Regulamin

Regulamin

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Miele Shop i obowiązuje od dnia 1 listopada 2016 r.

2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.miele.pl/c/index.htm, zwanego dalej ‘Miele Shop’, jest spółka Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979.

3. Miele Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż będących w jej ofercie produktów m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.miele.pl/c/index.htm, zwanej dalej Miele Shop.

4. Wszelką korespondencję i przesyłki Klientów, które są związane z zakupami w Miele Shop należy kierować na adres:  Miele Sp. z o.o., 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A z dopiskiem Miele Shop.

5. Osoba fizyczna oraz prawna składająca zamówienie w Miele Shop, posiadająca konto klienta (baza zawierająca dane osobowe potrzebne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury) będzie zwana dalej ‘Klientem’. Prawo do odstąpienia od umowy z tytułu zawarcia jej na odległość przysługuje wyłącznie Klientom będącymi konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, czyli osobom fizycznym dokonującym zakupu niezwiązanego bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą. Wobec Klientów nie będących konsumentami zostają wyłączone również uprawnienia z rękojmi ze względu na fakt, że Miele Sp. z o.o. udziela na swoje produkty gwarancji.

6. Niezależnie od uprawnień z rękojmi oraz gwarancji Miele Sp. z o.o. świadczy również autoryzowane usługi serwisowe produktów Miele. Ceny usług serwisowych uzgadniane są indywidualnie.

7. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

akcesoria - środki do pielęgnacji i czyszczenia urządzeń, środki do prania, zmywania i suszenia serii CareCollection, akcesoria do odkurzaczy, wyposażenie dodatkowe do urządzeń firmy Miele,kawa,
małe AGD - odkurzacze, robot sprzątający, prasowalnice, FashionMaster, wolno stojące ekspresy do kawy, wolno stojące urządzenia do gotowania na parze,
duże AGD - urządzenia do zabudowy: piekarniki, zmywarki, urządzenia wolno stojące: pralki, pralko-suszarki, suszarki, chłodziarko-zamrażarki.

 II. Postanowienia ogólne

1. Miele Sp. z o.o. umieszczając w Miele Shop katalogi oferowanych produktów, zawierające ich szczegółowe opisy, ceny oraz dostępność, zaprasza Klienta do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny wszystkich widocznych w Miele Shop produktów są wyrażonymi w polskich złotych cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami, jednak nie obejmują kosztów dostawy produktów. Wiążące są ceny widniejące przy produktach w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Wszystkie produkty kupione za pośrednictwem Miele Shop są zgodne a opisem przedstawionym na stronie internetowej, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych oraz kosztów dostarczenia znajduje się w Miele Shop.

4. Dowodem dokonania zakupu w Miele Shop jest faktura VAT.

5. W przypadku sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

6. Umowa zawierana za pośrednictwem Miele Shop jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827 z późn. zm.).

 III. Zamówienia i ich realizacja

1. Do złożenia zamówienia w Miele Shop niezbędne jest: podłączenie do sieci Internet komputer z procesorem min. 200 MHz, pamięcią min. 64 MB, kartą graficzną obsługująca rozdzielczość min. 800x600 i przeglądarką stron internetowych; telefon z aktywnym numerem kontaktowym; aktywne konto poczty elektronicznej; dane teleadresowe dla osoby prywatnej: imię i nazwisko, dokładny adres dostawy; dane teleadresowe dla firmy: imię i nazwisko osoby obierającej, dokładny adres dostawy, nazwa firmy, dokładny adres firmy, NIP.

2. Zamówienia w Miele Shop można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.


3. Klient składa zamówienie poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się w Miele Shop. Po złożeniu zamówienia klientowi wyświetla się komunikat z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Po zalogowaniu Klient ma wgląd do swoich zamówień w zakładce Historia.

4. Miele Sp. z o.o. realizuje zamówienia od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-17 i w piątek w godzinach 9-15 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


5. Termin realizacji zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych.

 6. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia złożenia zamówienia. W przypadku wyboru opcji płatności szybkim przelewem (Pay U, Przelewy 24) termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania pełnej wartości zamówienia na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o.

7. Zamówienia będą realizowane przesyłką kurierską pod wskazany adres na terenie całej Polski - akcesoria, małe i duże AGD. Kurier w celu umówienia godziny dostawy będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w formularzu zamówienia. Wyjątkiem są urządzenia chłodnicze, których dostawa będzie ustalana indywidualnie.

8. Możliwe są następujące formy płatności w zależności od wybranej formy dostawy oraz produktów:

płatność kartę kredytową
elektroniczne formy płatności przelewów bezpośrednich. W przypadku wyboru przelewu rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu pełnej kwoty na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o.,
opcja „za pobraniem” – dla zamówień do kwoty 5500 zł brutto, w momencie dostarczenia paczki do Klienta po złożeniu zamówienia przez Klienta i jego potwierdzeniu przez Miele Sp. z o.o.

9. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient może otrzymać e-mail z numerem przesyłki kurierskiej oraz adresem internetowym, gdzie można monitorować realizację dostawy.

10. Dostawa zamówionego produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywa się w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) za wyjątkiem dni wolnych ustawowo od pracy.

11. Miele Sp. z o.o. zastrzega sobie opóźnienie dostawy z powodu braku dostępności oferowanych produktów. W takim przypadku termin dostawy będzie indywidualnie ustalany z klientem.

12. Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto. Przy zamówieniach o wartości przekraczającej 300 zł brutto dostawa do Klienta jest bezpłatna. 

13. Jednocześnie z zamówionym produktem Klient otrzymuje na piśmie potwierdzenie zawarcia umowy oraz informację o przysługujących mu uprawnieniach.

IV. Anulowanie zamówień i odstąpienie od Umowy

1. Miele Sp. z o.o. może anulować zamówienie, jeżeli Klient jako formę płatności wybrał szybki przelew lub karta kredytowa, a pełna kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Miele Sp. z o.o. w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.

2. Miele Sp. z o.o.  jest upoważniona do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, bądź też błędów systemowych o charakterze technicznym lub rachunkowym.

3. Stosownie do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z produktu zakupionego w Miele Sp. z o.o., składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od  dnia dostarczenia produktu do Klienta lub osoby wskazanej przez niego w zamówieniu. Do biegu tego terminu nie wlicza się dnia dostarczenia przesyłki. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Miele Shop. Oświadczenie można złożyć również przed dostawą produktu.

4. Po odstąpieniu od umowy Klient ma obowiązek niezwłocznie zwrócić produkt do Miele Sp. z o.o., a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrotu dokonuje się na adres wskazany w Załączniku nr 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Miele Sp. z o.o.  niezwłocznie zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Miele Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z produktem.
 

V. Uprawnienia związane z wadami produktów. Rękojmia, gwarancja, reklamacja oraz usługi po sprzedaży produktu

1. Miele Sp. z o.o. odpowiada za wady fizyczne lub prawne produktów. Przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność produktu z umową, a w szczególności gdy produkt ten:

a) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

b) nie ma właściwości, o których istnieniu obsługa Miele Shop zapewniała Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował przy zawarciu umowy, a obsługa Miele Shop nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,

d) został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.

2. Klient ma obowiązek poinformować Miele Shop o zauważonej wadzie w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady poprzez wypełnienie i wysłania do Miele Shop formularza reklamacji.  Formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Miele Shop.

3. W ramach złożonej reklamacji Klientowi przysługuje uprawnienie do:

a) naprawienia produktu,

b) wymiany produktu na wolny od wad,

c) obniżenia ceny,

d) odstąpienia od umowy.

4. W sytuacji, gdy Klient żąda obniżenia ceny, bądź też odstępuje od umowy Miele Sp. z o.o. może zamiast tego niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności usunąć wadę, bądź wymienić produkt na wolny od wad, chyba że produkt był już naprawiany lub wymieniany.

5. Klient jest obowiązany dostarczyć reklamowany produkt do Miele Sp. z o.o., a jeżeli jest to nadmiernie utrudnione ze względu na rodzaj produktu, lub sposób jego zamontowania, Klient ma obowiązek udostępnić produkt w miejscu jego położenia. Koszty dostarczenia produktu pokrywa Miele Sp. z o.o.

6. Miele Sp. z o.o. odpowiada za wady produktu jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania produktu Klientowi.

7. Miele Sp. z o.o. udziela również gwarancji jakości na swoje produkty. Gwarancja obejmuje okres 12 lub 24 miesięcy w zależności od rodzaju zakupionego produktu. Skorzystanie z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu rękojmi za wady. Do każdego produktu objętego gwarancją Miele Sp. z o.o. załącza kartę gwarancyjną.

8. Zgłoszone w ramach gwarancji jakości wady zostaną bez zbędnej zwłoki usunięte przez serwis Miele Sp. z o.o.  w drodze naprawy lub wymiany wadliwych części. Koszty serwisu gwarancyjnego (dojazd technika, praca, części zamienne) pokrywa Miele Sp. z o.o.

9. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym montażem, zastosowaniem niewłaściwych części bądź akcesoriów, bądź nieprawidłową (niezgodną z instrukcją) pielęgnacją i czyszczeniem urządzeń. Karta gwarancyjna stanowi Załącznik nr 3  do Regulaminu Miele Shop.

10. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres info@miele.pl, bądź też pisemnie, na adres Miele Sp. z o.o. Wpłynięcie reklamacji zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej. W reklamacji można wskazać, że usunięcie wad ma nastąpić w ramach gwarancji. Brak takiego wskazania oznacza chęć skorzystania z uprawnień rękojmi, chyba, że Klient nie jest konsumentem.


11. Miele Sp. z o.o. ustosunkuje się do żądań reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji. Miele Sp. z o.o. w przypadku uznania reklamacji zaproponuje w pierwszej kolejności niezwłoczne i bez nadmiernych niedogodności usunięcie wady, bądź wymianę produktu na wolną od wad. W przypadku niemożności usunięcia wady lub wymiany produktu na nowy Klient będzie miał prawo żądać obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jednak od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność produktu z umową jest nieistotna.

12. Miele Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek ze zwrotem produktów za pobraniem związanych z zakupem w Miele Shop bez wcześniejszej akceptacji ze strony Miele Sp. z o.o.

13. Miele Sp. z o.o. świadczy również posprzedażowe usługi serwisowe produktów Miele. Ceny usług serwisowych uzgadniane są indywidualnie.

 VI. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Miele Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Miele Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000122417, posiadająca nr NIP 525-18-37-979.
3. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są wykorzystywane jedynie przez Miele Sp. z o.o. i wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w Miele Shop oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu, poprawienia, aktualizacji i usunięcia swoich danych osobowych.

4. Dane osobowe Klientów są przetwarzane i zabezpieczane przez Miele & Cie. KG
Vertriebsgesellschaft Deutschland, Carl-Miele-Straße 29,33325 Gütersloh.

 

5. Do umowy sprzedaży produktów w Miele Shop stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

7. Wskazane w Regulaminie uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta przysługują wyłącznie Klientom posiadającym status konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

8. We wszelkich sprawach związanych z Miele Shop Klient może skontaktować się telefonicznie 22 335 00 00 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres info@miele.pl.

Załącznik nr 1 do regulaminu - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - pobierz pdf

Załącznik nr 2 do regulaminu - Protokół reklamacyjny - pobierz pdf

Załącznik nr 3 do regulaminu - Warunki gwarancji - pobierz pdf

Informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia od umowy - pobierz pdf

9. Dostarczając do Klienta sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych Miele Sp. z o.o. zapewnia nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Miele Sp. z o.o. odbiera również ww. sprzęt w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt zakupiony.

Zainteresowanych klientów prosimy o zgłaszanie chęci skorzystania z wyżej opisanej usługi w komentarzu do Zamówienia.

Zwroty i reklamacje

W przypadku gdy chcecie Państwo zwrócić zakupione w Miele Shop produkty lub złożyć na nie reklamację prosimy o wypełnienie stosownego formularza i odesłanie go wraz z zakupionymi produktami  (dotyczy akcesoriów i drobnego AGD) na adres:

 

Miele Sp. z  o.o

Miele Shop

ul. Gotarda 9

02-683 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zawartej na odległośćProtokół Reklamacyjny

Dostawa

Informujemy, że koszt przesyłki kurierskiej dla zamówień o wartości poniżej 300 zł brutto wynosi 25 zł brutto. Dostawa dla zamówień o wartości powyżej 300 zł brutto jest bezpłatna.