dostawy o okres dłuższy niż jeden miesiąc obie strony są uprawnione do rozwiązania umowy w odniesieniu do Części dotkniętych opóźnieniem w dostawie.

6.5 Jeżeli w wyjątkowych przypadkach zamówiony przedmiot nie będzie dostępny w magazynie, poinformujemy Państwa o planowanej dacie dostawy lub zaproponujemy dostarczenie porównywalnej Części. W przypadku gdy nie będą Państwo usatysfakcjonowani wskazaną datą dostawy lub nie zgodzą się Państwo na otrzymanie porównywalnej Części, zakup zostanie anulowany i wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone.
 

7. Ceny i warunki płatności

7.1 Rejestracja i korzystanie ze Sklepu oraz określonych Usług są bezpłatne.

7.2 Ceny dotyczące naszych Części, Produktów Cyfrowych i płatnych Usług podane na stronach produktowych i usługowych w Sklepie są cenami netto, z wyłączeniem podatku od towarów i usług oraz bez kosztów dostawy. Koszty dostaw można sprawdzić podczas finalizacji zamówienia. Koszty danej dostawy są podane podczas finalizacji zamówienia obok oferty cenowej.

7.3 Ceny podane dla naszych Produktów Cyfrowych i Usług definiuje się jako wpłaty jednorazowe.

7.4 Mają Państwo wybór między następującymi sposobami płatności: faktura.

7.5 W przypadku płatności na podstawie faktury otrzymają Państwo fakturę po zawarciu danej umowy. Faktury są płatne w ciągu czternastu (14) dni od dnia ich otrzymania.

7.6 Są Państwo zobowiązani do zapewnienia ważności wybranej metody płatności oraz aktualności danych dotyczących płatności.

7.7 Nie są Państwo uprawnieni do dokonywania żadnych potrąceń z płatności z tytułu naszych należności, chyba że Państwa roszczenia wzajemne zostały potwierdzone prawomocnym wyrokiem lub nie zostały zakwestionowane. Mają Państwo również prawo do dokonania potrącenia z płatności z tytułu naszych należności w przypadku stwierdzenia przez Państwa Wady lub w przypadku roszczeń wzajemnych w związku z tą samą umową sprzedaży.
 

8. Poufność danych

8.1 Przy realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, na przykład w zakresie przetwarzania płatności i logistyki. Dbamy o przestrzeganie przez naszych partnerów obowiązujących przepisów w zakresie prywatności danych.

8.2 W zależności od wybranego sposobu płatności transakcja z tytułu zamówienia zostanie zrealizowana przez odpowiedniego dostawcę usług, w razie takiej potrzeby.

8.3 Szczegółowe informacje na temat prywatności danych znajdują się w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.
 

9. Zastrzeżenie zmian

Możemy, według własnego uznania, zmienić lub uzupełnić zakres naszych Produktów Cyfrowych i Usług w dowolnym momencie w celu dalszego rozwoju naszych Produktów Cyfrowych i Usług oraz ze względów bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla Państwa praw. Poinformujemy Państwa w odpowiednim czasie o zmianach naszych Produktów Cyfrowych i Usług za pomocą poczty elektronicznej lub na stronie Sklepu, o ile zmiana ma istotny wpływ na zakres naszych Produktów Cyfrowych lub Usług.
 

10. Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA MIELE JEST ODPOWIEDZIALNA ZA SZKODY SPOWODOWANE RAŻĄCYM ZANIEDBANIEM LUB CELOWYM DZIAŁANIEM ORAZ ZGODNIE Z ZASADAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY RZECZY SPRZEDANEJ – BEZ OGRANICZEŃ. W PRZYPADKU POZOSTAŁEGO RODZAJU ZANIEDBANIA FIRMA MIELE JEST ODPOWIEDZIALNA BEZ OGRANICZEŃ WYŁĄCZNIE ZA UTRATĘ ŻYCIA, ROZSTRÓJ ZDROWIA LUB USZKODZENIA CIAŁA. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH FIRMA MIELE JEST ODPOWIEDZIALNA W ZAKRESIE, W JAKIM NIE DOPEŁNI ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO REALIZACJA JEST NIEZBĘDNA DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI NINIEJSZEGO REGULAMINU I KAŻDEJ KOLEJNEJ UMOWY ZAWARTEJ NA JEGO PODSTAWIE, A NA KTÓREGO REALIZACJI PAŃSTWO POLEGAJĄ LUB MOGĄ POLEGAĆ – W TAKIM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MIELE JEST OGRANICZONA DO WARTOŚCI RZECZYWISTEJ STRATYU. DALSZE UBIEGANIE SIĘ O NAPRAWIENIE SZKÓD SPOWODOWANYCH ZANIEDBANIEM JEST WYKLUCZONE.
 

11. Klauzula salwatoryjna

Każde z postanowień niniejszego Regulaminu działa odrębnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ stwierdzą, że którekolwiek z postanowień jest niezgodne z prawem, pozostałe punkty pozostają w mocy i są skuteczne.
 

12. Prawo właściwe

Stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wyłączną jurysdykcję i właściwość odnośnie do wszystkich sporów związanych bezpośrednio lub pośrednio z niniejszym Regulaminem i umowami zawartymi na jego podstawie posiadają sądy właściwe dla siedziby Miele w Polsce.

EULA do profesjonalny serwisant