Wyjątkowy prezent od Miele!

Kup dowolną pralkę i suszarkę Miele z linii Exclusive Collection i odbierz Triflex lub zestaw detergentów o wartości 2000 zł w prezencie!

Oferta obowiązuje jedynie w salonach Miele Experience Center oraz na stronie miele.pl do 30.06.2023.
W momencie zakupu produktów upoważniających do odebrania prezentu nasi konsultanci skontaktują się z Tobą w celu potwierdzenia, który prezent wybierasz.

 

WEI865 WCS PWash&TDos&9kg
Pralka ładowana od przodu W1:
Z TwinDos i SingleWash dla oszczędnego i szybkiego prania. 
Niedostępne
TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg
Suszarka z pompą ciepła T1:
Ze SteamFinish, DryCare 40 i SilenceDrum dla delikatnego suszenia. 
Niedostępne
TWH780WP EcoSpeed&9kg
Suszarka z pompą ciepła T1:
Z DryCare 40 i SilenceDrum dla cichego suszenia przy najwyższym komforcie.
Produkt dostępny
WWG360 WCS PWash&9kg
Pralka ładowana od przodu W1:
Z QuickPowerWash i SingleWash dla najlepszych rezultatów prania.
Produkt dostępny
WEG365 WCS PWash&9kg
Pralka ładowana od przodu W1:
Z QuickPowerWash i SingleWash dla najlepszych rezultatów prania.
Produkt dostępny
TWH780WP EcoSpeed&9kg
Suszarka z pompą ciepła T1:
Z DryCare 40 i SilenceDrum dla cichego suszenia przy najwyższym komforcie.
Produkt dostępny
 • Wszystkie ceny produktów zawierają VAT 23%
 • Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność podanych informacji.

Regulamin promocji pt. „Zestaw detergentów Miele o wartości  2000 zł lub Triflex HX1 Obsidian Black do pralki i suszarki w prezencie”

 

I. Postanowienia wstępne.

 

 1. Organizatorem promocji pt. „Zestaw detergentów Miele o wartości  2000 zł lub Triflex HX1 Obsidian Black do pralki i suszarki w prezencie” (zwanej dalej „Promocją Detergenty/Triflex”) jest spółka Miele Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Czerniakowskiej 87A, 00-718 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000122417, REGON 012659244 (zwanym dalej „Organizatorem”).
 2. Promocja Detergenty/Triflex organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Promocja Detergenty/Triflex – jako sprzedaż premiowa – stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 4. Czas trwania Promocji Detergenty/Triflex obejmuje okres od 13.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.
 5. W Promocji Detergenty/Triflex nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami Organizatora,  o których mowa w pkt II. ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”), a także członkowie rodzin tych pracowników, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 

Nagrodą za udział w Promocji Detergenty/Triflex dla jej uczestnika (zwanego dalej „Uczestnikiem”) jest zestaw detergentów i akcesoriów Miele o wartości minimum 2000 zł lub Triflex HX1 Obsidian Black.

 

W sklad zestawu detergentow wchodzą:

 1. Proszek UltraWhite o numerze materiałowym 10199820, w ilości 2 sztuki,
 2. Płyn do prania WoolCare o numerze materiałowym 11979200, w ilości 1 sztuka,
 3. Płyn do prania Sport o numerze materiałowym 12111990, w ilości 1 sztuka,
 4. Płyn do prania UltraColor o numerze materiałowym 11979380, w ilości 3 sztuki,
 5. Kapsułki Impregnat o numerze materiałowym 12171140, w ilości 2 sztuki,
 6. Kapsułki CottonRepair o numerze materiałowym 11485850, w ilości 2 sztuki,
 7. Kapsułki Outdoor o numerze materiałowym 12171150, w ilości 1 sztuka,
 8. Kapsułki Booster o numerze materiałowym 11648360, w ilości 1 sztuka,
 9. Środek do pielęgnacji IntenseClean o numerze materiałowym 10716970, w ilości 4 sztuki,
 10. Odkamieniacz o numerze materiałowym 10130980, w ilości 4 sztuki,
 11. Kosz do suszarki o numerze materiałowym 9614800, w ilości 1 sztuka,
 12. Kapsułka zapachowa do suszarki o zapachu Nature/Aqua/Cocon/DryFresh o numerze materiałowym 10234490/12021150/12023640/12026920, w ilości 1 sztuka,
 13. Płyn zmiękczający o numerze materiałowym 11987030, w ilości 2 sztuki

 

Uczestnik otrzyma Detergenty/Triflex po spełnieniu warunków opisanych w niniejszym Regulaminie

 

II. Warunki Promocji „Zestaw detergentów Miele o wartości  2000 zł lub Triflex HX1 Obsidian Black do pralki i suszarki w prezencie”.

 

 1. W Promocji Detergenty/Triflex mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:
  1. ukończyły 18 rok życia,
  2. posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  4. zapoznały się z treścią Regulaminu i akceptują jego postanowienia,
  5. są konsumentami, tj. nabędą urządzenie wskazane w ust. 2 pkt 1 poniżej w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. W celu udziału w Promocji Detergenty/Triflex jej Uczestnik powinien kupić, w czasie objętym Promocją Detergenty/Triflex, w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.miele.pl lub w Miele Experience Center (wykaz sklepów Miele Experience Center stanowi Załącznik 1 do Regulaminu) w ramach umowy sprzedaży (potwierdzeniem zawarcia której będzie okazany paragon fiskalny albo faktura VAT), pralkę  i suszarkę Miele, z wymienionych poniżej (zwanymi dalej „Urządzeniami”)

  Lista pralek biorących udział w promocji:
  a) 
  WEG365 WCS PWash&9kg o numerze materiałowym 12098710
  b) WWG360 WCS PWash&9k o numerze materiałowym 12098700
  c) WEI865 WCS PWash&TDos&9kg o numerze materiałowym 12098730


  Lista suszarek biorących udział w promocji:
  a) TWH780WP EcoSpeed&9kg o numerze materiałowym 12098250
  b) TEL785WP EcoSpeed&Steam&9kg o numerze materiałowym 12098290

   
 3. Po spełnieniu warunków opisanych w ust. 1 i 2 powyżej każdy Uczestnik Promocji Detergenty/Triflex otrzyma bezpłatnie Zestaw detergentów i akcesoriów Miele o wartości 2000 zł lub Triflex HX1 Obsidian Black.
 4. W przypadku zakupu Urządzeń w jednej z placówek Miele Experience Center wyszczególnionych w Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i spełnieniu warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej Uczestnikowi Promocji wydane zostaną Detergenty/Triflex.
 5. W przypadku zakupu Urządzeń za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.miele.pl:
  -  Uczestnik ma obowiązek podania przy rejestracji konta, danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji Detergenty/Triflex. Zgłoszenie zmian danych Uczestnika powinno nastąpić na adres e-mail info@miele.pl, w tytule wiadomości powinien być wpisany dopisek „Promocja Detergenty”.
  W terminie 24 godzin od momentu dokonania zamówienia, Uczestnik otrzyma od Organizatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji (wiadomość na adres e-mail podany podczas rejestracji konta Uczestnika, o której mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej). W przypadku braku otrzymania wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty e-mail na adres info@miele.pl (wpisując w temacie wiadomości dopisek „Promocja Detergenty”) w celu weryfikacji.
  Detergenty zostanie dostarczony uprawnionym do jego otrzymania Uczestnikom, razem z zamówionymi Urządzeniami – przesyłką kurierską – w terminie do 30 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia poinformowania Uczestnika o spełnieniu warunków ich otrzymania, tj. od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Organizatora, o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej.

   
 6. W sytuacji skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Urządzenia na podstawie art. 27 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o ile Uczestnikowi przysługiwało takie uprawnienie, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu Detergentów/Triflexa w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Detergentów/Triflexa na adres Organizatora. Uczestnik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Detergentów/Triflexa.

 

III. Reklamacje.

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Detergenty/Triflex Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora lub na adres mailowy info@miele.pl podając w temacie wiadomości „Reklamacja – Promocja Detergenty/Triflex”, w terminie do 14 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji w formie pisemnej decyduje data nadania maila lub data stempla pocztowego. Pisemne reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora: Miele Sp. z o. o., ul. Czerniakowska 87A, 00-718 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Promocja Detergenty/Triflex”. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 2. Nieuwzględnienie roszczeń Uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.
 3. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji Detergenty/Triflex.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji Organizatorowi. Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie
  7 dni od dnia jej rozpatrzenia.

 

IV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji Detergenty/Triflex (zwane dalej „Danymi”) będą przetwarzane w zgodzie i na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).
 2. Administratorem Danych przetwarzanych w Promocji jest Organizator.
 3. Organizator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: info@miele.pl.
 4. Podanie Danych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału
  w Promocji Detergenty/Triflex.
 5. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c, f  RODO  i w szczególności dla realizacji następujących celów:
  1. możliwości zgłoszenia udziału (zgoda na udział w promocji)  w Promocji Detergenty/Triflex – art. 6 ust 1 lit a RODO,
  2. wypełnienia zobowiązań Organizatora wynikających z Promocji, w tym dostarczenia Detergentów, realizacji potencjalnych reklamacji, spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – art. 6 ust 1 lit. c RODO,
  3. prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje lub roszczenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 6. Dane będą przetwarzane przez Organizatora tak długo jak będzie to niezbędne dla zrealizowania wszystkich celów związanych z Promocją Detergenty/Triflex nie dłużej jednak, niż przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym po stronie Organizatora doszło do powstania jakichkolwiek obowiązków podatkowych związanych z Promocją.
 7. Dane mogą być udostępnione w prawnie uzasadnionych przypadkach, np. w celu realizacji uprawnień kontrolnych właściwych organów państwowych. Do Danych mogą mieć też dostęp podmioty, z którymi Organizator zawarł umowy powierzenia, a które wykonują na rzecz Organizatora czynności wspierające jego działalność biznesową.
 8. Dane nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Osobom, których Dane dotyczą przysługują prawa:
 1. dostępu do Danych,
 2. sprostowania Danych,
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych,
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. przeniesienia Danych,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Promocji Detergenty/Triflex oznacza akceptację zasad tej Promocji zawartych
  w Regulaminie oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Danych, zawartych w Regulaminie.
 2. Regulamin jest opublikowany i dostępny na stronie internetowej Organizatora www.miele.pl, na podstronie https://www.miele.pl/domestic/promocja-na-2-lata-prania-w-prezencie-5897.htm.
 3. Organizator może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności: konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, zmiany organizacyjne u Organizatora, np. zmiana adresu jego siedziby. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://www.miele.pl/domestic/promocja-na-2-lata-prania-w-prezencie-5897.htm, z tym że zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

 

Załącznik nr 1 Regulaminu promocji pt. „Zestaw detergentów Miele o wartości  2000 zł lub Triflex HX1 Obsidian Black do pralki i suszarki w prezencie – lista sklepów Miele Experience Center.

 

 1. Miele Experience Center, Centrum Handlowe Plac Unii, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
 2. Miele Experience Center, Royal Wilanów ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
 3. Miele Experience Center, Olivia Gate A, Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk
 4. Miele Experience Center, Budynek KTW I (parter), Al. Roździeńskiego 1A, 40-202 Katowice
 5. Miele Experience Center, ul. Matyi 8, 61-586 Poznań
 6. Miele Experience Center Unity Square One ul. Lubomirskiego 24, 31-509 Kraków
 7. Miele Experience Center Plac Unii, ul. Władysława IV 42, 81-353 Gdynia
 8. Miele Experience Center ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

 

 

 

 

 

Na górę strony